شناسایی حوزه‌ها، ابعاد و نشانگرهای کیفیت نظام تربیت معلم ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 87-107

علیرضا صادقی؛ اکبر هدایتی؛ الهه میثاقی فر


نقش و جایگاه تربیت فرهنگی در نظام تربیت معلم

دوره 1، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 109-124

بابک شمشیری


ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی ابزار خودارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 129-157

پروین روشن قیاس چرمهینی؛ مرجان کیان؛ مسعود گرامی پور


تعاملات در دانشگاه‌ فرهنگیان: زمینه‌ها، راهبردها و رهنمون‌ها

دوره 3، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 133-113

زهره مقدسی؛ حمید رضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی


احساس تنهایی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دوره 3، شماره 1، آذر 1399، صفحه 109-125

علی عابدی؛ محمدعلی سپهوندی؛ فضل اله میردریکوند


هویت حرفه‌ای دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 147-162

یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ سعید عارف‌نژاد