احساس تنهایی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 استادیار روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد. ایران

3 دانشیار روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد. ایران

چکیده

احساس تنهایی پدیده گسترده و شایعی است که همه انسان­ها در دوره­ای از زندگی تجربه می­کنند و تهدیدی جدی برای سلامت جسمی و روانی است. این احساس تحت­تاثیر عوامل مختلفی از جمله شناخت‌ها و طرحواره‌های شناختی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش طرحواره‌های ناسازگارانه اولیه در احساس تنهایی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. این پژوهش یک بررسی توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش، شامل 334 دانشجو(175 دختر و 159 پسر)، به روش تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اراک انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس طرحواره­های ناسازگار اولیه(فرم کوتاه)یانگ و پرسش‌نامه احساس تنهایی کالیفرنیا UCLA بود. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد تمامی حوزه­های طرحواره­ای و نیز تمامی طرحواره­های ناسازگار اولیه، بجز طرحواره­های «رهاشدگی/بی­ثباتی» و «ایثار»، با احساس تنهایی رابطه معنادار مثبت دارند. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد، حوزه «بریدگی و طرد»، به تنهایی37 درصد و ترکیب سه طرحواره ناسازگار «انزوای اجتماعی/بیگانگی»، «محرومیت هیجانی» و «آسیب­پذیری» نیز در مجموع 8/53 درصد از واریانس احساس تنهایی را پیش­بینی می­کنند. در مجموع نتایج نشان داد، احساس تنهایی، در رابطه و زیر نفوذ قوی طرحواره­های ناسازگار اولیه بویژه طرحواره­های حوزه طرد و بریدگی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Loneliness and early maladaptive schemas in farhangian university students

نویسندگان [English]

  • Ali Abedi 1
  • Mohammad Ali Sepahvandi 2
  • Fazlolah Mirderikvand 3
1 Ph.D student in Psychology, Department of Psychology, Faculty of Letters and Humanities, Lorestan University, khorramabad, Iran. Email: abedi.al@fh.lu.ac.ir
2 Assistant Professor in Psychology, Department of Psychology, Faculty of Letters and Humanities, Lorestan University, khorramabad, Iran
3 Assistant Professor of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Loneliness is a widespread phenomenon that all individuals experience in a period of their life and a serious risk factor to physical and mental health. This feeling is influenced by various factors, including cognitions and schemas. The present descriptive-correlational study, examines the role of early maladaptive schemas in loneliness in students of Farhangian University. The research sample consisted of 334 students (175 girls and 159 boys) selected through random sampling among students of Farhangian University in Arak. The research instrument consisted of Young's Early Maladaptive Scale (short form) and UCLA Loneliness Scale. Data were analyzed using correlation coefficient and regression analysis. Results showed that there is a positive relationship between loneliness and schema domains as well as all the early maladaptive schemas, with the exception of the "Abandonment/Instability" and "Self-Sacrifice" schemes. Regression analysis also showed, the domain of "Disconnection and Rejection" alone, %37 percent, of the variance of loneliness is predicted. The combination of three maladaptive schemas "Social Isolation/Alienation "," Emotional Deprivation "and" Vulnerability "in total %53.8 of the variance of loneliness are predicted. Overall, the results showed that the loneliness is in the relationship with and under the strong influence of early maladaptive schemas, especially the schema domain of "Disconnection and Rejection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • loneliness
  • early maladaptive schemas
  • students
  • Farhangian University
آهی، قاسم؛ محمدی­فر، محمدعلی و بشارت، محمدعلی. (1386). پایایی و اعتبار فرم کوتاه پرسش‌نامه طرحواره‌های یانگ. روان‌شناسی و علوم تربیتی، 37(3)، 5- 20.
بحیرایی، هادی؛ دلاور، علی و احدی، حسن. (1385). هنجاریابی مقیاس احساس تنهایی UCLA(نسخه سوم) در جامعۀ دانشجویان مستقر در تهران. روانشناسی کاربردی، 18-6.
داورپناه، فروزنده. (1373). هنجاریابی نسخه تجدید نظر شده مقیاس احساس تنهایی (UCLA) برای دختران 12 تـا 18 سـاله در تـهران. پایـان‌نامـه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
شیخ الاسلامی، فرزانه؛ رضا ماسوله، شادمان؛ خدادادی، نعیما و یزدانی، محمدعلی. (1390). احساس تنهایی و سلامت عمومی سالمندان. مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، 21(66)، 28- 34.
کوچکی، گلناز؛ حجتی، حمید و ثناگو، اکرم. (1391). ارتباط احساس تنهایی با رضایت از زندگی در سالمندان (شهرهای گرگان و گنبد). توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 9(1)، 68-61.
معدنی‌پور، کبری؛ حق‌رنجبر، فرخ؛ کاکاوند، علیرضا و ثنایی، ذاکر باقر. (۱۳۹۰). رابطۀ دلبستگی با خوش‌بینی و احساس تنهایی در دانش‌آموزان ۱۲-۹ سال شهر کرج. روا‌‌ن‌شناسی سلامت، 1(1)، 93- 110.
Alaviani, M., Parvan, R., Karimi, F., Safiri, S., Mahdavi, N. (2017). Prevalence of Loneliness and Associated Factors Among Iranian College Students During 2015. J Arch Mil Med, 5(1), 132-134.
Attari, A., Nemati Yazdi, A., MirDorghi, F., Erfan, Z. & Adabi, R. (2012). The Role of early maladaptive schemas in predict ing close relationships experiment in students. The 6th Seminarof College Students Mental Health. Rasht: Guilan University. 646-648
Beutel, M. E., Klein, E. M., Brähler, E., Reiner, I., Jünger, C., Michal, M., et al. (2017). Loneliness in the general population: prevalence, determinants and relations to mental health. BMC psychiatry; 17:97.
Bhagchandani, R. K. (2017). Effect of Loneliness on the Psychological Well-Being of College Student. International Journal of Social Science and Humanity, 7(1), 60-64.
Bozorgpour, F. & Salimi, A. (2012). State Self-Esteem, Loneliness and Life satisfaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 69, 2004-2008.
Cacioppo, J. T., Hawkley, L. C., Crawford, L. E., Ernst, J. M., Burleson, M. H., Kowalewski, R. B., Malarkey, W. B., Van Cauter, E. & Berntson, G. G. (2002). Loneliness and health: potential mechanisms. Psychosom Med, 64(3), 407-417.
De Jong Gierveld, J. & Havens, B. (2004). Cross-national comparisons social isolation and loneliness: Introduction and overview. Can J on Aging, 23, 109-113.
Hawkley, L. C. & Caccioppo, J. T. (2010). Loneliness Matters: A Theoretical and Empirical Review of Consequences and Mechanisms. Ann. Behav. Med, 40, 218–227.
Heinrich, L. M. & Gullone, E. (2006). The clinical significance of loneliness: a literature review. Clin Psychol Rev, 26(6), 695-718.
Mojallal, M., Hakim Javadi, M., Mousavi, S. V. A., Hosseinkhanzadeh, A. A. & Gholam Ali Lavasani, M. (2015). Early Maladaptive Schemas and Interpersonal Problems in Iranian University Students. PCP, 3 (1), 11-22.
Oei, T. S. & Baranoff, J. (2007). Young schema questionnaire: Review of psychometric and measurement issues. Australian Journal of Psychology, 59(2), 78-86.
Pakdaman, s., Saadat, S. H., Shahyad, S., Ahmadi, k. & Hosseinialhashemi, M. (2016). The Role of Attachment Styles and Resilience on Loneliness. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 5(9S), 268-274.
Peplau, L. A. & Perlman, D. (1982). Loneliness: A sourcebook of current theory, research, and therapy. New York: Wiley Interscience.
Ponce, N. A., Williams, M. K. & Allen, G. J. (2004). Experience of maltreatment as a child and acceptance of violence in adult intimate relationships: mediating effects of distortions in cognitive schemas. Violence Victims, 19(1), 97-108.
Qadri, H., Esmaili Kurane, A. & Khademi, A. (2014). Prediction of internet addiction based on the identity style, feeling of loneliness and fear of intimacy Helaleh. International Journal of Psychology and Behavioral Research. Special issue, 1(1), 9-17.
Rokach, A. (2004). Loneliness then and now: Reflections on social and emotional alienation in everyday life. Current Psychology (New Brunswick, N. j.), 23(1), 24-40.
Russell, D. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor structure. Journal of Personality Assessment, 66, 20-40
Russell, D., Peplau, L. A. & Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 42, 290-294.
Salami, A. (2011). Social-Emotional Loneliness and Life Satisfaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 292-295.
Siracusano, A. (2017). Loneliness: a new psychopathological dimension?Journal of psychopathology, 23, 1-3.
Sønderby, L. C. & Wagoner, B. (2013). Loneliness: An integrative approach. Journal of Integrated Social Sciences, 3(1), 1-29.
Ubido, A. (2014). Rapid Evidence Review Series Loneliness The prevalence of loneliness, its impact on health and wellbeing and effective interventions that can be used to ameliorate these effects. Liverpool Public Health Observatory, 1-7.
Valizadeh, L. (2016). Investigating the Relationship between the Perceived Parenting Styles and Early Maladaptive Schemas with Loneliness. Journal of Administrative Management, Education and Training, 12(3), 347-356.
Victor, C. R. & Yang, K. (2012). The prevalence of loneliness among adults: a case study of the United Kingdom. Journal of Psychology, 146(1-2), 85-104.
Young, J. E. (1998). The Young Schema Questionnaire-Shortened Inventory. http://www.schematherapy.com. Copyright Jeffrey Young and Gary Brown.
Young, J. E., Klosko, J. S. & Weishoar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner’s guide. Translated by Hamidpour H, Andooz Z. Tehran, Arjmand Press.