اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکترحسین قاسم پورمقدم

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه فرهنگیان

h.ghasempourcfu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر منیره رضایی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

rezaeimongmail.com

دکتر حسین خنیفر

مدیریت آموزشی استاد گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران

khanifarut.ac.ir

دکتر حسن ملکی

برنامه ریزی درسی استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

malaki_cuyahoo.com

دکتر زهرا گویا

آموزش ریاضی استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی

zahra_gooyasbu.ac.ir

دکتر طاهر روشندل اربطانی

مدیریت رسانه استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

arbataniut.ac.ir

دکتر محمدرضا سرمدی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

ms84sarmadiyahoo.com

دکترحسین قاسم پورمقدم

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه فرهنگیان

h.ghasempourcfu.ac.ir

دکتر شهین ایروانی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

siravaniut.ac.ir

دکتر حسین عبدالهی

مدیریت آموزشی دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

hosein_abdhotmail.com

دکتر محمدرضا امام جمعه

برنامه ریزی درسی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید رجایی

m_r_imamyahoo.com

دکتر محمود تلخابی

فلسفه تعلیم و تربیت استادیار دانشگاه فرهنگیان

talkhabiusgmail.com

خلیل غلامی

علوم تربیتی(برنامه ریزی آموزشی و درسی) دانشیار دانشگاه کردستان

khalil.gholamigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محمدرضا سرکارآرانی

آموزش تطبیقی و بین المللی استاد دانشگاه ناگویای ژاپن

allameh2001yahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر مریم دانای طوس

زبان انگلیسی دانشیاردانشگاه گیلان

maryam.danagmail.com

مدیر داخلی

زهرا رستمی

رییس اداره نشریات علمی

rostami_z58yahoo.com