داوران

اصول اخلاقی مربوط به داوران:

1-     داوران محترم باید در انجام فرآیند داوری هر مقاله، نهایت دقت را داشته باشند و بر اساس فرم­های داوری از پیش تعیین شده توسط نشریه و با رعایت انصاف و معیارهای علمی نسبت به داوری مقاله اقدام نمایند.

2-     داوران محترم همواره تلاش نمایند که در بررسی مقالات نسبت به ارائه راهکارها و یا پیشنهادات سازنده در جهت بهبود کیفیت مقاله به نویسندگان کوتاهی ننمایند.

3-     داوران محترم باید در زمان داوری اصل امانتداری را در بررسی مقالات دریافتی را داشته باشند.

4-     داوران محترم باید نهایت تلاش خود را در تسریع امر داوری داشته باشند و نسبت به رعایت برنامه زمان­یندی شده برای انجام داوری را همواره مد نظر قرار دهند.

5-     داوران محترم باید در خصوص مواردی که در آن احتمال رخ دادن قضاوت ناعادلانه در مورد یک مقاله خاص را می­دهند، حتماً موضوع را به سردبیر نشریه اطلاع دهند تا نسبت به تغییر داور مقاله اقدام شود. ب