تغییر تناوب انتشار نشریه

با تغییر سردبیری نشریه از تاریخ 1399/03/11 و براساس تصمیم هیئت تحریریه جدید، نشریه به همان صورت قبلی یعنی فصلنامه انتشار می یابد.