اولویت‌بندی اعضای هیـأت علمی دانشگاه فرهنگیان از مسئولیت‌های شغلی‌شان و ارزشیابی دانشجومعلمان از کیفیت عملکرد آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، گرگان. ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اولویت‌بندی اعضای هیـأت علمی دانشگاه فرهنگیان از مسئولیت‌های شغلی‌شان و ارزشیابی دانشجومعلمان از کیفیت عملکرد آنان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیـأت علمی و دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان چهار استان(مازندران، گلستان، سمنان و گیلان) و نمونه مشتمل بر 50 عضو هیـأت علمی دانشگاه فرهنگیان و 514 دانشجومعلم بود که به روش نمونه‌‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه‌های محقق­ساخته 1-  اولویت‌بندی اعضای هیـأت علمی از مسئولیت‌های شغلی‌شان و 2- پرسش‌نامه ارزشیابی دانشجومعلمان از کیفیت عملکرد اساتید، که روایی محتوایی پرسش‌نامه‌ها توسط اساتید متخصص تائید و پایایی آنها براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 72/0 و 95/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر اعضای هیـأت علمی مرد، تفاوتی بین ابعاد مختلف مسئولیت‌های شغلی آنان وجود ندارد. امّا از دیدگاه اعضای هیـأت علمی زن، بین ابعاد مختلف مسئولیت‌های شغلی آنان تفاوت وجود دارد. ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی توسط دانشجومعلمان نشان داد که از نظر آنها، کیفیت عملکرد اساتید در مؤلفه‌های تدریس و آموزش، تحقیق و پژوهش، نظارت و راهنمایی و اخلاق یادگیری در سطح مطلوبی قرار دارد و بین اولویت‌بندی مسئولیت‌های شغلی توسط اعضای هیـأت علمی و کیفیت عملکرد آنان در مولفه‌های ارزشیابی شده توسط دانشجومعلمان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Farhangian University faculty members’ prioritization of their job responsibilities and evaluation of their performance by student - teachers

نویسنده [English]

  • Alireza Badeleh
Assistant Professor of Educational Technology. Farhangian University, Gorgan.Iran. A.badeleh@cfu.ad.ir
چکیده [English]

This study was conducted to investigate Farhangian University faculty members’ prioritization of their job responsibilities and to evaluate quality of their performance by student-teachers. The research method was descriptive survey and the statistical population of the study included all faculty members and student teachers of Farhangian University of four provinces (Mazandaran, Golestan, Semnan and Gilan) and the sample included 50 faculty members of Farhangian University and 514 student-teachers who were selected by random sampling method. The research instrument was researcher-made questionnaires: 1- Questionnaire of faculty members’ prioritization of their job responsibilities and 2- Student-teacher evaluation questionnaire of teachers' performance quality. The results showed that in the view of male faculty members, there is no difference between the different dimensions of their job responsibilities. But from the perspective of female faculty members, there is a difference between the different dimensions of their job responsibilities. Evaluation of faculty members' performance by student-teachers showed that in their view, the quality of faculty performance in the components of teaching and training, research, supervision and guidance and learning ethics is at a desirable level. Also there is a positive and significant relationship between faculty members’prioritization of their job responsibilities and the quality of their  performance in the components evaluated by student-teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • faculty members’ student-teachers
  • evaluation
  • job responsibility
  • performance quality
ابراهیمی‌پور، حسین؛ ارازی، رحیمه؛ شادنام، زهرا؛ نصراللهی، سمیه؛ ابراهیمی‌پور، صدیقه و لعل منفرد، الهه.(1393). دیدگاه دانشجویان نسبت به وظایف و عملکرد اساتید راهنما، پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 7(2)، 77-69.
احتشامی، طیبه و رجاییان، حسین.(1395). ارزشیابی اساتید دانشگاه فرهنگیان توسط دانشجومعلمان. دومین همایش ملی تربیت‌معلم، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه اصفهان.
اصغری، فیروزه.(1394). رضایت شغلی اعضای هیـأت علمی در ایران. فصل‌نامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 6(24). 230-195.
امینی، میترا و هنردار، مرضیه.(1387). ارزشیابی استاد از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم. فصل‌نامه کومش، 9(3)، 177-171.
بخشی علی‌آبادی، حمید؛ نوروزی، داریوش و حسینی، زهرا السادات.(1383). عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 4(12)، 41-33.
ترک‌زاده، جعفر؛ مرزوقی، رحمت اله؛ محمدی، مهدی و محترم، معصومه .(1393). عوامل مؤثر بر ارزشیابی از اساتید از دیدگاه دانشجویان. فصل‌نامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 4(7)، 164-139.
حسنی، محمد؛ فرشیدی، شاپور؛ جودت کردلر، لیلا و سامری، مریم.(1392). بررسی تأثیر ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان بر روی عملکرد اساتید از دیدگاه اساتید و مدیران گروه‌های آموزشی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 11(1)، 32-22.
دهقانی، مسعود و نوذر، نخعی.(1391). ارزشیابی استاد توسط دانشجو: مروری بر نقدها، گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 9(2)، 109-102.
شجاعی، علی‌اصغر؛ فروغی ابری، احمدعلی و سعیدیان، نرگس.(1395). بررسی تأثیر برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های تدریس بر عملکرد تدریس اساتید در کلاس‌های درسی دانشجویان دانشگاه. فصل‌نامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، 6(21)، 134-119.
شهرکی‌پور، حسن.(1391). عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دانشکده علوم تربیتی(مطالعه موردی واحد رودهن). پژوهش در برنامه‌ریزی درسی. 9(7)، 124-118.
ظهور، علیرضا و اسلامی‌نژاد، طاهره.(1381). شاخص‌های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان. فصل‌نامه پایش. 1(4)، 13-5.
فرخ‌نژاد، خدانظر.(1390). تضمین کیفیت از طریق ارزیابی فرایند تدریس- یادگیری در نظام دانشگاهی. پنجمین همایش "ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی" دانشگاه تهران- پردیس دانشکده‌های فنی
قانعی حسین.(1375). میزان رضایت شغلی پزشکان استان کردستان از حرفه پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان. 2(6)، 15-9.
کریمیان، حبیب‌الله؛ شریفی، منصور و شربتیان، یعقوب.(1386). بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار نسبت به اساتید. پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، 1(4)، 106-87.
کورکی، مسعود؛ محجوب، حسین و شیخ، نسرین.(1386). بررسی عوامل مؤثر بر عدم گرایش به نگارش مقالات علمی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا(مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 14(4)، 63-59.
مجاهد، شهناز؛ نصیریانی، خدیجه، سلیمی، طاهره؛ لطفی، حسن و خدایاریان، مهسا.(1390). دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در رابطه با اساتید راهنما. فصل‌نامه گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 8(2)، 123-115.
محبی امین، سکینه؛ جعفری ثانی، حسین؛ سعیدی رضوانی، محمود و امین یزدی، امیر.(1393). عوامل فرهنگی مؤثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی. 2(14)، 87-74.
محمدی، مهدی و غضنفری، الهام.(1394). رابطۀ بین اولویت‌بندی اعضای هیـأت علمی و مسئولیت‌های شغلی‌شان و ارزشیابی دانشجویان از کیفیت عملکرد آنان در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان- مدل معادله ساختاری. مجلۀ توسعۀ آموزش در علوم پزشکی، 8(18)، 101-86.
معدن‌دار آرانی، عباس و پاریاد، رحمان.(1390). رابطه محبوبیت اجتماعی اعضای هیـأت‌علمی با ارزشیابی دانشجویان از آنان در دانشگاه لرستان. مجله آموزش عالی ایران، 3(4)، 116-97.
موسوی، حوریه؛ مکارم، عباس و بنیادی‌منش، مجید.(1395). دیدگاه اساتید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد سیستم ارزشیابی اساتید و عوامل مؤثر بر ارزشیابی آنان. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 40(4)، 380-371.
مهدی‌نژاد، ولی و ناظری، شایسته.(1393). ادراک اعضای هیـأت علمی از اعتبار ارزشیابی‌های دانشجویان از تدریس و تأثیر آن بر تدریس و روحیه آنها. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 6(2)، 136-108.
Academic Administration and Faculty Status Committee.(2005). Evaluation Faculty,Available in: edu/intranet /committees /FacDevCom guidebk.reappt /faceval.htm.
Beasley, B. W., Wright, S. M., Cofrancesco, J., Babbott, S. F., Thomas, P. A., & Bass, E. B.(1997). Promotion criteria for clinician-educators in the United States and Canada: a survey of promotion committee chairpersons. Jama, 278(9), 723-728.
Bligh, Donald(1993) Learning to teach in higher education P. Ramsden, 1992 London & New York, Routledge.
Commission on institutions of higher education, CIHE(2001) Available in: http://www.Nasc.org/cihe/stancihe.html
Council for Higher Education Accreditation(2002). Accreditation and recognition in the United Stated. Available in: http://www/chea.org.
Craft, A., Jeffrey, B., & Leibling, M.(Eds.).(2007). Creativity in education. Continuum.
Emery, C.,T. Kramer & R. Tian(2007); "Challenge the Student Evaluation of Teaching Effectiveness"; Available at www.bus,Isu.adu.
European Association for Quality Assurance in Higher Education (2005). Standards and guidelinesfor quality assurance in the European higher education area. Available in: http://www.bolona-brrgen 2005. No/Docs/00-Maindoc/ 050221 ENQA report. Odf.
Jirovec, R. L., Ramanathan, C. S., & Alvarez, A. R.(1998). Course evaluations: What are social work students telling us about teaching effectiveness?. Journal of Social Work Education, 34(2), 229-236.
McAlpine, L., Weston, C., Berthiaume, D., & Fairbank-Roch, G.(2006). How do instructors explain their thinking when planning and teaching?. Higher Education, 51(1), 125-155.
Smith, T. J., Girtman, J., & Riggins, J.(2001). Why academic divisions of hematology/oncology are in trouble and some suggestions for resolution. Journal of clinical oncology, 19(1), 260-264.