بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت آموزش و تدریس اساتید دانشگاه فرهنگیان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ،واحداردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل،ایران

2 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد دانشگاه اردبیل

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت دانشجویان از کیفیت آموزش و تدریس اساتید دانشگاه فرهنگیان اردبیل صورت گرفته است. این پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان(509N=) دانشگاه فرهنگیان اردبیل مشغول به تحصیل در سال‌تحصیلی 1398- 1397 بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 219 نفر(89 دختر و 130 پسر) براساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه محقق‌ساخته کیفیت تدریس اساتید استفاده شد که پایایی آن 91/. بدست آمد. برای تحلیل و تجزیه  داده‌ها از آزمون T تک نمونه‌ای، آزمون آنوا و آزمون رتبه‌بندی فریدمن استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین رضایت‌مندی دانشجویان از کیفیت تدریس و مولفه‌های آن در اساتید دانشگاه فرهنگیان اردبیل بیشتر از حد متوسط است. همچنین نتایج به‌دست آمده از رتبه‌بندی آزمون فریدمن نشان داد که در میان ابعاد مختلف کیفیت تدریس اساتید دانشگاه، رضایتمندی دانشجویان در بعد رعایت مسائل اخلاقی در آموزش و تدریس، بعد مهارت‌های تدریس و نیز بعد تسلط بر محتوا، به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار داشتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Students' Satisfaction with the Quality of Education and Teaching of Professors of Ardabil Farhangian University

نویسندگان [English]

  • yosef khademi 1
  • tooran soleimani 2
1 Ph.D. in Educational Management, Department of Educational Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University,
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the level of students' satisfaction with the quality of education and teaching of professors at Ardabil Farhangian University. This research has been used in terms of applied purpose and in terms of descriptive-survey method. The statistical population of the study included all students (N = 509) of Ardabil Farhangian University studying in the academic year 2018- 2019  who were selected as a sample by stratified random sampling of 219 people (89 girls and 130 boys) based on Morgan table. A researcher-made questionnaire on the quality of teachers' teaching was used to collect information, the reliability of which was 0.91. One-sample t-test, ANOVA and Friedman ranking test were used to analyze the data. The results showed that the average satisfaction of students with the quality of teaching and its components in the professors of Ardabil Farhangian University is higher than average. Also, the results obtained from the ranking of Friedman test showed that among the various dimensions of teaching quality of university professors, students' satisfaction in observing ethical issues in teaching and learning, teaching skills and content mastery, respectively, ranked first to third.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Quality of education
  • Professors
  • Farhangian University
باقرزاده‌خواجه، مجید و مفتاحی‌خواجه، جلال .(1387). بررسی و سنجش رضایتمندی دانشجویان از کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز. مجله علوم تربیتی، 1(4)، 42-7.
بنی‌سی، پریناز و دلفان‌آذری، قنبرعلی .(1389). تاثیر ارزشیابی از استادان بر بهبود کیفیت تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12 . پژوهش اجتماعی، 3(6)، 168-155.
پازاگاردی، مهرنوش و ستاری، صدرالدین .(1387). ارزیابی کیفیت آموزش: رویکردی مشارکت محور برای مقابله با چالش‌های فراروی نظام مدیریت آموزش عالی غیردولتی در هزاره سوم، پژوهش‌نامه تربیتی، 5(17)، 24-1.
پاک‌مهر، حمیده؛ جعفری‌ثانی، حسین؛ سعیدی‌رضوانی، محمود و کارشکی، حسین .(1393). کیفیت تدریس در آموزش عالی: آموزش یا پژوهش؟ تهران: اولین همایش ملی "آموزش در ایران 1404".
حسین‌زاده، ادریس؛ حمیدی، یدالله؛ روشنایی، قدرت‌الله؛ چراغی، پروین و تقوی، محمود .(1392). بررسی رضایت‌مندی دانشجویان از برنامه‌ها و فرایندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجله علمی پژوهان. ۱۱(۳)، 44-37.
عزیزی، طاهر و حسین پور، ابوطالب .(1395). عوامل مؤثر روی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از دیدگاه دانشجویان و دانش‌آموختگان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 12(1)، 165- 179.
علاقه‌بند، علی .(1385). سلامت سازمانی مدرسه. فصل‌نامة مدیریت در آموزش و پرورش، 21(2)، 50-41.
فرمهینی فراهانی، محسن و ضیائیان علیپور، فاطمه .(1391). کیفیت تدریس اعضای هیات علمی بر اساس مقیاس مای‌کورس از دیدگاه دانشجویان. مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 5(3)، 161-157.
ملکی‌آوارسین، صادق و حسین‌زاده، امیدعلی .(1388). بررسی دیدگاه‌های متخصصان وکارکنان نسبت به مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) به منظور ارائه چارچوب ادراکی برای دبیرستان های آموزش و پرورش شهرستان اهر در سال تحصیلی 86-85. فصل‌نامه علوم مدیریت، 2(1)، 198-173.
نامی، کلثوم .(1390). بررسی برخی عوامل مرتبط با کیفیت تدریس اعضای هیات علمی مروری بر پژوهش‌های قبلی. پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام داشگاهی. دانشگاه تهران- پردیس دانشکده‌های فنی. تهران، ایران.
نوبخت، ملیحه و رودباری، مسعود .(1391). ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید در دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله طب و تزکیه، 1(3)، 26-22.
نیکی‌اسفهلان، حکیمه .(1393). سنجش رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات ارایه شده در دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از مدل سروکوال مطالعه موردی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز، دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی.
هاشمی، سیدحامد و پورامین‌زاد، سعیده .(1390). تحلیل الگوی اعتبارسنجی و ارزیابی درونی جهت ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی، پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، تهران: دانشکده فنی، دانشگاه تهران.
Algozzine, B. Beattie, J. Bray, M. Flowers, C. & Grete J. (2009). Student evaluation of college teaching: A practice in search of principles. College Teaching; 52,132.
Aultmon, LP. (2006). An unexpected benefit of formative student evaluation. College Teaching; 45, 251-258.
Benjamin Chan Yin, F.C. Y. (2011). A Case Study of Student Evaluation of Teaching in University. International Education Studies, 4(1), 44-50.
Bob, U. Carmela, A & Wong, G. (2017). Meta-analysis of faculty's teaching effectiveness: Student evaluation of teaching ratings and student learning are not related. Studies in Educational Evaluation, 54(12), 22-42.
Chen, W. Hendricks, K. & Archibald, K. (2011). Assessing pre-service teachers’ quality teaching practices. Educational Research and Evaluation, 17, 13–32.
Cheng, YC. & Tam, WM. (1996). Multimodels of quality in education. Qual Assur Educ; 5(1), 22-31.
Chung, B.G. Ehrhart, M, G. Ehrhart, K.H. Hattrup, K. & Solamon, J. (2010). Stereotype threat, state anxiety, and specific self-efficacy as predictors of promotion exam performance. Group Organ Manag; 35(1), 77-107.
D'Andrea, V. & Gosling, D. (2005). Improving teaching and learning in higher education: A whole institute approach (Society for research into higher education) 1st edition. Berkshire: Open University Press.
Davok, DF. (2007). Quality in education. Avaliaçمo: revista da avaliaço da Educaço Superior (Campinas); 12(3), 505-13.
Harris, A & Jones, M. (2010). Professional learning communities and system improvement. Improv Sch; 13(2), 172-81
Jacob, BA. & Lefgren, L. (2008). Can principals identify effective teachers? Evidence on subjective performance evaluation in education. J Labor Econ; 26(1), 10- 36.
Levinthal, C.F. Lansky, L.M. & Andrews C. (2001). Student Evaluations of Teacher Behaviours as Estimations of Real ideal Discrepancies: A Critique of Teacher Rating Methods, Journal of Educational Psychology, 62(2), 104 - 109.
Ming, C. John, T. James, W, & Kang, T. (2016). Student Satisfaction and Perceptions of Quality: Testing the Linkages for PhD Students. Journal Higher Education Research & Development, 6(35), 85- 96.
Mukherji, S. & Rustagi, N. (2008). Teaching Evaluations: Perception of Students and Faculty. Journal of College Teaching & Learning, 5(9), 45-54.
Pounder, J. (1999). Institutional performance in higher education: Is quality a relevant concept? Qual Assur Educ; 7(3), 156-65.