تاثیر روش آموزش معکوس برخط بر خودراهبری و تاب‌آوری تحصیلی در ایام همه‌گیری کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه فرهنگیان

چکیده

آموزش معکوس با به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین و از طریق تغییر تدریجی پارادایم معلم محوری به دانش‌آموز محوری، اهمیت نقش فراگیران در پذیرش مسئولیت یادگیری خود و توانایی سازگاری مثبت و موفقیت‌آمیز با شرایط ناگوار را دو چندان کرده است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش معکوس برخط بر خودراهبری و تاب‌آوری تحصیلی در طول همه‌گیری COVID-19 بود. جامعه آماری در این مطالعه شبه آزمایشی به شیوه قبل و بعد، شامل 90 نفر (سه کلاس) از دانشجویان ترم چهار دوره کارشناسی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 در درس زبان تخصصی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 60 نفر (دو کلاس) به روش تصادفی ساده در گروه‌های آزمون و کنترل (هر گروه 30 نفر) ‌به‌عنوان نمونه تحقیق تخصیص یافتند. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از مقیاس استاندارد خودراهبری تحصیلی فیشر و همکاران (2001) و تاب‌آوری تحصیلی ساموئلز و وو (2009) که ‌به‌عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. پس از تایید روایی صوری و محتوایی ابزارها توسط اساتید حوزه علوم تربیتی، نتایج حاصل از اعتبارسنجی ‌به‌شیوه همسانی درونی پرسش‌نامه‌ها براساس آلفای کرونباخ، ‌به‌ترتیب 74./. و 89./. بدست آمد که نشان از پایایی مطلوب پرسش‌نامه‌ها داشت. برای تحلیل داده‌های آماری، از تحلیل کوواریانس چند متغیره و نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش معکوس برخط، تاثیر مثبت و معناداری بر خودراهبری و تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان در طول همه‌گیری COVID-19 در درس زبان تخصصی داشته است؛ بدین معنا که آموزش معکوس برخط، سبب افزایش خودراهبری و تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان می‌گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Online Flipped Teaching Method on Academic Self-direction and Resilience during Covid-19 pandemic

نویسنده [English]

  • khosrow nazari
Assistant Professor . Farhangeyan university
چکیده [English]

Abstract
Flipped Teaching has doubled the importance of learners' the ability of positive and successful adaptation to adverse conditions as well as their role in accepting learning responsibility through applying new technologies and gradual paradigm change from teacher-centered to student-centered. The aim of this study was to investigate the effect of online flipped teaching on academic self-direction and resilience during COVID-19 pandemic. The statistical population in this Pre-test and post-test quasi-experimental study consisted of 90 sophomore undergraduate students in specialized English language course in three classes in 2021-2022. Using the available sampling method, 60 people (Two classes with 30 people) were allocated by simple random sampling in experimental and control groups as a research sample. The data collection instruments were the standard Fisher et al.'s (2001) Academic Self-Guidance Scale and the Samuel & Wu (2009) Academic Resilience Scale. After confirming the face and content validity of the tools by professors in the field of educational sciences, the validation of the internal consistency method of the questionnaires based on Cronbach's alpha were respectively 0.74 and 0.89. Multivariate analysis of covariance and SPSS software version 24 were used to analyze the statistical data. The results showed that online flipped education had a positive and significant effect on students' self-direction and academic resilience during the COVID-19 pandemic. This means that online flipped education increases students' self-direction and academic resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Flipped Teaching Method
  • Academic Self-direction
  • Academic Resilience
  • Quasi-experimental
منابع
پیری، م.؛ صاحب یار.، ح؛. و سعدالهی، آ. (1397). تاثیر کلاس معکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی. نشریه علمی- پژوهشی فنآوری آموزش، 12(3)، 236-229.
رشیدزاده، ع.؛ بدری، ر.؛ فتحی آذر، ا.، و هاشمی، ت. (1398). اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان فراشناختی بر تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 69(18)، 159-139.
رشــیدی، ع.؛ امیری، م.؛ مهرآور گیگلو، ش.، و نودهی، ح. (1394). بررسی رابطة ادراک از محیط یادگیری کلاس با تاب آوری تحصیلی. فصلنامة پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 22(7)، 189-170.
سلطانی‌نژاد، م؛ آسیایی، م؛ ادهمی، ب؛ و توانایی یوسفیان، س. (1392). بررسی شاخص های روان سنجی پرسش‌نامه تاب آوری تحصیلیARI. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 15(5)، 35-17.
شیخ الاسلامی، ع (1396). اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر اهمال کاری تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین، روان‌شناسی مدرسه، 6(3)،84 -65.
صاحبیار، ح.، گل محمدنژاد، غ.، و برقی، ع. (1398). مطالعه ی اثربخشی یادگیری معکوس بر تفکر تاملی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه در درس ریاضی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(4)،62-33.
عمرانی، پ.؛ افکاری، ف.، و قادری، م. (1400). اثربخشی آموزش معکوس بر تاب آوری تحصیلی دانش‌آموزان. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 41(68)، 189-178. 
نظری پور، آ.، و لائی، س. (1399). بررسی تاثیر یادگیری معکوس بر خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری. مجله مطالعات ناتوانی، 7(10). 
نعیمی، ل.؛ بیگ دلی، ش.؛ و سلطانی عرب‌شاهی، ک. (1391). میزان آمادگی یادگیری خودراهبر در دانشجویان رشته پزشکی. فصلنامه راهبردهای آموزش، 5(3)، 181-177.
یاراحمدی، ی.؛ نادری، ن.؛ اکبری، م.، و یعقوبی، ا. (1398). اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری تحصیلی در تعلل ورزی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی، 7(1)، 249-233.  
یوسف وند، م.، قدم پور، ع.، صادقی، م.، و غلامرضایی، س. (1398). ارائه مدل علی تاب آوری تحصیلی بر اساس منبع کنترل (با واسطه گری درگیری تحصیلی): کاربرد تحلیل مسیر. نشریه علمی آموزش و ارزشیابی، 12(47)، 37-13.
 
Ahanjan, H. (2018). “The effect of podcasting education on academic achievement, motivation, and self-efficacy of elementary students”. (M.Sc. Thesis), Faculty of Educational Sciences, Kharazmi University. Tehran, Iran. [In Persian].
Alebrahim, F., & Yu Ku, H. (2019). Faculty Members’ Experiences with the Implementation of Flipped Classroom Environments in Higher Education. Journal of Educational Research and Innovation, 7(1), 1-22.
Bond, M. (2019). Flipped learning and parent engagement in secondary schools: A South Australian case study. British Journal of Educational Technology, 50(3), 1294–1319.
Carmen Romero-G., ، Patricia de Paz-L., ، Olga Buzón-G., & Enrique Navarro-A. (2020). Evaluation of online training based on the Flipped classroom based, Revista de Educación. 391(202), 61-88.
Chen Hsieh, J.S., Wu, W.C.V., & Marek, M.W. (2017). Using the flipped classroom to enhance EFL learning. Computer Assisted Language Learning, 30(1–2), 1–21.
Chen, C. (2016). The role of resilience and coping styles in subjective well-being among Chinese university students. Asia-Pacific Education Researcher, 25(3), 377-387.
Cole, M. T., Shelley, D. J., & Swartz, L. B. (2014). Online instruction, e-learning, and student satisfaction: A three year study. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(6), 111-131.
Durnali, M. (2020). The effect of Self-Directed Learning on the relationship between Self-Leadership and Online Learning among university students in Turkey. Tuning Journal for Higher Education, 8(1), 129-165.
Fisher, M., King, J., & Tague, G. (2001). Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education. Nurse Education Today, 21(7), 516-525.
Geng, S., Law, K.M.Y. & Niu, B. (2019). Investigating self-directed learning and technology readiness in blending learning environment. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(17), 1-22.
Gibbons, M. (2002). The Self-directed learning handbook: Challenging adolescent students to excel. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Golightly, A. (2019). Do Learning Style Preferences of Pre-service Geography Teachers Matter in Self-Directed Learning? Journal of Geography, 118(4), 143-156.
Gross, D., Pietri, E. S., Anderson, G., Moyano-Camihort, K., & Graham, M. J. (2015). Increased priceless preparation underlies student outcome improvement in the flipped classroom. CBE-Life Sciences Education, 14(4), 1-8.
Hewitt-Taylor, J. (2001). Self-directed learning: Views of teachers and students. Journal of Advanced Nursing, 36(4), 496‒504.
Helgeson, J. (2015). “Flipping the English Classroom”. Kappa Delta Pi Record, 51(2), 64-68.
Hosain khan, S., & Benadjih Oiriddine, A. (2021). Flipped classroom: How higher education institutions (HEIs) of Bangladesh could move forward during COVID-19 pandemic. Social Sciences & Humanities Open, 4, 1-8.
Jahed Motlagh, A., Younesi, S. J., Azkhosh, M., & Farzi, M. (2015). “Effectiveness of Resilience Teaching on the Stress of High School Female Dormitory Students”. Journal of School Psychology, 4(2), 7-21. [In Persian]
Johnston, B. M. (2017). Implementing a flipped classroom approach in a university numerical methods mathematics course. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 48(4), 485-498.
Karatas, K., & Arpaci, I. (2021). The Role of Self-directed Learning, Metacognition, and 21st Century Skills Predicting the Readiness for Online Learning. Contemporary Educational Technology, 13(3), 1-13.
Karatas, K. & Zeybek, G. (2020). The role of the academic field in the relationship between self-directed learning and 21st century skills. Bulletin of Education & Research, 42(2), 33-52.
Karagol, I., & Esen, E. (2019). The Effect of Flipped Learning Approach on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 34(3), 708-727.  
Kazanidis, I., Pellas, N., Fotaris, P., & Tsinakos, A. (2018). Can the flipped classroom model improve academic performance and training satisfaction in higher education instructional media design courses? British Journal of Educational Technology, (Wiley-Blackwell), 50(4), 1-28.
Khiat, H. (2017). Academic performance and the practice of self-directed learning: The adult student perspective. Journal of Further and Higher Education, 41(1), 44‒59.
Khalaf, M. A. (2014). Validity and Reliability of the Academic Resilience Scale in Egyptian Contexts. Us China Education Review, 4(3), 202-210.
Kuldas, S., Hasim, S., & Ismail, H. N. (2015). Malaysian Adolescents needs for Enhancing Thinking Skills, Counteracting Risk Factors and Demonstrating Academic Resilience. International Journal of Adolescence and Youth, 20(1), 23-47. 
Nurfaradilla, M. N., & Azlin, N. M. (2016). Teacher Educators’ Perspectives on the Sociocultural Dimensions of Self-Directed Learning. Creative Education, 7(18), 2755-2773.  
Prashar, A. (2015). Assessing the flipped classroom in operations management: A pilot study. Journal of Education for Business, 90(3), 126-138.
Rotellar, C., & Cain, J. (2016). Research, Perspectives, and Recommendations on Implementing the Flipped Classroom. American journal of pharmaceutical education, 80(2), Article 34.
Safari, M. (2020). “Effective Classroom Management”, first edition, Saracheh Del Publications, Tehran, Iran. [In Persian]
Sams, A., & Bergmann, J. (2013). Flip your students’ learning. Educational Leadership, 7, 16-20.
Samuels, W. E., & Woo, A. (2009). Creation and initial validation of an instrument to measure academic resilience. Retrieved from http://wesamuels.org/pdfs/aera2009.pdf
Servant-Miklos, V. & Noordegraaf-Eelens. L. (2021). “Toward social-transformative education: An ontological critique of self-directed learning”. Critical Studies in Education, 62(2), 147-163.
Tekkol, I. A., & Demirel, M. (2018). An Investigation of Self-Directed Learning Skills of Undergraduate Students. Frontiers in Psychology, 9, 1–14.
Waxman, H. C., Gray, J. P., & Padrón, Y. N. (2003). Review of research on educational resilience. Washington, DC: center for research on education, diversity & excellence.
Windle, G. (2011). What is resilience? A review and concept analysis. Reviews in Clinical Gerontology, 21(2), 152–169.
Zainuddin, Z., Habiburrahim, H., Muluk, S., & Keumala, C. M. (2019). How do students become self-directed learners in the EFL flipped-class pedagogy? A study in higher education. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 8(3), 678- 690.
Zainuddin, Z., & Perera, C. J. (2018). "Supporting students’ self-directed learning in the flipped classroom through the LMS TES Blend Space", On the Horizon. 26(4), 281-290.