اعتبارسنجی "منشور حقوق و تکالیف" دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای برنامه‌ریزی درسی و عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش،

چکیده

این پژوهش با هدف «اعتبارسنجی منشور حقوق و تکالیف دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجویان» به اجرا درآمد و برای تحقق هدف فوق از روش پژوهش پیمایشی استفاده شد. جامعۀ آماری این پژوهش عبارت بود از کلیۀ دانشجو معلمان پردیس‌های سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان، که 409 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامۀ محقق‌ساخته ‌بود که روایی آنها از طریق تحلیل محتوای سؤالات و پایایی آنها بر اساس آلفای کرونباخ با 89/0 برآورد شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات گردآوری‌شده از تکنیک‌های آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی و درصدگیری) و آزمون‌های دوجمله‌ای و «خی‌دو» استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، تک‌تک مؤلفه‌های حقوقی و همچنین مؤلفه‌های تکالیف «منشور حقوق و تکالیف دانشجو معلمان» روشن و قابل‌فهم، واقع‌بینانه، کاربردی و عملی بود. مؤلفه‌های این منشور خلاصه، مفید و پاسخگو به نیازها و خواسته‌های دانشجو معلمان بوده و در کل دانشجو معلمان آن‌ها را مناسب ارزیابی کردند. البته کاستی‌هایی نیز وجود داشت که بر اساس آن‌ها نسخۀ اولیۀ «منشور حقوق و تکالیف دانشجو معلمان» در کمیته‌ای بررسی و نسخۀ نهایی منشور تهیه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of «Charter of Rights and Duties» of Teacher-Students at Farhangian University

نویسنده [English]

  • Sayed Mohammad Hossein Hosseini
. Ph.D. of Curriculum Studies, member of the Institute of curriculum development and educational innovation, the Research Institute of education (RIE), Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to validate the “Charter of Rights and Duties” of Teacher-Students at the Farhangian University from the viewpoint of Teacher-Students. A survey method was used. The statistical population of this study was all Farhangian university students across the country, of which 409 were selected as samples. The instrument of this research was a questionnaire, whose validity was estimated by content analysis of questions and their reliability by Cronbach’s alpha was 89%. For analyzing the data, descriptive statistics and binomial and chi-square tests were used. Based on the results, the legal components as well as the components of the “Teacher-Students Charter of Rights and Duties” were clear and understandable, realistic, applicable and practical. The whole of the “Teacher-Students’ Charter of Rights and Duties” was brief and helpful and responsive to the Teacher-Students needs and desires and in general evaluated appropriate. There were, of course, some shortcomings, that on the basis of which, the original version of the Charter of Rights and Duties of Teacher-Students was reviewed in review committee and prepared the final version of the charter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • Charter
  • Rights and Duties
  • Teacher-Student
  • Farhangian University
منابع
بازرگان هرندی، عباس. (1394). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. تهران: سمت.
باطنی، سید محمدرضا؛ سجادی، زینب‌السادات؛ حسینی، سیدمحسن. (1389). میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار. مدیریت اطلاعات سلامت زمستان 1389، دوره 7، شماره 4. صص 485-489
پازارگادی، مهرنوش. (1378). اعتباربخشی در آموزش عالی. تهران: صباح.
خاواس، الین آل.(1384). اعتبارسنجی در امریکا، ریشه‌ها، توسعه‌ها و چشم‌اندازهای آینده (ترجمه حسن‌رضا زین‌آبادی، مرجان سلیمی، فاخته اسحاقی و کورش پرند). تهران: سازمان سنجش آموزش کشور.
دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی. (1394). منشور حقوق دانشجویی. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی
سائلی کرده‌ده، مجید. (1384). منشور اخلاق حرفه‌ای. پیام بهارستان، شماره 50. صص 1-2
فراستی، رضا. (1372). فرمان‌ها و رقم‌های دوره قاجاریه. ج 1: 64-1211 ق. تهران: مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی.
فراستی، رضا. (1385). منشور. در: افشار، ابراهیم. (1386). دایرۀ‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
فرجادی، محمد. (1382). ویژگی‌های قواعد حقوق وضعی و اسلامی. پژوهش‌های قرآنی، شماره 34، صص 84 الی 93.
قربان‌نیا، ناصر. (1389). نقدی بر منشور «حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران». پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، دوره اول، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 138. صص 189-205
قربانی، محمدجواد؛ یعقوبی، مصطفی. (1387). طراحی الگوی جامع تدوین منشور اخلاقی و مسئولیت اجتماعی سازمان. مدیریت فردا، دوره 7، شماره 20. صص 57-67
لغت‌نامه دهخدا
لغت‌نامه معین
مارش، کالین جِی. (1387). پژوهش تلفیقی: سنتز پژوهی، در: شورت، ادموند سی. (1387). روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی، (ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران). تهران: سمت
مختاریان، فرانک، محمدی، رضا. (1387). ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی هند. تهران: البرز فردانش.
موسی‌پور، نعمت‌الله. (1390). اعتبارسنجی (نظری) برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
هاشمی، سیدضیاء. (1393). آیین‌نامه‌ای برای پایان برخوردهای سلیقه‌ای. http://www.farheekhtegan.ir/?nid=1538&pid=3&type=0
Cobban, A. B. (1971). Medieval Student Power. Past & Present, 53(Nov. 1971), 28-66.
De Boer, H., & Stensaker, B. (2007). An internal representative system: The democratic vision. In University dynamics and European integration (pp. 99-118). Springer Netherlands.
European Student Union. (2011). Romanian education has a brand new student statute. http://www.esu-online.org/news/article/romaniaanosr/Romanian-Education-has-a-brand-new-Student-Statute/
European Students' Union. (2008). Students' Rights Charter. Retrieved from https://www.esuonline.org/? Policy=students-rights-charter
European Students' Union. (2016). Statutes as of BM 70 (14th May 2016). Retrieved from https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2016/07/ESU-Statutes-as-of-BM70.pdf
Fossey, R. (2018). Students at Public Universities Have a Constitutional Right to Privacy in Their Dormitory Rooms. Journal of College and University Student Housing, 44(3), 62-79.
Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change. The Columbia University: Teachers College (4th Edition).
Gluga, R., Kay, J., & Lister, R. (2012, August). PROGOSS: Mastering the curriculum. In Proceedings of The Australian Conference on Science and Mathematics Education (formerly UniServe Science Conference).
Gourlay, L. (2018). Freedom to learn: the threat to student academic freedom and why it needs to be reclaimed., Higher Education Research & Development, 37:7, 1547-1550,
 http://www.navigatehighered.com/
http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/student-rights/
Kelly, E. J. (2018). Rights instruction for undergraduate students: Needs, trends, and resources. College & Undergraduate Libraries, 25(1), 1-16.
Magsino, R. F. (1978). Students’ academic freedom and the changing student/university relationship. In K. A. Strike, K. Egan (Ed.), Ethics and Education (pp. 36-57). London: Routledge and Kegan Paul.
Nordal, E. K. (2016). Students’ academic freedom in Europe: a means to an end or an end in itself? University of Oslo (Master's thesis).
Schumaker, K. (2019). Troublemakers: Students’ Rights and Racial Justice in the Long 1960s. NYU Press.
Searle, J. (1972). The Campus War: A sympathetic Look at the University in Agony. Harmondsworth: Penguin Books.
Seidman, M. M. (2004). The Imaginary Revolution: Parisian Students and Workers in 1968. New York: Berghahn Books.
The Privacy Torts. (2000). http://www.privacilla.org/business/privacytorts.html
Thro, W., & Russo, C. (2018). Expanding the Rights of Student Religious Groups on College and University Campuses: The Implications of Trinity Lutheran Church v. Comer. Laws, 7(1), 11.
Wellman, C. (2018). The proliferation of rights: Moral progress or empty rhetoric?. Routledge.

دوره 2، شماره 1
فروردین 1397
صفحه 160-187
  • تاریخ دریافت: 06 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 28 اسفند 1397
  • تاریخ پذیرش: 08 شهریور 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 08 شهریور 1397