دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-224 
عوامل مؤثر در نهادینه‌سازی فرهنگ ارزیابی در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 189-213

ایوب ابراهیمی؛ حسنی سرمدی انصار؛ بیژن عبدالهی؛ محمدرضا هداوندی