مطالعۀ زمینه‌های هویت‌یابی حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان: مطالعۀ موردی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز و مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

یکی از موضوعات اساسی تمام دوران حیات بشری به‌ویژه عصر مدرن، مسئلۀ هویت است که باوجود نظریه‌پردازی‌های متعدد در این حوزه، هم‌چنان از سه جنبۀ مفهومی، اجتماعی و تعلیم و تربیت به‌عنوان یک مسئله جلوه‌نمایی می‌کند. هدف اصلی پژوهشگر این است که به مطالعۀ زمینه‌های هویت‌یابی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی بندرعباس بپردازد. روش جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، مصاحبۀ عمیق و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، تحلیل استقرایی و قیاسی است. نتایج نشان می‌دهد به‌طورکلی دانشجو معلمان در طول دوران تحصیل خود با چهار مقولۀ اصلی روبرو شده‌اند که بیشترین تأکید و توجه در سطح دانشگاه به دو مقولۀ فرهنگی-اجتماعی و دینی مربوط می‌شود. نحوۀ رویارویی دانشجو معلمان با زمینه‌های هویتی به دو شکل آگاهانه و ناآگاهانه صورت پذیرفته است. رویارویی آگاهانه به زمینه‌های فرهنگی-اجتماعی و تا حدودی دینی برمی‌گردد و رویارویی در زمینه‌های دیگر ناآگاهانه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of students' identification areas in farhanghian University: Cace study Hormozgan farhanghian University

نویسنده [English]

  • mokhtar zakeri
hD. in Philosophy of Education, Shiraz University and Lecturer of Farhangian University
چکیده [English]

One of the fundamental issues of human life in all the time, especially the modern age is the question of identity. Despite numerous theorizing in this area,Still the three aspects Contains conceptual, social, and education will be a big issue in identity debate. the researchers’ main aim is an analysis of the formation of identity in teacherstudents of Beheshti University campus in Bandar Abbas teachers. method of data collection in this research is in-depth interview and data analysis, is inductive and deductive analysis. results show overall teacherstudents during their studies have been confronted with four major categories. the greatest emphasis at the university level is socio-cultural and religious areas. teacherstudents dealing with areas of identity in two forms have been intentionally or unintentionally. category of conscious confrontation relate socio-cultural fields and partly on religious grounds and the confrontation was unconscious in two other areas

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Professional identity
  • Education
  • identification areas
ابراهیمی، نبی‌الله. (13). "هویت، دنیای مجازی، مشارکت اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت ملی". مجله گروه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی، صص: 10-37
ابوالحسنی، حسن. (1387). "مؤلفه‌های هویت ملی با رویکردی پژوهشی"، فصل‌نامۀ سیاست، شماره 4، صص:1-22
اخگری، محمد. (13). "هویت انسانی در رسانه‌های مجازی". ماهنامۀ علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت. شماره 4، صص: 28-31
جوانی‌، حجت‌الله. (1384)؛ "هویت دینی یا هویت‌های دینی"، فصل‌نامۀ اسلام‌پژوهی، شماره‌1، صص: 135-154
حسنی، محمد و همکاران (1394). تأثیر تجربه و عوامل سازمانی بر تعهد حرفه‌ای معلمان. مجلۀ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. دوره 6، شماره 21، صص:1-20
ذاکری، مختار. (1394). مفهوم‌پردازی هویت و کاربرد آن در تعلیم و تربیت. رسالۀ دکتری در رشتۀ فلسفه تعلیم و تربیت؛ دانشکده علوم تربیتی؛ دانشگاه شیراز.
ذوالفقاری، حسن (1386)؛ "هویت ایرانی و دینی در ضرب‌المثل‌های فارسی"، فصل‌نامۀ مطالعات ملی‌، ش 2، صص 29-52
راهدار، احمد (1390)؛ "رابطۀ هویت و دین". فصل‌نامۀ اندیشۀ نوین دینی، شماره 26، صص 165-184
علیخانی، علی‌اکبر (1383)؛ مبانی نظری هویت و بحران هویت. تهران: پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی.
عیوضی، محمدرحیم (1381)؛ "هویت دینی و چالش‌های آن"، نامۀ پژوهش، ش 22 و 23‌، صص: 180-208
فیاض، ایراندخت. (1390)؛ "پرسشگری راهبرد هویت پایدار دینی در قران کریم"، فصل‌نامۀ تعلیم و تربیت، ش 98، صص 37-65
قریشی راد، فرخ السادات و قراملکی، حسن (1390) پایگاه‌های هویت شغلی و راهبردهای سازگاری در نوجوانان با آسیب بینایی. مجلۀ دستاوردهای روان‌شناختی. دوره 18 شماره 2، صص:113-134
گودرزی محمود و همکاران. (1389). "بررسی هویت ملی و دینی جوانان کشتی‌گیر و فوتبالیست شهر تهران". فصل‌نامۀ المپیک، دوره 18، شماره 3، صص: 21-31
گودرزی، محمود و همکاران. (1389)؛ " بررسی هویت دینی و ملی جوانان کشتی‌گیر و فوتبالیست شهر تهران" فصل‌نامۀ المپیک، ش 3، صص 21-31
نصری، قدیر. (1388). " توسعۀ هویت حرفه‌ای دانشجویان دکتری در ایران "، فصل‌نامۀ مطالعات ملی، شماره‌ی 3، صص 190-199
هانتینگتن، ساموئل. (1384). چالش‌های هویت در آمریکا. ترجمۀ‌ محمدرضا گلشن و همکاران. تهران: مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی.
Buckingham, David. (2008) “Introducing Identity: Youth, Identity, and Digital Media”. Digital Media and Learning.Pp 1–24.
Maykut. P. and Morehouse, R. (1994). Beginning Qualitative Research. London: The Falmer press
Paranjpe Anand.c. (1975). Self And Identity In Modern Psychologian Indian Thought. New York: Kluwer Academic Publisher
Paranjpe Anand.c. (2002). In Search Of Identity. New York: Ahalsted press book
Vanessa Bouché P. (2011). Identity and the Mechanisms of Political Engagement. the A dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State UniversityTeaching. Volume 45. Issue 02. Pp: 215- 233
Woodward, K. (ed.) (1997). Questioning Identity. London: Routlege