عوامل مؤثر در نهادینه‌سازی فرهنگ ارزیابی در دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران

2 مسئول نظارتی و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان استان همدان

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مرتبط با نهادینه‌سازی فرهنگ ارزیابی در دانشگاه فرهنگیان است. روش تحقیق به لحاظ نوع آن، مقطعی و از حیث هدف، کاربردی و بر اساس نحوۀ گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. در این پژوهش، از روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده‌شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل مدیران و معاونین (شاغل در استان، دانشکده‌ها و مراکز تابعه) به تعداد 299 نفر بود. با توجه به شرایط پژوهش، از روش سرشماری به‌عنوان راهبردی برای تحلیل عاملی استفاده شده است. برای شناسایی و استخراج عوامل نهادینه‌سازی فرهنگ نظارت و ارزیابی، از پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، چهار عامل اصلی مرتبط با فرهنگ ارزیابی به ترتیب، 1- طرح‌ریزی و توسعۀ نگرش مثبت به رویکرد ارزیابی در دانشگاه با 5 زیرعامل، 2- اشاعه، مداومت و پایدارسازی دیدگاه سیستمی در دانشگاه با 6 زیرعامل، 3- انسجام‌بخشی و جاری‌سازی رویکردهای نظام ارزیابی در دانشگاه با 7 زیرعامل و 4- هدف‌مداری دانشگاه با 4 زیرعامل شناسایی شده و بر همین اساس 23/53 درصد واریانس مربوط به فرهنگ ارزیابی تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Effective in Institutionalization of the Culture of Evaluation at Farhangian University

نویسندگان [English]

 • Ayyub Ibrahimi 1
 • Hosni Sarmadi Ansar 2
 • Bijan Abdullahi 3
 • mohammadreza hadavandi 1
1 PhD. Student of Educational Management at Kharazmi University of Tehran
2 Supervisor and Evaluation Officer of Farhangian University of Hamedan
3 Associate Professor of Educational Management, Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

The main purpose of the present research is to identify the factors associated with the institutionalization of the evaluation culture at the Farhangian University. The research method, because of its type, is cross-sectional and in term of purpose, is applied and based on the method of data collection, is a descriptive-survey. In this research, exploratory factor analysis method has been used. The statistical population of the study consisted of directors and assistants (employed in the province, colleges and affiliated centers) with 299 people. According to the research conditions, census method has been used as a strategy for factor analysis. A researcher-made questionnaire was used to identify and extract the factors of the institutionalization of the culture of monitoring and evaluation. According to the research findings, four main factors related to the evaluation culture are as follows: 1- Planning and developing a positive attitude toward the assessment approach at the university with 5 sub-factors; 2. Promoting, sustaining and stabilizing the systemic view of the university with 6 sub-factors; 3. Coordination and streamlining of the evaluation system at the university with 7 sub-factors and 4- Goal-oriented approach in University with 4 sub-factors identified, and 23.53% of the variance related to the evaluation culture is explained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • evaluation
 • evaluation culture
 • system perspective
 • evaluation dissemination
امین بیدختی، علی‌اکبر و عیدی، اکبر (1385). استانداردسازی پیش‌شرط ضروری اعتبارسنجی در ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی، تهران: کنگره ملی علوم انسانی.
بازرگان، عباس. (1386). ساختار سازی برای ارزیابی کیفیت نظام آموزش عالی ایران: از واقعیت تا آرمان، دانشگاه تهران: سومین همایش ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی، تهران- پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان
تولایی، روح اله (1386). رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال چهارم، شماره 12
جوادی، علی و عرب بافرانی، محمدرضا (1393). آسیب‌شناسی روش‌های ارزیابی کیفیت تدریس اساتید از طریق دانشجویان با رویکرد بومی، اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، تهران - دانشگاه صنعتی شریف
حاتمی، جواد، محمدی، رضا و اسحاقی، فاخته (1390). چالش ساختار سازی برای نظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی، پنجمین همایش ارزیابی کیفیت نظام‌های دانشگاهی، دانشگاه تهران
حکیمی، وجیهه، مهرام، بهروز و آهنچیان، محمدرضا (1391) آسیب‌شناسی طرح‌های ارزیابی درونی و راه‌های توسعه‌ اثربخشی آن (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد). فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دوره دوم، شماره سوم، ص 5-34
عزیزی، نعمت‌اله. (1388). آموزش عالی و اقتصاد یادگیرنده: انتظارات نظام‌های اقتصادی و صنعتی دانایی محور از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی. رویکردها و چشم‌اندازهای نو در آموزش عالی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
فراستخواه، مقصود، بازرگان، عباس و قاضی طباطبائی، محمود (1386). تحلیل مقایس‌های نظام‌های تضمین کیفیت آموزش عالی در جهان: وجوه اشتراک و افتراق در تجربه‌های جهانی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 3
فراستخواه، مقصود. (1388). آینده‌اندیشی درباره کیفیت آموزش عالی ایران: مدلی برآمده از نظریه مبنایی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. شماره 5
فراستخواه، مقصود (1388). دانشگاه ایرانی و مسئله کیفیت، تهران: انتشارات آگاه
محمدی، رضا (1387)، ارزشیابی کیفیت و پاسخگویی در آموزش عالی. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
مشبکی، اصغر، و محمود زاده، سید مجتبی (1392) بررسی نقش مراکز ارزیابی در ترویج فرهنگ نظارت و بازرسی با تأکید بر رویکردی نوین بر مکانیسم‌های نظارت و بازرسی
ملکی آوارسین، صادق و صادقی باروجی، زین العابدین (1393). تعیین میزان گرایش اعضای هیئت‌علمی به فرهنگ کیفیت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 25-34
هومن، حیدرعلی. (1384). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: سمت.
Baker, R.L. (2000). The importance of student evaluation of faculty. The Faculty and Staff newspaper volume 34, no.18
Dickeson R.C (2006).The Need for Accreditation Reform.The Secretary of Education‘s Commission on The Future of Higher Education.Washington DC.
Eaton, Judith S. (2006). Before the “The Secretary of Education’s Commission on the Future of Higher Education”.Council for Higher Education Accreditation, Washington, DC.
Larsen.m.a (2005): A critical analysis of teachers evaluation policy trends, Australian Journal of Education, Vol. 49 (3 (FloridaState University Schools Teacher Performance Evaluation System, 201
 Lomas, L. (2004). Embedding quality: The challenges for higher education. Quality Assurance in Education, 12(4), 65-157.
Loukkola, T. and Zhang, T., (2010). Examining Quality Culture: Part1- Quality Assurance Processes in Higher Education Institutions, Belgium: EUA
Kettunen, Juha (2008). A conceptual framework to help evaluate the quality of institutional erformance, Quality Assurance in Education Vol. 16 No. 4
Manyaga,Timothy. (2008). Standards to assure quality in tertiary education: the case of Tanzania, Quality Assurance in Education, Vol. 16 No. 2, pp. 164-180.
Ng, P.T (2008), the phases and paradoxes of educational quality assurance: the case of the Singapore system, Quality assurance in education

دوره 2، شماره 1
فروردین 1397
صفحه 189-213
 • تاریخ دریافت: 30 فروردین 1396
 • تاریخ بازنگری: 28 اسفند 1397
 • تاریخ پذیرش: 15 اردیبهشت 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 15 اردیبهشت 1397