تعاملات در دانشگاه‌ فرهنگیان: زمینه‌ها، راهبردها و رهنمون‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

3 استاد گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

4 دانشیارگروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

تعاملات در دانشگاه ­فرهنگیان به عنوان دانشگاهی که عهده دار تأمین، تربیت و توانمندسازی معلمان و نیروی انسانی در وزارت آموش و پرورش است، بسیار اهمیت دارد. هدف این پژوهش، شناسایی زمینه‌ها و راهبردها و نیز رهنمون‌هایی برای تعاملات در دانشگاه فرهنگیان است که با رویکرد کیفی انجام شده است. با توجه به بهره‌گیری از منابع مکتوب و مدارک مرتبط با نظام تربیت معلم، اساسنامۀ دانشگاه ­فرهنگیان و اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش برای نیل به اهداف این مطالعه، روش این پژوهش، روش اسنادی است. داده‌های حاصل با استفاده از تکنیک تحلیل فکری بازتابنده و با بهره‌گیری از نرم‌افزار مکس کیود­ا نسخۀ 12، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش، ذی‌نفعان، زمینه‌ها، راهبردها و رهنمون‌های مرتبط در خصوص تعاملات دانشگاه فرهنگیان با هریک از عوامل و ذی‌نفعان را نشان داد. ذی‌نفعان شناسایی شده عبارتند از: 1. آموزش عالی و مراکز علمی و پژوهشی 2. آموزش و پرورش و دوایر آن در شهرستان‌ها 3. مدارس 4. افرادی چون اعضای هیات‌ علمی، معلمان، دانشجومعلمان، دانش‌آموزان، والدین دانش‌آموزان 5. نهادهای فرهنگی، هنری و ورزشی 6. نهاد سیاست‌گذاری و دولت که در ارتباط با هریک از آنها، زمینه‌ها، راهبردها و رهنمون‌های لازم نیز به دست آمد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که مدیریت تعاملات باید به عنوان یکی از هسته‌های اصلی در نظام مدیریتی دانشگاه فرهنگیان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction at Farhangian University: Contexts, Strategies and Guidelines

نویسندگان [English]

  • zohreh moghadasi 1
  • hamidreza arasteh 2
  • abdolrahim navehebrahim 3
  • hasan reza zeinabadi 4
1 Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Educational Management, Faculty of Management, Kharazmi University
3 Professor, Department of Educational Management, Faculty of Management, Kharazmi University
4 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Managemen, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

interactions in Farhangian University as a University Responsible for Educating, Empowering and Employing Teachers in the Ministry of Education is very important. purpose of this study was to Identify the interactions in the Farhangian university From the perspective of contexts, strategies and guidlines. this goal was taken into consideration, by using written sources and documents related to teacher education system and interaction managment, document the and statute of Farhangian university and documentary research method. The data were analyzed using reflective analysis with Maxqda software version 12. The findings of this study showed Beneficiaries and stakeholders whom Farhangian University should have extensive interactions include:1. Higher education and scientific and research centers 2. Education and its departments in the cities 3.Schools 4. People like professors, teachers, students and scholars, students, parents of students 5. Cultural, artistic and sports institutions 6. Policy and Government Institution .In connection with each of them, the necessary grounds, strategies and guidelines were obtained. The results of this study showed Interaction management should be considered as one of the main cores in the management system of Farhangian University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher education
  • Farhangian University
  • interactions managment
  • interaction
  • Stakeholder
  • documentary research method
ـ الوانی، سید مهدی (1382). مدیریت عمومی. چاپ نوزدهم، نشر نی.
ـ داورپناه، ابوسعید (1392). از مقوله­ای به نام فلسفۀ تربیت معلم تا آرمان‌شهری به نام معلمان بدون مرز. چکیدۀ مقالات چهارمین همایش ملی انجمن فلسفۀ تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفۀ تحول در نظام آموزش و پرورش ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 274-277.
ـ دلاور، علی (1385). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، نشر روان.
ـ دهقان منشادی، منصور؛ سعیدیان خوراسگانی، نرگس؛ و نظری، رسول (1397). ارائۀ مدل سازمان یاددهنده برای دانشگاه فرهنگیان. فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزش، 9(36)، 249ـ262.
ـ زیباکلام، فاطمه؛ و محمدی، حمدالله (1393). بررسی تطبیقی تفکر انتقادی از منظر رابرت انیس و هنری ژیرو با نظر به کاربرد آن برای اصلاح نظام تربیت معلم، فصلنامۀ پژوهش­های کاربردی روا‌ن‌شناختی، 5، 19-38.
- سبحانی‌جو، سبحان؛ رحمیان، حمید؛ عباس‌پور، عباس؛ و طاهری، مرتضی (1395).  بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان.فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 5(2)، 30-9.
ـ سینا، میلاد ؛ و تاج‌میر ریاحی، محمد (1397). عوامل مؤثر بر موفقیت پارک‌های علم و فناوری در ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت مطالعۀ موردی: پارک علم فناوری پردیس، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، شرکت همایشگران مهر اشراق.
ـ شکاری، عباس (1381). مجموعه مقالات چهارمین سمپوزیوم جایگاه تربیت، انتشارات باغ رضوان.
ـ شیخ‌زاده، محمد (۱۳۹۷). ارائۀ چارچوبی برای توسعۀ تعاملات درون‌دانشگاهی و برون‌دانشگاهی در دانشکده‌های علوم انسانی: الگوبرداری از دانشکدۀ کسب و کار دانشگاه کلارکسون، اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اقتباس از https://www.civilica.com/Paper-CHPI01-CHPI01_003.html
- صدیقی ارفعی، فریبرز (1391). مقدمه ای بر روانشناسی مدرسه (راهبردهای روانشناختی در محیط های آموزشی). انتشارات دانشگاه کاشان.
ـ صفری، اکرم؛ عبدالحسینی، بیتا؛ و صبوری، فاطمه (۱۳۹۸). راهکارهای اجرایی دانشگاه فرهنگیان در راستای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش، چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی و مطالعات اجتماعی ایران، دبیرخانۀ دائمی کنفرانس، اقتباس از https://www.civilica.com/Paper-ESCONF04-ESCONF04_086.html
ـ گال، مردیت؛ بودک، والتر؛ و گال، جویس (1387). روش‌های پژوهش کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی (جلد اول)(احمدرضا نصر و همکاران، مترجم). انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.(چاپ اصلی 1942).
ـ مارشال، کاترین؛ و راسمن، گرچن بی (1386). روش پژوهش کیفی (علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، مترجمان). دفتر پژوهش‌های فرهنگی.(چاپ اصلی 1995).
ـ ملایی‌نژاد، اعظم؛ و ذکاوتی، علی (1387). بررسی تطبیقی نظام برنامۀ درسی تربیت معلم در کشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و ایران. نوآوری­های آموزشی، 7(26)، 62-35.
ـ مهرمحمدی، محمود (1395). دانشگاه فرهنگیان؛ راه طی شده در دانشگاه فرهنگیان(مصاحبه‌کننده: دادار نصرالله). مجلۀ رشد. 299، 29-26.
ـ میرصفیان، حمیدرضا؛ فریدونی، مسعود؛ و کلاته سیفری، معصومه (1397). ارائۀ مدلی از اثر کیفیت تعاملات سازمانی و پذیرش اجتماعی وفاداری داوطلبان ورزشی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌‌های آموزش عالی کشور. فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. 5(19)، 43-54.
ـ ناظمیان، صدیقه (۱۳۹۸). فراهم‌سازی بستر مناسب با رویکرد کاربرد فناوری شیمی سبز در دانشگاه فرهنگیان، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی شیمی و نفت. مرکز راهکارهای دستیابی به توسعۀ پایدار، اقتباس از https://www.civilica.com/Paper-OGPCONF05-OGPCONF05_022.html
ـ هاگرسون، نلسون. ال (1387). کاوشگری فلسفی: نقد توسعه‌ای در روش‌شناسی مطالعات برنامۀ درسی (محمدجعفر پاک‌سرشت، مترجم). سمت و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.(چاپ اصلی2000).
 
- Evans, C. (2013). Making sense of assessment feedback in higher education. Review of educational research, 83(1), 70-120.
- Grossman, P. (2005). Research on pedagogical approaches in teacher education. Studying teacher education: The report of the AERA panel on research and teacher education, 425-476.
- McLaughlin, J. (2015). Working with gifted college and university students: Journals, organizations, and scholarships. The Reference Librarian, 56(1), 42-51.
- Moon, B. (2016). Do universities have a role in the education and training of teachers? An international analysis of policy and practice. Cambridge University Press.
- Mountain, A. (2012). Working together: Organizational transactional analysis and business performance. Human Resource Management International Digest.
- Zeichner, K., Payne, K. A., & Brayko, K. (2015). Democratizing teacher education. Journal of Teacher Education, 66(2), 122-135.
-Boyle, M. (2008). A war in search of a rationale. Retrieved from https:// onlinelibrary .wiley .com
-Cann, C. W., & Burger, P. C. (2015). Customer bonding: toward a more formal theoretical perspective. In Proceedings of the 1996 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference (pp. 76-81). Springer, Cham.
-Darling- Hammond, l. (2014). Preparing teachers for a changing world. Sanfrancisco: jossey-Boss, 390-441.
- Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2007). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. John Wiley & Sons.
-Fraser, A. (2007). Narrative inquiry: a research method and process enabling life-long learning influencing workplace communities and cultures. Paper presented at the 37th Annual SCUTREA Conference, Queen's University Belfast, Northern Ireland. Retrieved from http://www.leeds.ac.uk.
-Gheibi, D., Miraki, F., & Fijani, S. (2015). Evaluating the effective factors on social interactons enhancement in university spaces: a cace study in islamic Azad unibersity, Arsanjan branch. Fen Bilimleri Dergisi (CFD), 36(4).
-Greany, T. (2014). Are We Nearly There Yet? Progress, Issues, and Possible Next Steps for a Self-Improving School System. Inaugural Professorial Lecture. Trentham Books. Retrieved from: IOE Press, Institute of Education, 20 Bedford Way, London, WC1H 0AL, UK.
-Grossman, G. M., Sands, M. K., & Brittingham, B. (2010). Teacher education accreditation in Turkey: The creation of a culture of quality. International Journal of Educational Development, 30(1), 102-109.
-Helgevold, N., Næsheim-Bjørkvik, G., & Østrem, S. (2015). Key focus areas and use of tools in mentoring conversations during internship in initial teacher education. Teaching and Teacher Education, 49, 128-137.
-Hollins, E. (2011). teacher preparation for quality teaching. Journal of teacher education, 61(4), 395-407.
-Kaklauskas, A., Banaitis, A., Ferreira, F. A., Ferreira, J. J., Amaratunga, D., Lepkova, N., & Banaitienė, N. (2018). An evaluation system for university–Industry partnership sustainability: Enhancing options for entrepreneurial universities. Sustainability, 10(1), 119.
-kriewaldt, j., & turnidge D. (2013). conceptualising an approach to clinical reasoning in the education profession. Australian journal of teacher education, 38, 103-113.
-Labareem, David. F. (2004) .The Trouble with Ed Schools. Published by: Yale University Press. Pages: 256. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/j.ctt1njmnb.
-Mente, E., Karalazos, V., Karapanagiotidis, I. T., & Pita, C. (2011). Nutrition in organic aquaculture: an inquiry and a discourse. Aquaculture Nutrition, 17(4), e798-e817.
-Menter, I., Elliot, D., Hulme, M., Lewin, J., & Lowden, K. (2011). A guide to practitioner research in education. Sage.
-Michael, J., Furlong, Denis. J., Wright, & Lloyd, M. Dosdall.(2012). Diamondback Moth Ecology and Management: Problems, Progress, and Prospects. Retrieved from https:// onlinelibrary.//uk.sagepub.com //doi.org.
-Petrides, L. A., & Nodine, T. R. (2003). Knowledge management in education: defining the landscape. Retrieved from WWW.ISKME.ORG.
-Stewart,D. & Kamis,M. (1984).secondery research:information sources and methods.CA:sage.
-Zeichner, K., & Conklin, H. G. (2008). Teacher education programs as sites for teacher preparation [H]. Handbook of Research on Teacher Education. New York, London: Routledge.