تبیین دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستان ها درمورد مشارکت در درس کارورزی: یک مطالعۀ پدیدارشناختی

نویسندگان

1 دکترای برنامه درسی و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

2 دکترای شیمی و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر واکاوی دلایل دبیران و مدیران دبیرستان ها برای نپذیرفتن کارورزان رشته شیمی در مدارس است. این پژوهش به روش کیفی پدیدارشناختی انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه ساختار نایافته است. مشارکت کننده های پژوهش که به روش هدفمند انتخاب شدند شامل20 مدیر و 15 دبیر در شهر مشهد می شدند که در سال جاری از پذیرش کارورزان در مدارس امتناع کرده بودند. یافته های حاصل از این پژوهش حول سه محورِ ضعف های دانشی، نگرشی و مهارتیِ دبیران و مدیران مدارس در طرح جدید کارورزی و در قالب دوازده مقوله مجزا قرار داده شد. این مقوله ها عبارت‌اند از: ناآگاهی از نتایج مثبت طرح جدید کارورزی، پایبندی به عادات و سنن، پیش داوری نسبت به پیامدهای پذیرش کارورز به سبب خاطرات بدِ گذشته، بی اعتمادی به کارورز- استاد راهنما و احساس ناامنی شغلی، جلوگیری از افزایش مسئولیت های خود، نداشتن توان کافی در برقراری نظم و احساس کنترل نداشتن بر مدرسه یا کلاس درس، ناتوانی در بهره‌برداری از پیامدهای طرح کارورزی، ناتوانی دبیران در اصلاح ضعف های شناختی یا اخلاقی-رفتاری خود، فضای فیزیکی نامناسب در برخی کلاس ها، محدودیت تعداد مدارس مناسب برای کارورزی، بی رغبتی والدین به حضور کارورزان در مدارس و وجود مشکلات اداری و حراستی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of Cooperative behavior in Internship Course From the viewpoints of High School Teachers and Managers: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

 • Ensi Keramati 1
 • Zahra Ahmadabadi 2
1 phD. of curriculum Development, faculty member of Farhangian University
2 phD.of chemistry, faculty member of Farhangian University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the reasons of why high school managers and teachers in chemistry are not interested in accepting interns in schools. Qualitative method of phenomenology was used. Data were gathered through an unstructured interview. Participants were selected via purposive sampling method and a total of 20 managers and 15 teachers in Mashhad high schools were fully interviewed. The results are presented as twelve different categories and three axes, including weakness of managers and teachers in knowledge, attitude and skill regarding the new internship program. These categories are: Unawareness of positive outcomes about the new internship program, sticking to habits and traditions, prejudgment about accepting interns based on having some bad memories of past interns, distrust toward interns-mentor and feel job insecurity, avoidance of more responsibility, insufficient skills for organizing and controlling affairs in school or classroom, insufficient skills for using positive outcomes of the new internship program, teachers’ inability for correcting their behavior or knowledge weakness, unsuitable physical environment in some classrooms, insufficient number of appropriate schools for internship, disinclination of parents about having interns in schools and some official and security problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • accepting intern
 • internship
 • High School Teachers
 • Managers
 • cooperat
اساس‌نامه دانشگاه فرهنگیان (1390). قابل‌دسترس در:  www.cfu.ac.ir
احمدآبادی، زهرا (1392). راهکارهایی جهت کیفیت بخشی آموزش عملی و تمرین معلمی در آموزش شیمی. مجموعه مقالات هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران، دانشگاه سمنان، 6-1.
امین خندقی، مقصود و عقیلی، علیرضا (1390). ارزیابی توانمندی مراکز تربیت معلم در پرورش معلمان باصلاحیت در حوزه تدریس. همایش برنامه درسی تربیت معلم. 15-1.
بازرگان، زهرا (1376). آموزش مدرسه‌محور، روشی مؤثر برای آماده‌سازی معلمان. فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 51، 22-7.
پریشانی، ندا و خروشی، پوران (1395). چالشها و فرصتهای درس کارورزی از نظر دانشجویان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: پردیس فاطمه زهرا  وشهید رجایی اصفهان)، کنفرانس بین‌المللی هزاره سوم و علوم انسانی. 9-1.
 تلخابی، محمود.(1393). «سخن سردبیر» در «تأملی فلسفی در کارورزی ... و باز هم کارورزی: پژوهش روایی، تربیت معلم و برنامه درسی کارورزی». آموزشنامه دانشگاه فرهنگیان (1)5، 25-1.
جوادی، مرضیه. رئیسی، احمدرضا. گلکار، مرضیه (1386). مقایسه نشرات مربیان و دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درمورد وضعیت دروس کارآموزی این رشته در سال 1385. گام های توسعه در آموزش پزشکی. (2)4، 91-84.
 جمشیدی توانا، اعظم. امام جمعه، محمدرضا (1395). بررسی تأثیر کارورزی فکورانه در برنامه درسی تربیت معلم بر رشد شایستگی های دانشجو- معلمان. پژوهش های برنامه درسی. (1)6، 20-1.
جمشیدی توانا، اعظم. امام جمعه، محمدرضا. عصاره، علیرضا (1395). تجارب دانشجو-معلمان از نقش مربی در پیوند نظر و عمل در برنامه کارورزی. نظریه و عمل در برنامه درسی. (7)4، 226-197.
جمشیدی توانا، اعظم؛ امام جمعه، محمدرضا؛ عصاره، علیرضا و موسی‌پور، نعمت الله (1395). واکاوی تجارب دانشجویان تربیت معلم از درس کارورزی. پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار). (4)1، 1-15.
حبیب‌زاده، شیرین‌دخت (1393). کارورزی بزرگترین پروژه دانشگاه فرهنگیان: کندوکاو در نحوه اجرای طرح جدید کارورزی. آموزشنامه دانشگاه فرهنگیان. (1)4، 14-1.
حسینی، فخری‌السادات؛ طالع‌پسند، سیاوش و بیگدلی، ایمان‌الله (1389). نقش مؤلفه‌های انتظار-ارزش بر پیشرفت شیمی دانش آموزان. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی. (3)18، 69-39.
چناری، مهین (1386). مقایسه هوسرل، هایدگر و گادامر با محک روششناسی. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه قم. (2)9، 138-113.
دهناد، میثم (1394). تعهد درونی (عشق‌ورزی سازمانی) کلید جادویی امنیت شغلی کارکنان. نشریه پیام مدیران فنی و اجرایی. شماره 41، 58-53.
راهنمای برنامه درسی شیمی.(1379). سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. وزارت آموزش و پرورش
رئوف، علی (1390). تربیت معلم و کارورزی. تهران: روان.
سلطانی اصل، فریده (1390). آنچه دانش آموزان از کلاس شیمی می خواهند. هفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران. 24-22 شهریور، زنجان، 7-1.
شریعت زاده، مهدی؛ متین، نعمت‌الله؛ امینی‌نسب، عالیه (1395). ارزشیابی از برنامه کارورزی شاخه کاردانش. رشد آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش. (1)12، 47-42.
صادق تبریزی، جعفر و اعظمی آغداش، صابر (1394).دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در مورد برگزاری دروس کارآموزی و کارورزی: یک مطالعه کیفی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. (3)7. 10-1.
صافی، احمد (1392). تمرین معلمی، کارورزی مدیریت و مشاوره در مدارس و سازمان‌ها، تهران: رشد.
عبدالهی، حسین (1388). تحلیل وضعیت اجرای برنامه کارورزی مدیریت در سازمان‌های آموزشی. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 101، 110-85.
علوی لنگرودی، کاظم؛ خادمی، محسن و مرزوقی، رحمت‌الله (1388). بررسی مقایسه ای برنامه درسی اجرا شده و مطلوب کارورزی مدیریت آموزشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه های دولتی کشور. مطالعات آموزش و یادگیری شیراز. (2)56، 192-167
قوچیان، نادرقلی و محمودی، امیرحسین (1383). تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی دوره راهنمایی و ارائه الگوی مناسب. فصلنامه نوآوری های آموزشی. (3)8 ،132-107.
مختاری معمار، حسین (1382). کارورزی و نقش آن در آموزش کتابداری و اطلاع رسانی. مجله کتابداری. (37)40، 101-83..
مدیرزاده، میرکیهان (1384). عوامل موثر بر کیفیت آموزش کارورزی. مددکاری اجتماعی. (4)5. 65-58
مشفق آرانی، بهمن (1390). راهنمای تمرین معلمی. تهران: مدرسه.
موسی‌پور، نعمت‌الله و کرامتی، انسی (1385). موانع کاربست نوآوری در روش تدریس: روش تدریس مشارکتی. همایش ملی نوآوری های آموزشی، سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش تهران.
نادریان جهرمی، مسعود؛ محمدی، رفعت‌علی و حجتی‌مقدم، محدثه (1393). بررسی عوامل مأثر بر بروز بی انضباطی در کلاس های تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان تربیت بدنی. مطالعات مدیریت ورزشی. شماره 26، 70-59.
نظری، فرهاد؛ سوری، ابوذر و عیدی، حسین (1393). پیش بینی تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه از طریق امنیت شغلی و مؤلفه های آن. پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. (11)21 صص 184-175.
هوشمند، صدیقه (1390). آموزش شیمی در آینده، موانع احتمالی و چشم اندازها. هفتمین کنفرانس آموزش شیمی ایران. 24-22 شهریور، زنجان. 8-1.
Aysan, E. (2015). Learning science and science education in a new era. Annuals of Medicine and Surgery, 4, 158e161
Brown, F. Regina. Ringler, C. Marjorie and James, Mandi. (2015). Strengthening a Principal Preparation Internship by Focusing on Diversity Issues. International Journal of Educational Leadership Preparation. 10(2), 36-52.
Bukaliya, Richard. (2012). The Potential Benefits and Challenges on Internship Programs in an Old Institution: A Case for the Zimbabwe Open University. International Journal on New Trends in Education and Their Implications. 3(1), 118-133.   
Chennat, Sailaja. (2014). Internship in Pre-Service teacher Education Program: A Global Perspective. International Journal of research in Applied Natural and Social Sciences. 2(11), 79-94.
Cossa, E.R. and Uamusse, A.A (2014). Effects of an In-service Program on Biology and Chemistry Teachers’ Perception of the Role of Laboratory Work. Social and Behavioral Sciences 167, 152 – 160.
Geer, C. Gregory; May, Linda, A. & Gurley, D. Keith (2014). Interns Perceptions of Administrative Internships: Do Principals Provide Internship Activities in AreasThey Deem Important? International Journal of Educational Leadership Preparation. 9(1), 1-15.
Hemmerich, Abby; Hoepner, jerry, K. & Samelson, Vicki, M. (2015). Instructional Internships: Improving the Teaching and Learning Experience for Students, Interns, and Faculty. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning. 15(3), 134-132.
Hendrikse, Jacoueline Valerie. (2013). Teacher Education by Means of Internship: A Case Study. Master Dissertation, University of South Africa.
Hofstein, A. & Maalmlok-Naaman, R. (2007). The laboratory in science education: the state of the art. Chemistry Education Research and Practice, 8(2), 105-107.
Hudson, Sue and Hudson, Peter. (2013). Re-Structuring Preservice Teacher Education: Introducing the School-Community Integrated Learning (SCIL) Pathway. Journal of Education and Learning. 2(1), 9-19.
Kahraman, S. Yilmaz, Z. Bayrak, R. Gunes, K. (2014). Investigation of Pre-service Science Teachers’ Self-efficacy Beliefs of Science Teaching. Social and Behavioral Sciences 136, 501 – 505.
Kaptan, K. & Timurlenk, O. (2012). Challenges for Science Education. Social and Behavioral Sciences. 51, 763 – 771.
Karsenti, Thierry (2007). Connecting Student Teachers during Their Internship: The Role of ICTs. Proceedings of the 2007. Computer Science and IT Education Conference. Pp 369-374
Lam, T. & Ching, L. (2007). An exploratory study of an internship program: The case of Hong Kong students. Hospitality Management. 26(2), 336-351.
Paul, P.; Olson, J.; Jackman, D.; Gauthier, S.; Gibson, B.; Kabotoff, W.; Weddell, A. & Hungler, K. (2011). Perceptions of extrinsic factors that contribute to a nursing internship experience. Nurse Education Today. 31(8), 763-767.
Rodríguez, M. R.; Corona, B. L. & Ibáñez, W. M. (2014). Cooperative learning in the implementation of teaching chemistry (didactic instrumentation) in engineering in México. Social and Behavioral Sciences, 174, 2920 – 2925.
Salerni, Anna. Sposetti, Patrizia.and Szpunar, Giordana. (2013). Narrative writing and University Internship Program. Social and Behavioral Sciences.140 (22), 133-137.
Savasci-Acikalin, F. (2014). Study Of Pre-Service Teachers’ Science Teaching Efficacy Beliefs During The Elementary Science Laboratory Course. Social and Behavioral Sciences, 141, 221 – 226.
Woodley, E. (2009). Practical work in school science-why is it important? School Science Review, 91(335), 49-51.

دوره 1، شماره 1
خرداد 1396
صفحه 101-125
 • تاریخ دریافت: 12 اسفند 1395
 • تاریخ بازنگری: 06 شهریور 1396
 • تاریخ پذیرش: 29 خرداد 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 29 خرداد 1396