هویت حرفه‌ای دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز ایران

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تبریز- ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی هویت حرفه‌ای در بین دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان است. این تحقیق جزء تحقیقات آمیخته (کمی و کیفی) و از نوع طرح‌های به‌هم‌تنیده است. جامعه آماری تحقیق دانشجو-معلمان سال آخر دانشگاه فرهنگیان در پردیس‌های دخترانه و پسرانه استان آذربایجان شرقی به تعداد 748 نفر را شامل می‌شود. نمونه آماری طبق جدول مورگان 254 تعیین شده و نمونه‌گیری به شکل طبقه‌ای-نسبتی بوده‌ است. داده‌های بخش کمی از طریق پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته، حاوی 22 سؤال عینی، در مورد عامل‌های تشکیل‌دهنده هویت معلمی، جمع‌آوری گردیده و داده‌های بخش کیفی نیز از طریق سؤال تشریحی باز پاسخ و سنجش درک شرکت‌کنندگان نسبت به ماهیت شغل معلمی فراهم آمده ‌است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های بخش کیفی از روش مقوله‌بندی ساده و برای بخش کمی از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده‌ است. نتایج به‌دست‌آمده از بخش کیفی حاکی از عاملیت سه مقولۀ ادراک واقعیت‌های شغل معلمی، انتظار ناهمسازی با شغل معلمی و شرافت شغل معلمی بود. در بخش کمّی نیز پنج عامل ظاهر شدند که عامل «نقش یاددهی و یادگیری» بالاترین میانگین را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional Identity of Teachers from the Perspective of Student Teachers of Farhangian University of East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

 • Yousef Adib 1
 • eskandar fathiazar 2
 • Saeed Arefnajad 3
1 professor of Educationand Psychology faculty University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 professor of Educationand Psychology faculty University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 phD. student of curriculum Development, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate teachers' professional identity from the perspective of student-teachers of Farhangian University. This type of research is mixed  (qualitative and quantitative). Statistical population is all of the final year student-teachers of Farhangian University in East Azerbaijan province in 748. Sampling was stratified-ratio. The sample of 254 individuals was determined according to Morgan. For the qualitative, data was collected from an open-ended question which asked participants about their perceptions of the profession. 22 statements were used for the quantitative part to elicit participants’ constituent factors of teacher’s identity. Simple categorization was used for the analysis of qualitative data and factor analysis was used to analyze the quantitative section. The open-ended question showed understanding the realities of teaching, the lack of compatibility with teaching profession and teaching as a noble profession. For the second part, five factors were extracted with ‘role of teaching and learning’ emerging with the highest mean.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional identity
 • Realities of teaching
 • Lack of compatibility
 • Noble profession
 • Role of teaching and learning
آشنا، حسام‌الدین و روحانی، محمدرضا (1389). هویت فرهنگی ایرانیانیان از رویکردهای نظری تا مؤلفه‌‌های بنیادی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره 4، زمستان ، 157-185.
ادیب حاج باقری، محسن؛ پرویزی، سرور و صلصالی، مهوش (1386). روش‌های تحقیق کیفی، تهران: بشری.
استراس، آنسلم و کوربین، جولیت (1387). اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، مترجم: بیوک محمدی، تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ایمان، محمدتقی و آقاپور، اسلام (1387). جایگاه و کارکرد تکنیک زاویه‌‌بندی در تحقیقات علوم انسانی، مجموعه مقالات کنگره علوم انسانی 1387، 127-139.
حیدری، حمید و رضایی، احمد (1391). تحلیل جامعه‌شناختیِ هویت حرفه‌ای دانشجویان. مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره 2، تابستان 1391، 1-29.
فلیک، اووه (1388). درآمدی بر روش تحقیق کیفی، مترجم: هادی جلیلی، تهران: نی.
لوکمان، ت. و  برگر ل.، پیتر (1375). ساخت اجتماعی واقعیت، مترجم: فریبرز مجیدی، تهران: علمی فرهنگی.
مبینی دهکردی، علی (1390). معرفی طرح‌ها و مدل‌ها در روش تحقیق آمیخته، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 60، پاییز 1390، 217-234.
Alsup, J. (2005). Teacher identity discourses. Negotiating personal and professional spaces. Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates.
Beijaard, D.; Meijer, P. C. & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teachers’ professional identity. Teaching and Teacher Education, 20, 107-128.
Britzman, D. (2003). Practice makes practice: A critical study of learning to teach. Albany, New York: SUNY Press.
Brouwer, N. & Korthagen, F. (2005). Can teacher education make a difference? AmericanEducational Research Journal, 42, 153-224.
Bucholtz, M. & Hall, K. (2005). Identity and interaction: A socio-cultural linguistic approach.Discourse Studies, 74, 585—614.
Bullough, R. (1997). Practicing theory and theorizing practice in teacher education. In J. Loughran & T. Russell (eds.), Teaching about teaching: Purpose, passion and pedagogy in teacher education  (pp. 13 - 30). London: Falmer Press.
Chong, S. & Low, E. L. (2008). Why I want to teach and how I feel about teaching
formation of teacher identity from pre-service to the beginning teacher phase. Educational Research for Policy and Practice, 8(1), 59-72.
Danielewicz, J. (2001). Teaching selves: Identity, pedagogy, and teacher education. Albany, NY: State University of New York Press.
Day, C. & Kington, A.  (2008). Identity, well-being and effectiveness: The emotional contexts of teaching. Pedagogy, Culture & Society, 16(1), 7-23.
Day, C.; Kington, A.; Stobart, G. & Sammons, P. (2006). The personal and professional selves of teachers: Stable and unstable identities. British Educational Research Journal, 32(4), 601-616.
Del Prato, D. (2013). Students’ voices: The lived experience of faculty incivility as a barrier to professional formation in associate degree nursing education. Nurse Education Today. 33(3), 286-90.
Doliopoulou, E. (1995). The motives for the selection of the teaching profession by future kindergarten teachers and the factors which form their later opinion of their profession. International Journal of Early Childhood, 27(1), 28-33.
Erikson, E. H.  (1974). Dimensions of a new identity. New York: Norton.
Feiman-Nemser, S. & Remillard, J. (1996). Perspectives on learning to teach. In F. Murray (ed.), The Teacher Educator’s Handbook: Building a knowledge base for the preparation of teachers  (pp.63-91). San Francisco: Jossey-Bass.
Flores, M. A. (2001). Person and context in becoming a new teacher. Journal of Educationfor Teaching, 27(2), 135-148.
Flores, M. A. & Day, C. (2006). Contexts which shape and reshape new teachers’ identities: A multi-perspective study. Teaching and Teacher Education, 22, 219-232.
Friedman, I. A. (2004). Directions in teacher training for low-burnout teaching. In E. Frydenberg  (ed.), Thriving, surviving, or going under: Coping with everyday lives  (pp. 305-326). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
Goh, K. C. & Atputhasamy, L. (2001). Factors motivating the young adults to choose teaching as a career in Singapore. Paper presented at the International Educational Research Conference, University of Notre Dame, Fremantle, Western Australia, 2-6 December 2001.
Gratch, A. (2001). The culture of teaching and beginning teacher development. Teacher Education Quarterly, 28(4), 121–136.
Gregg M. F. & Magilvy J. K. (2001). Professional identity of Japanese nurses: bonding into nursing. Nursing & Health Sciences. 3(1), 47-55.
Kagan, D. M. (1992). Professional growth among pre-service and beginning teachers. Review of Educational Research, 62(2), 129 - 169.
Kelchtermans, G. & Ballet, K. (2002). The micro politics of teacher induction. A narrative biographical study on teacher socialization. Teaching and Teacher Education, 18, 105-120.
Kerr, S.; VonGlinow, M. A. & Schriesheim, J. (1977). Issues in the study of “professionals” in organizations: The case of scientists and engineers. Organizational Behavior and Human Performance, 18, 329-345.
Knowles, J. G. (1992). Models for understanding preservice and beginning teachers’ biographies: Illustrations from case studies. In I. F. Goodson (ed.), Studying teachers’ lives  (pp. 99-152). London, UK, & New York, NY: Routledge.
Knowles, J. G. & Cole, A. L. (1996). Developing practice through field experience. In F. Murray (ed.), The teacher educator’s handbook: Building a knowledge base for the preparation of teachers  (pp. 648-688). San Francisco, CA: Jossy Bass, Committee on the Professional Knowledge Base, American Association of Colleges for Teacher Education.
Korthagen, F.  (2004). In search of the essence of a good teacher: Towards a more holistic approach in teacher education. Teaching and Teacher Education, 20, 77-97.
Korthagen, F.; Loughran J. & Russell, T. (2006). Developing fundamental principles for teacher education programs and practices. Teaching and Teacher Education, 22, 1020 1041.
Kroger, Jane (2000). Identity development during Adolescence, In G. R. Adams & M. D. Berzonsky (eds.), Blackwell Handbook of Adolescence (pp. 205-226). Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd.
Mark, D. (1998). The music teacher’s dilemma – musician or teacher? International Journal of Music Education, 32, 3–23.
Miles, M. B. & Huberman, A. M.  (1994). Qualitative data analysis  (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage.
National Institute of Education, Singapore  (2009). Bachelor of Arts  (Education)/ Bachelor of Science  (Education) 2009-2010 Handbook. Retrieved April 17, 2010, from: http://www.nie.edu.sg/studynie/initial-teacher-preparation-programme/degree-programmes
Norlander-Case, K. A.; Reagan, T. G. & Case, C. W.  (1999). The professional teacher: The preparation and nurturance of the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) (2005). Teachers Matter: Attracting, developing and retraining effective teachers. Paris, OECD Publishing.
Olsen, B. (2008). Teaching what they learn, learning what they live. Boulder, CO: Paradigm.
Reid, I. & Caudwell, J. (1997) Why did secondary PGCE students choose teaching as a career? Research in Education, 58, 46–58.
Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. In J. Sikula, T. J. Buttery & E. Guyton (eds.), Handbook of research on teacher education  (2nd ed., pp. 102-119). New York: Macmillan.
Rone, T. (2008). Culture from the outside in and the outside out: Experiential education and the continuum of theory, practice and policy. College Teaching, 56(4), 237-245.
Schempp, P. G.; Sparkes, A. C. & Templin, T. R. (1999). Identity and induction: Establishing the self in the first years of teaching. In R. P. Lipka & T. M. Brinthaupt  (eds.), The role of self in teacher development (pp. 142-161). Albany, NY: SUNY Press.
Schleicher, A. (2006). The economics of knowledge: Why education is key for Europe’ssuccess. Brussels: The Lisbon Council.
Slay, H. S. & Smith, D. A. (2011). Professional identity construction: Using narrative to understand the negotiation of professional and stigmatized cultural identities. Human Relation. 64(1), 85-107.
Ohlen J. & Segesten K. (1998). The professional identity of the nurse: concept analysis and development. Journal of Advanced Nursing. 28(4): 720-7.
Steffy, B.; Wolfe, M.; Pasch, S. & Enz, B. (2000). Life cycle of the career teacher. Thousand Oaks, CA: Corwin Press and Kappa Delta Pi.
Solum E. M.; Maluwa V. M. & Severinsson E. (2012). Ethical problems in practice as experienced by Malawian student nurses. Nursing Ethics. 19(1): 128-38.
Van Huizen, P.; Van Oers, B. & Wubbels, Th. (2005). A Vygotskian perspective on teacher education. Journal of Curriculum Studies, 37, 267–290.
Wideen, M.; Mayer-Smith, J. & Moon, B. (1998). A critical analysis of the research on learning to teach: Making the case for an ecological perspective on inquiry. Review of Educational Research, 68(2), 130-178.
Yazdannik, A.; Yekta, Z. P. & Soltani, A. (2012). Nursing professional identity: an infant or one with Alzheimer. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 17(2 Suppl 1): S178-86.

دوره 1، شماره 1
خرداد 1396
صفحه 147-162
 • تاریخ دریافت: 20 بهمن 1395
 • تاریخ بازنگری: 06 شهریور 1396
 • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 خرداد 1396