واکاوی فرهنگ آموزش اساتید در روایت‏های دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام‌سجاد(ع) بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی فرهنگ آموزش اساتید در روایت‌های دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان، پردیس امام سجاد (ع) شهرستان بیرجند بود. رویکرد این پژوهش کیفی و روش آن، پدیدارشناسی بوده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد و ضمن آن، روایت‌های مربوط به اساتید در پروژه‌های 15 نفر از دانش‌آموختگان رشته آموزش ابتدایی پردیس امام سجاد(ع) شهرستان بیرجند در سال 1399- 1398 تحلیل گردید. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده‌ها، روش‌های بازبینی مشارکت‌کنندگان و مرور روایت‌ها توسط خبرگان غیرشرکت‌کننده در پژوهش، مورد استفاده قرار گرفت. یافته‏های این پژوهش نشان داد که برخی اساتید از روش‌های تدریس‏ فعال، بحث گروهی و یادگیری همکارانه استفاده می‏کردند و برخی صرفاً روش‌های منفعل سخنرانی و روخوانی از روی اسلاید را به‌کار می‌گرفتند. نگرش‏، دانش و تسلط علمی اساتید نیز متفاوت بود. اساتید دانشگاه، مهارت‌های لازم در تدریس مانند مهارت‌های ارتباطی، مدیریت کلاس و مدیریت زمان را به‌کار می‏گیرند اما از مهارت پژوهشی لازم برخوردار نیستند. در ارتباط با اخلاق، برخی منعطف، عدالت‌محور و قانون‌مدار هستند و از شایستگی‌های اخلاقی و صفات پایدار شخصیتی برخوردار می‌باشند اما بعضی، فاقد این ویژگی‌ها هستند. همچنین یافته‌های پژوهش، شیوه ارزشیابی مستمر و پایانی را نشان داد؛ بنابراین تنوع فرهنگ آموزش در ابعاد مختلف آن وجود دارد و اساتید، سبک نسبتاً واحدی در مواجهه با دانشجومعلمان در پیش نمی‏گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Culture of Teachers' Education in the Narrations of Graduates at Farhangian University, Imam Sajjad Campus in Birjand

نویسندگان [English]

  • Sadegh Hamedinasab 1
  • Farrokhro Jalili 2
1 PhD of Curriculum, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Birjand, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Studies, Farhangiyan University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the culture of teacher education in the narratives of graduates of Farhangian University, Imam Sajjad Campus in Birjand. The research method was qualitative and narrative research. The method of data analysis was thematic analysis in which the narrations related to the professors in the projects of 15 graduates of the primary education of Imam Sajjad (AS) Campus in Birjand city in 2019- 2020 were analyzed. In order to obtain the validity and reliability of the data, the methods of reviewing the participants and reviewing the non-participating experts in the research were used. The findings showed that some teachers used active teaching methods of group discussion and collaborative learning, and some used passive methods of lecturing and reading slides. Attitudes, knowledge and scientific mastery of professors were also different. University professors use the necessary teaching skills such as communication skills, classroom and time management, and some do not have the necessary research skills. In relation to morality, some were flexible, justice-oriented, and law-abiding, with enduring moral competencies and enduring personality traits, but some were inflexible. The research findings also showed the method of continuous and final evaluation; Therefore, there is a diversity of education culture in its various dimensions and professors do not adopt a relatively uniform style in dealing with student-teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education Culture
  • Farhangiyan University
  • Narrations
ابراهیمی، روناک؛ عدلی، فریبا؛ و مهران، گلنار (1394). نقش فرهنگ دانشگاهی بر دانش‌آفرینی از دیدگاه صاحب‌نظران نظام آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۲۱ (۱)، 127 - 151.
احمدی، غلامعلی؛ پسندیده، جواد؛ و دهقان‌زاده، احد (1394). فرهنگ دانشگاهی و تغییرات آن در ایران. مجله مطالعات آموزشی نما. 4(1).34-22.
اﻣﯿﺮی، علی‌نقی؛ ﺣﺴﻦ‌زارﻋﯽ، ﻣﺘﯿﻦ؛ و ذوالفقارزاده، ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی (1389). پیچیدگی‌های ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﮔﻮﻧﻪ‌ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آن در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ. نشریه راهبرد فرهنگ، (11-10)، 40-7.
امین‌بیدختی، علی‌اکبر؛ مکوندحسینی، شاهرخ؛ و احسانی، زهرا (1390). بررسی رابطۀ بین فرهنگ ‌سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش‌وپرورش شهرستان سمنان. فصلنامهراهبرد، 20(59)،191 -216.
امینی‌نیک، سارا (1379). بررسی روند ارزشیابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر توسط اعضای هیئت‌علمی. مجموعه مقالات چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی تهران.
باقری، مسلم؛ سلیمی، قاسم؛ محمدی، مهدی؛ طیبی خرمی، مریم. (1394). تحلیلی بر عوامل ساختاری و رفتاری مؤثر بر ارتقای فرهنگ تولید علم در دانشگاههای کشور؛ مورد مطالعه: دانشگاه شیراز. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 2(10)، 181- 206.
بقائی‌سرابی، علی؛ و اسماعیلی، محمدجواد (1388). عوامل اجتماعی مؤثر بر هویت دانشگاهی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، 3(4)،175- 202.
ﭘﺎول‌ﻣﺎرک، ﻫﻨﺮی (1376) ﻓﻘﺮ، ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ. ﻣﺠﻤﻮﻋـه مقالات ﻧﺮی ﺑـﺎرﺗﻠﻲ، (م. اﺣﺪی، ترجمه)، وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ. (سال اصلی چاپ 1991).
حسینی‌نسب، داود (1373). مراکز توسعه کارآیی اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
رمضان‌زاده، خیرالنساء؛ و پورشافعی، هادی (1395). بررسی فرهنگ تبادل دانش در بین اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 9(5)، 405-400.
ﺳﺮﻳﻊ‌اﻟﻘﻠﻢ، محمود (1375). توسعه ﺟﻬﺎن ﺳﻮم و ﻧﻈﺎم بین‌الملل. ﻧﺸﺮ ﺳﻔﻴﺮ.
شاین، ادگارد (1383). فرهنگ‌سازمانی. (م. ا. محجوب، ترجمه) تهران: نشر فرا، چاپ اول. (سال اصلی چاپ 1992).
شعبانی، حسن (1385). مهارت‌های آموزشی و پرورشی(روش‌ها و فنون تدریس). سمت.
صفدری‌ده‌چشمه، فرانک؛ دل‌آرام، معصومه؛ پروین، ندا؛ خیری، سلیمان؛ فروزنده، نسرین؛ و کاظمیان، افسانه (1386). عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان ازنظر دانشجویان و اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1383. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 9(3)، 77-71.
طاهری‌زاده، زینب؛ سلیمی، قربان‌علی؛ و صالحی‌زاده، سعید (1390). رابطه مهارت‌های ارتباطی اساتید دانشگاه با مهارت تدریس آنان از دیدگاه دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 5(16)، 95- 116.
عابدی‌جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ و شیخ‌زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 5 (2)، 151- 198.
عابدینی، سمیره؛ کمال‌زاده؛ کمال‌زاده، حسام‌الدین؛ و عابدینی، صدیقه (1389). معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی هرمزگان. دوماهنامه مجله پزشکی هرمزگان، 3(14)، 242- 246.
عباسی، رسول؛ طاهری، غزاله؛ و باباشاهی، جبار (1396). وضعیت اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 4(12)، 10-1.
فاضلی، نعمت الله (1390).مردم‌نگاریآموزش، نشر علم.
فاضلی، نعمت‌الله (1382). بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا، مطالعه‌ای انسان‌شناختی در علل ناکارآمدی آموزش دانشگاهی در ایران. نامهانسان‌شناسی،1(3)، 132-93.
فضل‌الهی، سیف‌اله؛ و ملکی‌توانا، منصوره (1390). راهکارهای برون‌رفت از موانع فرهنگی تولید علم در دانشگاه‌ها. ماهنامه معرفت، 20(171)، 124-111.
فیشر، رابرت (1385). آموزش و تفکر. (ف. کیان‌زاده، ترجمه). رسش. (سال اصلی چاپ 1943)
قاضی‌طباطبایی، سیدمحمود؛ و دادهیر، ابوعلی (1380). سوگیری هنجاری و اخلاقی در پژوهش‌های دانشگاهی: مطالعه تطبیقی امور مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های ایران. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 44(180-181)، 226-187.
کمیلی، غلامرضا؛ و رضایی، قربانعلی (1381). نحوه ارزشیابی دانشجویان توسط اعضای هیئت‌علمی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مجله ایرانی آموزش پزشکی، 4، 49- 53.
ﮔﻴﺪﻧﺰ، آﻧﺘﻮﻧﻲ (1376). ﻣﺒﺎﻧﻲ جامعه‌شناسی، (م. ﺻﺒﻮری، ترجمه)، ﺗﻬﺮان: نشر ﻧﻲ. (سال اصلی چاپ 1998)
محبت، هدیه؛ و صفایی‌موحد، سعید (1391). جامعه‌شناسی آموزش و پرورش. نشر آییژ.
ممنون، مینا؛ عدلی، فریبا؛ و صمدی، پروین (1396). نقش فرهنگ دانشگاهی بر سهیم‌سازی اعضای هیئت‌علمی مطالعه موردی دانشگاه الزهراء (س). فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی.1(13)، 29-49.
نیازآذری، کیومرث؛ و تقوایی‌یزدی، مریم (1381). فرهنگ‌سازمانی در هزارۀ سوم. نشر شیوه.
نیک‌نشان، شقایق؛ نصراصفهانی، احمدرضا؛ میرشاه جعفری، ابراهیم؛ و فاتحی‌زاده، مریم (1389). میزان استفاده اساتید از روش‌های تدریس خلاق و بررسی ویژگی‌های خلاقانه مدرسان دانشگاه از نظر دانشجویان استعداد درخشان. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، 11(2)، 145- 164.
Austin, A. E. (1990).Faculty Cultures, Faculty Values. New Directions For Insitutional Research. 17(68), 61-74.
Bergquist, W.H. (2008). Engaging The six Cultures of the Academy. Jossey, BASS.
Bloor, G., & Dowson, P. (1994).Understanding professional culture in organizational Context. Organization Studies, 15(2), 275-295.
Cortazzi, M., & Jin, L. (1997).Communication for learning across culture. In McNamara, D. & Harris, R. (Eds). Overseas students in higher education: London: Routledge, 76-90.
Fraser, W. J., & Killen, R. (2003). Factors influencing academic success or failure of first-year and senior university students: do education students and lecturers perceive things differently?. South African Journal of Education,23(4), 254-263.
Hanson, J. (2003). Encouraging lecturers to engage with new technologies in learning and teaching in a vocational University. Higher Education Management and Policy, 15(3), 135-149.‏
Kumar, A. (2019). Cultures of learning in developing education systems: Government and NGO classrooms in India. International Journal of Educational Research95, 76-89.
Kumpulainen, K., & Renshaw, P. (2007). Cultures of learning. International Journal of Educational Research46(3-4), 109-115.
‏Moberg, D. J., & Seabright, M. A. (2000). The development of moral imagination. Business ethics quarterly, 10(4), 845-884.‏
Ningsih, A. P., Nurdin, N., Puspitha, A., Malasari, S., & Kadar, K. (2020). The effect of culture-based education in improving knowledge of hypertension patients in Makassarese community in Indonesia. Enfermería Clínica30, 55-59.
Zhang, A., & Aasheim, C. (2011). Academic success factors: An IT student perspective. Journal of Information Technology Education, 10, 309-331.‏