تدوین راهبردهای برنامه درسی چندفرهنگی‌‌ تربیت‌معلم ایران بر اساس تجارب کشورهای استرالیا، کانادا، مالزی و هندوستان

نویسندگان

1 استادیار برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقالۀ حاضر با هدف تدوین راهبردهای برنامۀ درسی چندفرهنگی‌‌ تربیت‌معلم با بهره‌گیری از تجارب کشورهای استرالیا، کانادا، مالزی و هندوستان انجام شده است. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است. جامعه آماری  این پژوهش، برنامه‌های درسی‌‌ تربیت‌معلم کشورهای دارای رویکرد چندفرهنگی است که از بین آن‌ها برنامه‌های درسی‌‌ تربیت‌معلم کشورهای استرالیا، کانادا، مالزی و هندوستان به صورت هدفمند، انتخاب شد‌ه‌ است. ابزار اندازه‌گیری سیاهه تحلیل محتوای محقق‌ساخته است که روایی صوری و محتوایی آن از نظر متخصصان مطلع از برنامه‌های درسی چندفرهنگی و پایایی آن نیز از طریق روش بازآزمایی (آزمون-آزمون مجدد) محاسبه گردید. نتایج پژوهش، که با استفاده از روش کیفی به دست آمده است، نشان می‌دهد که برنامه‌های درسی‌‌ تربیت‌معلم کشورهای مذکور هر یک به نحوی به رویکرد آموزش چندفرهنگی توجه کرده‌ است. برخی از آن‌ها مانند هندوستان در اهداف و محتوا و برخی مانند مالزی در راهبردهای برنامه و برخی دیگر مانند استرالیا و کانادا بر اصلاح ساختار تمرکز ‌کرده و با اصلاح قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و تدوین استانداردهایی سعی در اشاعه مؤلفه‌های آموزش چندفرهنگی ‌کرده‌اند. بر این اساس، این پژوهش پیشنهاد‌ می‌کند نظام‌‌ تربیت‌معلم ایران با بهره‌گیری از تجارب موجود در برنامه‌های درسی کشورهای چهارگانه و هم چنین در نظر گرفتن راهبردهای اساسی مانند تدوین دروس اصول آموزش چندفرهنگی و آشنایی با اقوام و فرهنگ‌های ایرانی، بهره‌گیری از اقدام‌پژوهی و کارورزی فرهنگی و تدوین اعتبارنامه استانداردهای چندفرهنگی معلمی‌، به بازسازی برنامه‌های درسی جهت هم سویی بیشتر با رویکرد چندفرهنگی اقدام ‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The implementation of teacher education multicultural curriculum strategies in Iran; based on, the experiences of Australia, Canada, Malaysia and India

نویسندگان [English]

  • alireza sadeghi 1
  • hasan najafi 2
1 Assistant professor of curriculum development, Allame Tabatabayi University, Tehran. Iran
2 phD. student of curriculum development, Allame Tabatabayi University, Tehran,Iran
چکیده [English]

This article aims at analyzing the teacher education curriculum on four countries: Australia, Canada, Malaysia and India is a multicultural perspective. The results of this study provide implications for multicultural curriculum of teacher training system in the framework of the curriculum strategies. The four countries selected for the study were therefore valuable experiences in the field of multicultural curricula are designed. The research, qualitative content analysis so that the resources of these countries in terms of multicultural teacher education curriculum documents have been analyzed. The results of the study may be mentioned the following: Each of these countries somehow make changes in their teacher training system that manifests multicultural approach. Some countries in the goals and strategies of others in the program, have given the multicultural component. Others focus on reform and the reform of laws, regulations and standards development, try to provide multi-cultural education. It seems that often results can be multi-cultural curriculum of teacher training system was operational.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multicultural education
  • curriculum
  • teacher education
  • Curriculum strategies
دلاور، علی (1393). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
ساکی، رضا (1383). اقدام‌پژوهی راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس، اصول،  نظریه‌ها و چارچوب عمل. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
سند چشم‌انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390). تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سند فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران (1390). تهران: شورای عالی آموزش و پرورش.
سند فلسفه تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران (1390). تهران: شورای عالی آموزش و پرورش.
شمشیری، بابک و نوشادی، محمودرضا (1386). بررسی میزان برخورداری کتب فارسی، تاریخ و تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی از مؤلفه‌های هویت ملی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال 3، شماره 6، 78 – 51.
صادقی، علیرضا (1390). طراحی برنامه درسی چندفرهنگی‌‌ تربیت‌معلم ابتدایی جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
صادقی، علیرضا (1391). ویژگی‌ها و ضرورت‌های برنامه درسی چندفرهنگی در ایران: بررسی چالش‌ها و ارایه راهبرها. راهبرد فرهنگ، شماره هفدهم و هیجدهم، 93-121.
علاقه‌بند، علی (1390). جامعه‌شناسی آموزش و پرورش. تهران: روان.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1390).
گل محمدی، احمد (1388). فرهنگ‌پژوهی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی (طرح پژوهشی منتشر نشده).
معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش (1387).  
ملایی‌نژاد، اعظم و ذکاوتی، علی (1387). وضعیت موجود و مطلوب نظام برنامه درسی‌‌ تربیت‌معلم ایران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال هفتم، شماره 26، 62 – 35.
مهرمحمدی، محمود (1392). بازاندیشی فرآیند یاددهی یادگیری و تربیت معلم. تهران: مدرسه.

Association of American Colleges and Universities (2007(.
Banks, J. (1981). Education in the 80s: Multiethnic education. Washington, D.C.: National Education Association.
Bifuh-Ambe, E. B (2006). Fostering multicultural appreciation in preservice teachers through multicultural curricular transformation. Teaching and Teacher Education. An International Journal of Research and Studies, Cardiff. UK, 2(6), 690-699.
Chittom, Lynn-nore (2011). Teachers tips for creating a multicultural curriculum. Available at: http://www.Brighthub.com.
Cicchelli, T. & Cho, S. J. (2007). Teacher Multicultural Attitudes Intern/Teaching Fellows in New York City. Education and Urban Society. 39(3): 370 – 381.
College of Teacher Education Australian (2005). National Framework for Values Education in Australian Schools.
Encounters with Otherness: Curriculum and Pedagogical Challenges of Responding to Diversity in Canadian Teacher Education.
Eisner, E. (2005). Reimagining Schools. Simultaneously published in the USA and Canada by Rutledge.
Earl Bradford, S. (2009). Approaches to Multicultural Education in Preservice Teacher Education Philosophical Frameworks and Models for Teaching. http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ847145.
Gorski, p (2008). What we are teaching teachers: An analysis of multicultural teacher education coursework syllabi. Virginia: George Mason University press.
Gambhir, M.; Broad, K.; Evans, M. & Gaskell, J. (2008). Characterizing Initial Teacher Education in Canada: Themes and Issues. Canada: University of Toronto.
National Curriculum Framework for Teacher Education, 2009.
Parekh, B (2008). The concept of multicultural education. In S. Modgil, G.K. Verma, K. Mallick, & C. Modgil (eds.), Multicultural Education: The interminable debate (pp. 19-31). Philadelphia: Falmer
Realizing the Promise of Diversity: Ontario’s equity and inclusive education strategy
http://www.aei.gov.au/AEI/CEP/Australia/EducationSystem/Teacher/Overview/default.htm: last visited: 2010.
Smith, R (2000). The influence of teacher background on the inclusion of multicultural education: A Case Study Contrasts. The Urban Review, 32(2), 155 – 176.
Yeoh, OC (1977). Curriculum Development Centre Ministry of Education Malaysia. Malaysia.

دوره 1، شماره 1
خرداد 1396
صفحه 127-146
  • تاریخ دریافت: 21 شهریور 1395
  • تاریخ بازنگری: 06 شهریور 1396
  • تاریخ پذیرش: 13 اسفند 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 13 اسفند 1396