کلیدواژه‌ها = دانشگاه فرهنگیان
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 9-40

حسین خنیفر؛ یونس صحرانورد نشتیفانی؛ صلاح الدین ابراهیمی


ارزیابی برنامۀ کارورزی دانشگاه فرهنگیان

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 63-98

صغری ملکی؛ غلامعلی احمدی؛ محمود مهرمحمدی؛ سید محمدرضا امام جمعه


طراحی و اعتبار بخشی الگوی بالندگی آموزشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان

دوره 4، شماره 2، تیر 1400

بهناز مهاجران؛ علیرضا قلعه ای؛ زین العابدین درویشی


تعاملات در دانشگاه‌ فرهنگیان: زمینه‌ها، راهبردها و رهنمون‌ها

دوره 3، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 133-113

زهره مقدسی؛ حمید رضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسن رضا زین آبادی


احساس تنهایی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دوره 3، شماره 1، آذر 1399، صفحه 109-125

علی عابدی؛ محمدعلی سپهوندی؛ فضل اله میردریکوند


بازسرایی روایات و تجارب دانشجومعلمان به منظور شناسایی عوامل مؤثر در تکوین «هویت حرفه‌ای» آنان

دوره 1، شماره 3، مهر 1396، صفحه 45-72

سید محمد سید کلان؛ مرتضی بازدار قمچی قیه؛ ایوب ابراهیمی؛ لیلا عیاری


تحلیلی پدیدارشناسانه بر درک تضمین کیفیت آموزش و آماده‌سازی دانشجومعلمان

دوره 1، شماره 3، مهر 1396، صفحه 197-225

مهدی نامداری پژمان؛ سیدمحمد میرکمالی؛ جواد پورکریمی؛ مقصود فراستخواه