شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت آموزشی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران. ایران

2 دانش آموختۀ دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. ایران.

3 دانش آموختۀ دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران. ایران.

چکیده

یکی از فرآیندهای مهم مدیریت منابع انسانی در سازمان­های آموزشی، توسعه حرفه­ای مربیان است. توسعه حرفه­ای می­تواند به اساتید دانشگاه در دستیابی به اهداف و اثربخشی فرآیند تدریس و یاددهی کمک ­کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه­ای اعضای هیئت ­علمی دانشگاه فرهنگیان به این موضوع مهم پرداخته است. در این پژوهش از روش آمیخته (کیفی– کمی) با راهبرد اکتشافی متوالی استفاده شد. جامعه پژوهش در بخش کیفی، کلیه صاحب‌نظران، اساتید و خبرگان حوزه منابع انسانی در دانشگاه فرهنگیان بود که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر گلوله‌برفی با 18 نفر از صاحب‌نظران مصاحبه شد. جامعه آماری در مرحله کمی کلیه اساتید و مدرسان دانشگاه فرهنگیان بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 251 نفر به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کیفی مصاحبه نیمه­ساختاریافته و در مرحله کمی پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود. برای تحلیل اطلاعات در قسمت کیفی از روش کدگذاری باز و محوری و در قسمت کمی از روش‏های تحلیل توصیفی، تحلیل همبستگی و تحلیل معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی مرتبه­دوم) استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه­ای اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان عبارتند از: استراتژی­ها و برنامه­های آموزشی، توسعۀ خلاقیت و نوآوری، استراتژی­های بهسازی منابع انسانی، توسعۀ مسیر شغلی، توسعۀ مدیریت دانش، پژوهش­گرایی و شبکه­سازی. در قسمت کمی نیز نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه­دوم و تحلیل مدل معادلات­ ساختاری با رویکرد حداقل مجذورات جزئی اعتبار مدل را مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the professional development of teachers in teacher education centers (Farhangian University)

نویسندگان [English]

  • Hossein Khanifar 1
  • younes Sahranavard Nashtifani 2
  • Salahedin Ebrahimi 3
1 Professor of Educational Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran.Iran.
2 Ph.D in Educational Management, Allameh Tabataba`i University, Tehran. Iran.
3 Ph.D in Educational Management, University of Tehran, Tehran. Iran.
چکیده [English]

One of the important processes of human resource management in educational organizations is the development of teachers' professions. Professional development can help university professors achieve the goals and effectiveness of the teaching and learning process. Therefore, the present study aimed to identify the factors affecting the professional development of teachers in teacher education centers (Farhangian University) has addressed this important issue. In this research, a mixed method (qualitative-quantitative) with a sequential exploratory approach was used. The research population in the qualitative section was all experts, professors and experts in the field of human resources in Farhangian University, which was interviewed using 18 experts using targeted snowball sampling. The statistical population consisted of all professors and lecturers of Farhangian University who were selected as a sample using cluster sampling method of 251 people. The research tool was a semi-structured interview in the qualitative stage and a researcher-made questionnaire in the quantitative stage. Participant feedback method was used for trustworthiness of qualitative data and retest and agreement coefficient were used for data credibility. In quantitative part, face validity and Cronbach's alpha were used for validity and reliability of the questionnaire. To analyze the information in the qualitative part, open and axial coding methods were used and in the quantitative part, the methods of descriptive analysis, correlation analysis and structural equation analysis (second-order confirmatory factor analysis) were used. The results showed that the effective factors on the professional development of teachers in teacher training centers (Farhangian University) are: Educational strategies and programs, development of creativity and innovation, strategies for improving human resources, career development, development of knowledge management, research orientation and networking. In the quantitative part, the results of the second-order confirmatory factor analysis and the structural equation model analysis with the partial least squares approach confirmed the validity of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources Development
  • Professional Development
  • Teacher Training
  • Faculty Member
  • Farhangian University
  • Mixed Method
ابیلی، خ.؛ حاج­خزیمه، م.؛ پورکریمی، ج.؛ و حاتمی، م. (1399). شناسایی مؤلفه­های توسعه حرفه­ای مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب). فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی، 1(20)، 1-18.
اردلان، م.؛ و بهشتی­راد، ر. (1395). رابطۀ فضای اخلاقی سازمان با اخلاق آموزشی؛ نقش میانجیگری توسعۀ حرفه­ای. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، 11(4)، 1-12.
جعفری، ح.؛ ابوالقاسمی، م.؛ قهرمانی، م.؛ خراسانی، ا.؛ و قبادیان، م. (1397). عوامل محتوایی توسعة حرفه ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم توان ذهنی شهر تهران. فصلنامه کودکان استثنایی، 18(2)، 77-86.
حامدی­نسب، ص.؛  و آیتی، م. (1398). نقش استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه حرفه ای دبیران زبان انگلیسی. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 31(54)، 127-140.
حسن­زاده کفشگر کلایی، ف.؛ اسماعیلی، ع. ع.؛ و فلاح، و. (1398). ارائۀ سناریوهای توسعۀ حرفه­ای مدیران مدارس در استان مازندران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 13(3)، 57-76.
زاهدی، س.؛ و بازرگان، ع. (1392). نگاهی به مفهوم توسعة حرفه­ای هیات علمی و تجربه­های موفق در برنامه­ریزی و اجرای آن. نامة آموزش عالی، 6 (21)، 7-26.
زجاجی، ن.؛ خنیفر، ح.؛ آقاحسینی، ت.؛ و یزدانی، ح. (1396). شناسایی و تبیین شایستگی­های پایه و الزامات توسعۀ حرفه­ای مدرسان تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه صاحبنظران و هیأت علمی. فصلنامۀ علمی - پژوهشی توسعۀ آموزش جندی شاپور، 8، 149-159.
سلیمی، ق.؛ دژمان، ه.؛ و رئیسی، ل. (1399). بررسی توانمندی دانشگاه­های دولتی برتر کشور در توسعه حرفه­ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ) مطالعه موردی: دانشگاه شیراز(. نامه آموزش عالی، 13(49)، 109-127.
غلامی، پ.؛ و شیربگی، ن. (1397). ارزیابی کیفی توسعه حرفه‌ای منابع انسانی در آموزش عالی با راهبرد « فرصت مطالعاتی».  فرایند مدیریت و توسعه، 31(1)، 125-152.
قرونه، د.؛ و ثنائی‌پور، ف. (1399). الگوی مفهومی توسعه حرفه­ای اعضای هیئت علمی به منظور ارتقای کیفیت در آموزش مهندسی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 22 (87)، 113-136.
کرمی نژاد، ن.؛ قاسمی زاد، ع.؛  و معتمد، ح. (1399). ارائه الگوی توسعه حرفه­ای اعضای هیئت علمی مبتنی بر مؤلفه­های مهارت­های نرم. فصلنامه توسعه حرفه ای معلم، 5 (2)، 1-13.
کهندل،  م.؛ کرمی، م.؛ آهنچیان، م.؛ و مهرمحمدی، م. (1397). بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه­ای و هویت حرفه ای معلم از منظر مناسبات قدرت. پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، 8(2)، 103-122.
محمدی، ر.؛ و حسنی، آ. (1398). بررسی تأثیر فرایند درس­پژوهی بر توسعة حرفه­ای معلمان. فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی. 7(1)، 1-18.
مرشدی تنکابنی، م. (1399). رابطه مدیریت دانش با توسعه حرفه­ای و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ایلام در سال 1398. مطالعات دانش شناسی، 6(24)، 25-42.
میرجلیلی، س. م. ع. (1397). بررسی نقش توسعۀ حرفه­ای و توانمندسازی مدرسان دانشگاه فرهنگیان بر ادراک دانشجویان از کیفیت تدریس؛ مطالعۀ موردی دانشگاه های فرهنگیان یزد. دوفصلنامۀ علمی- پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 7(19)، 9-38.
میرکمالی، س. م.؛ پورکریمی، ج.؛ و حجری، ا. (1394). بررسی رابطۀ توسعۀ حرفه­ای با نوآوری آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه­های دولتی شهر تهران. فصلنامۀ علمی و پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(1)، 1-22.
نادری بنی، ن.؛ خنیفر، ح.؛ رحمتی، م. ح.  و عابدی تراب، ر. (1399). شناسایی مؤلفه­های توسعة حرفه­ای مدیران مدارس ابتدایی استان قم. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 9(22)، 79-99.
نیلی احمدآبادی، م. ر.؛ داورپناه، س. ه.؛ و یداللهی ده چشمه، آ. (1398). ساخت و اعتباریابی توسعۀ حرفه­ای اعضای هیئت علمی در آموزش، یادگیری و پژوهش. نامۀ آموزش عالی، 12(46)، 7-39.
هویدا، ر.؛ و یدالهی، آ. (1397). پیش­بینی تاثیر توسعه حرفه­ای کارکنان دانشگاه بر مسئولیت­پذیری اجتماعی آنان )مورد مطالعه :دانشگاه اصفهان(. فصلنامۀ توسعه، 13 (50)، 87-110.
Aljassar, S., & Altammar, J. (2020). A Framework for the Professional Development of in-Service Teachers in Kuwait. Journal of turkish science education, 17(3), 364-386.
Badri, M., Alnuaimi, A., Mohaidat, J., Yang, J., &  Al Rashidi, A. (2016). Perception of Teachers’ Professional Development Needs, Impacts, and Barriers: The Abu Dhabi Case. SAGE Open, 1–15.
Crawford, J., Boyles, J.L., Hernandez, T., Lou, C., Cheng, H., & Perlmutter, D. (2020). Opportunities and Challenges: Professional Development Programming in Media and Communication Education. Journalism & Mass Communication Educator, 75(4), 436-452.
Day, C. (1999). Developing teachers: The challenges of lifelong learning. London:Falmer Press.
Derakhshan, A., Coombe, C., Zhaleh, K., & Tabatabaeian, M. (2020). Examining the Roles of Continuing Professional Development Needs and Views of Research in English Language Teachers’ Success. The Electronic Journal for English as a Second Language, 24(3), 1-27.
Dilshad, M., Hussain, B., & Batool, H. (2019). Continuous Professional Development of Teachers: A Case of Public Universities in Pakistan. Bulletin of Education and Research, 41(3), 119-130.
Dopson.S, Ferlie.E, McGivern.G, Fischer.M, Mitra.M, Ledger.J, Behrens.S. (2018). Leadership development in Higher Education: A literature review and implications for programme redesign. Higher Education Quarterly.PP:1-17. DOI: 10.1111/hequ.12194.(Code 52).
Feldman, J. (2020). The role of professional learning communities to support teacher development: A social practice theory perspective. South African Journal of Education, 40(1), 1-8.
Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American Educational Research Journal, 38(4), 915–945. https://doi. org/10.3102/00028312038004915
Gupta, A., & Lee, G.L. (2020). The Effects of a Site-based Teacher Professional Development Program on Student Learning. International Electronic journal of Elementry Education, 12(5), 417-428.
Hou, S.H., Horng, R.Y., & Chen, P.H. (2016). Professional Development in Practice: An Exploratory Study With Attending Physicians. Comprehensive Psychology, 5, 1-11.
Howlett, K.M., & Penner-Williams, J. (2020). Exploring Teachers’ Perceptions of an English Language Proficiency (ELP) Standards Professional Development Workshop. The Electronic Journal for English as a Second Language, 24(2), 1-19.
Kalinowski, E., Gronostaj, A., & Vock., M. (2019). Effective Professional Development for Teachers to Foster Students’Academic Language Proficiency Across the Curriculum: A Systematic Review. AERA Open, 5(1), 1–23.
Klein, E.D., & Schwanenberg, J. (2020). Ready to lead school improvement? Perceived professional development needs of principals in Germany. Educational Management Administration & Leadership, 1–21.
Kooy, M., & van Veen, K. (Eds.) (2012). Teacher learning that matters: International perspectives. Routledge.
Koşar, G. (2020). A phenomenological study of the place of joining Erasmus+ Program in pre-service English teachers’ professional development. International Online Journal of Education and Teaching, 7(3), 878-889.
Lee, H.S., Mojica, G.F., & Lovett, J.N. (2020). Examining How Online Professional Development Impacts Teachers’ Beliefs About Teaching Statistics. Online Learning Journal, 24(1), 5-27.
Levin, B. (2014). Professional development and the promotion of highly-effective teaching. Paper presented in 29th annual Emerging Issues Forum in North
Lindberg, J.O., & Olofsson, A. D. (Eds.) (2010). Online learning communities and teacher professional development: Methods for improved education delivery. IGI Global.Carolina- USA on 10-11 February 2014.
Maria, M., & García, I. (2016). Informal online communities and networks as a source of teacher professional development: A review. Teaching and Teacher Education, 55, 291-307.
Marsick, V. J., & Watkins, K. (2015). Informal and incidental learning in the workplace (Routledge revivals). Routledge.
Nawab, A. (2020). Perceptions of the Key Stakeholders on Professional Development of Teachers in Rural Pakistan. SAGE Open, 1-9.
Richards, J. C. (2015). Key issues in language teaching. Cambridge University Press.
Santos, M. (2020). Pre-service teachers’ pedagogical development through the peer observation professional development programme. South African Journal of Education, 40(3), 1-12.
Sherick, H. M. (2014). The Thoughtful Development of Others: A Qualitative Study of the Impact of Developmental Relationships on Chief Academic Officers in Higher Education. (Doctoral Dissertation) The University of Nebraska – Lincoln
Swanwick, T., & Mckimm, J. (2014). Faculty Development for Leadership Management. In Yvonne Steinert(Ed). Faculty Development in the Health Professions. pp 53-78.
Tabatabaee-Yazdi, M., Motallebzadeh, K., Ashraf, A., & Baghaei P. (2018). Continuing Professional Development Strategies: A Model for the Iranian EFL Teachers’ Success. SAGE Open, 1–14.
Teaching and Learning International Survey. (2013). Teaching and learning international survey: User’s guide to 2013 U.S. Data Files and Database. Retrieved from http://nces.ed.gov/ pubs2016/2016063_userguide.pdf
Weuffen, S., Andrews, T., & Roberts, K. (2020). Promoting quality learning and teaching pedagogy: Evaluating a targeted localised academic induction program (AIP) for the impact on continuing professional development. Australian Journal of Adult Learning, 60(2), 245-267.
Yaakob, M.F.M., Don, Y., Sufi, I., & Yusof, M.R. (2020). Teachers' Professional Development Level across Cohort of Generations in Malaysia. International Journal of Instruction, 13(4), 443-456.