دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1400 
ارزیابی برنامۀ کارورزی دانشگاه فرهنگیان

صفحه 63-98

صغری ملکی؛ غلامعلی احمدی؛ محمود مهرمحمدی؛ سید محمدرضا امام جمعه