فراسوی دوگانگی؛ زیست جهان و برنامه درسی تربیت معلم علوم با نگرش پدیدارشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

از میان اجزای برنامه درسی، معلم به منزله واسط برنامه قصد شده و اجرا شده، مهمترین عامل انسانی به‌شمار می‌آید. باورهای معرفت‌شناسی معلمان به‌طور عام و معلمان علوم به‌طور خاص، بر شیوه‌های آموزش آنها موثر است و فرایند تدریس را قوام می‌بخشد. رویکرد پدیدارشناسی به‌عنوان یکی از مهمترین رویکردهای فلسفی سده اخیر در حوزه‌های مختلف علوم از جمله روش‌شناسی‌های پژوهش در تعلیم و تربیت، به‌تدریج مشروعیت خود را نزد محققان کسب کرده است. پرسش‌های اساسی مقاله حاضر عبارت از این است که در نگرش پدیدارشناسی، چه تصوری از طبیعت به مثابه موضوع علوم وجود دارد؟ و ویژگی‌های اساسی برنامه درسی علوم و تربیت معلم علوم از منظر پدیدارشناختی چیست؟. پاسخ به این پرسش‌ها چارچوبی معرفت شناختی برای قوام باورهای معلمان علوم در اختیار می‌نهد. این بررسی با بهره‌گیری از پژوهش فلسفی (تفسیر مفهوم، مفهوم‌پردازی، ارزیابی ساختار مفهومی) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تصوری که در نگرش پدیدارشناسی از طبیعت حاصل می‌شود فراسوی سوژه و ابژه معرفت‌شناسی کلاسیک است و بر این اساس، الگویی پدیدارشناختی برای تربیت معلم علوم عرضه شد که عبارت است از دوایر متداخل از مرکز شامل طبیعت، شاگرد، معلم، رویکردهای آموزش علوم و در سطح بیرونی، زیست جهان قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Beyond duality; Life-world and science teacher training curriculum with phenomenological attitude

نویسنده [English]

  • Ramazan Barkhordari
Assistant Professor of Kharazmi University Faculty of Psychology and Educational sciences, Department of Philosophy of Education.
چکیده [English]

Among the components of the curriculum, the teacher is the most important human factor as the interface of the intended and executed program. Epistemological beliefs of teachers in general and science teachers in particular affect their teaching methods and consolidate the teaching process. Phenomenological approach as one of the most important philosophical approaches of the last century in various fields of science, including research methodologies in education And education has gradually gained legitimacy among researchers. The main questions of the present article are: From a phenomenological point of view, what is the idea of ​​nature as a subject of science? What are the basic features of the science curriculum and science teacher training from a phenomenological perspective? The answers to these questions provide an epistemological framework for the consistency of the beliefs of science teachers. The research method of the article is to use philosophical research (conceptualization, concept analysis, evaluation of conceptual structure).
The results indicate that the picture of nature that perceived from phenomenology perspective is beyond the subject and object as classical epistemological conceptualization, and based on this, a phenomenological model was presented to train science teachers, which is the overlapping circles at the center, including nature and the next outer circles student, Teacher, approaches to science education and life world .

کلیدواژه‌ها [English]

  • science teacher training
  • phenomenology
  • science curriculum
  • epistemological beliefs