واکاوی تجارب زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از کارورزی در دوران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، اراک، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تجربه زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از کارورزی در فضای مجازی است. به همین منظور، از رویکرد کیفی و از روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. جامعۀ آماری این پژوهش، دانشجو معلمان رشته ی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از استان‌های مرکزی، اصفهان، ایلام، مازندران، و تهران بودند که از این جامعه، با روش نمونه‌گیری هدفمند، دانشجو معلمان رشتۀ آموزش ابتدایی که حداقل دو کارورزی را در فضای مجازی گذرانده‌اند به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات لازم با استفاده از مصاحبه نیمه سازمان یافته کسب گردید. مدت زمان هر مصاحبه از 20 الی 40 دقیقه متغیر بود و پس از 50 مصاحبه؛ اشباع اطلاعاتی حاصل شد. پس از انجام مصاحبه‌ها و کدگذاری و تحلیل آن‌ها با استفاده از نرم افزار Nvivo، تجربۀ دانشجو معلمان از درس کارورزی در فضای مجازی در 4 مضمون اصلی شامل: تعامل و ارتباط، فناوری و سواد رسانه ای، تدریس، و ساختار درس کارورزی و 17 زیر مضمون قرار گرفت. نتایج بررسی نشان می‌دهد که آموزش مجازی کارورزی، شامل فرصت‌هایی برای دانشجو معلمان بوده است؛ نظیر بهره مندی از تدریس سایر معلمان، بایگانی تدریس‌های معلمان راهنما، افزایش زمان کارورزی، افزایش خلاقیت در آموزش، ارتقای سواد رسانه ای و تولید محتوای الکترونیکی. کاستی‌هایی نیز در این آموزش‌ها وجود دارد که عبارتند از: فقدان تعامل با دانش آموزان، معلمان راهنما، و کادر آموزشی مدارس؛ عدم کسب تجربه در مدیریت کلاس درس؛ و عدم آشنایی با قوانین مدرسه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the Students’ Experience of Farhangian University from the internship course of COVID-19 Pandemic Conditions

نویسندگان [English]

  • katayoon Hamidizadeh 1
  • Zahra Amiri Chermahini 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangiyan University of Markazi, Arak, , Iran(PhD),
2 MA Student in Educational Sciences at Farhangiān University of Esfahan, Esfahan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the lived experience of Farhangian University student teachers from internships in cyberspace. For this purpose, a qualitative approach and a descriptive phenomenological method were used. The statistical population of this study was elementary school teachers of Farhangian University from Markazi, Isfahan, Ilam, Mazandaran, and Tehran provinces. Were selected as a sample. Necessary information was obtained using semi-organized interviews. The duration of each interview varied from 20 to 40 minutes and after 50 interviews; Information saturation was obtained. After conducting the interviews and coding and analyzing them using Nvivo software, the student-teacher experience of the internship course in cyberspace in 4 main subjects including: interaction and communication, technology and media literacy, teaching, and the structure of the internship course and the following 17 Theme was placed. The results of the study show that virtual internship training has included opportunities for student teachers; Such as benefiting from the teaching of other teachers, archiving the teaching of supervisors, increasing the internship time, increasing creativity in education, promoting media literacy and producing electronic content. There are also shortcomings in these trainings, which include: lack of interaction with students, tutors, and school staff; Lack of experience in classroom management; And lack of familiarity with school rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Internship
  • Online education
  • Phenomenology
  • Farhangian University