تاثیر آموزش مهارت کارآفرینی در تغییر نگرش دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان اهواز نسبت به درس کارورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اهواز. اهواز. ایران

چکیده

انجام موفقیت‌آمیز درس کارورزی، به داشتن نگرش مثبت نسبت به این درس نیاز دارد. از این رو، ایجاد چنین نگرشی از طریق آموزش مهارت‌هایی همچون مهارت کارآفرینی به دانشجویان، ضرورتی درخور تامل است. در این راستا،‌ هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت کارآفرینی در تغییر نگرش دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان اهوازنسبت به درس کارورزی است.روش پژوهش حاضر، نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون‌ و پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پسر پردیس رسول اکرم (ص) اهواز بوده است که در مهرماه سال تحصیلی 98، به گذراندن درس کارورزی3 مشغول بودند. تعداد این دانشجویان 103 نفر بود که از میان آن‌ها، 40 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب، و در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. بعد از انتخاب نمونه‌ها و تقسیم تصادفی آن‌ها بین دو گروه (گروه آزمایشی و گروه گواه) و اجرای پیش آزمون، مداخله‌ در گروه آزمایشی از طریق آموزش مهارت کارآفرینی در طی 13 جلسه 90 دقیقه‌ای و هر هفته دو جلسه؛ علاوه بر آمـوزش موضوعـات درسـی کارورزی، انجام شـد. برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق ساخته‌ای که دارای 34 سوال و در طیف پنج درجه‌ای لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) تنظیم شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 86/0، به‌دست آمد و داده‌ها با بهره‌گیری از تحلیل کوواریانس بررسی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت کارآفرینی در تغییر نگرش کلی دانشجویان، و خرده مقیاس‌های شناختی، رفتاری و عاطفی نگرش نسبت به درس کارورزی، موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of teaching the entrepreneurial skill on changing the attitude of male students of Farhangiān University (Ahvāz Campus) towards the internship course

نویسنده [English]

  • masoud salehi shablizi
(PhD), Farhangiān University (Ahvāz Campus), Ahvāz, Iran
چکیده [English]

Successful implementaion of the internship coursesneedshaving positive attitude towards this course. Hence,developing such attitude through training skills such as the entrepreneurial one to the students is a necessity which needs reflection. In this regard, the purpose of this study was to investigate the effect of training skills such as entrepreneurial skill on changing the attitude of Farhangiān University (Ahvāz Campus) male students towards the internship course. It was a semi-experimental study of pre/post-tests with control group design. The research population included all male students of Ahvāz Rasoole Akram Campus (N = 103) who were taking the internship course 3 in October of the 2019 Academic year. The research sample consisted of 40 students who were selected using simple random sampling method and they were assigned into two groups of experimental and control groups. After selecting the samples and randomly assigning them into two groups (experimental and control groups) and conducting the pre-test, the interventions in the experimental group were conducted through training the entrepreneurial skills during 13 sessions of 90 minutes, two sessions per week, in addition to teaching the internship topics. Internship course was taught to the experimental group. To collect the data, after studying the theoretical foundations and literature, a researcher-made questionnaire was prepared. To collect the data, a researcher-made questionnaire with 34 items in a five-point Likert scale (very high, high, medium, low, very low) was used. The reliability of the questionnaire was calculated using Chronbach Alpha (α = 0.86) and the data was investigated using covariance analysis. The results showed that training the entrepreneurial skill has been effective in changing the general attitude of students and the cognitive, behavioral and emotional subscales of attitude toward the internship course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Skill
  • Students' Attitude
  • Internship Course
  • Farhangiān University
  • Semi-experimental Research
اصغری، م. (1395). ارزیابیکیفیتبرنامهدرسیاجراشدهکارورزیدانشگاهفرهنگیانازدیدگاهدانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا)س(.
زارع‌صفت، ص. (1396). واکاوی تجربه‌های ریسته کارورزی در دانشگاه فرهنگیان؛ الگوی مفهومی. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 5(9)، 68-37.
احمدی، ف.ز.؛ الهامیان، ن.، مهدوی‌هزاوه، م.؛ مشفق‌آرانی، ب.؛ مهرمحمدی، م.؛ صفرنواده، خ.؛ آل‌حسینی، ف.؛ سلیمانی‌آقچای، م.؛ حسین‌زاده، غ.؛ و موسی‌پور، ن.ا. (1394).راهنمایعملیبرنامهکارورزیدانشگاهفرهنگیانبارویکردتربیتمعلمفکور، نشر دانشگاه فرهنگیان.
قادرمرزی، ح.ا. (1396). آسیبشناسیبرنامه‌هایدرسیقصدشده،اجراشدهوکسب شده کارورزیوارائهراهکاربرایافزایش همخوانیوکاهششکافمیان برنامه‌ها :دانشگاهفرهنگیانکردستان. پایان‌نامه دکتری، رشته رشته مطالعات برنامه درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.
حجازی، ا.؛ و بختیاری، ا. (1397). تحلیل پدیدارشناسانه ادراک و تجربه زیسته اعضای هیئت علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان از برنامه درس پژوهی در تربیت معلم. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 24(3)، 76-53.
حسین‌زاده نباتی، م.؛ محمودی، ف.؛ و ادیب، ی. (1399). رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه دانش‌آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک تبریز. نشریه علمی آموزش و ارزشیابی، 13(49)، 91-65.
طغرایی، م.ت.؛ میرواحدی، س.؛‌ هاشمی، س.؛ و محمدی، ر. (1397). به سویالگویعملیاتیمدرسةکارآفرین نخستین کنفرانسملیمدرسةکارآفرین (رویکردها،نظریه‌ها،ابعادوتجارتکاربردیازکشورهایموفق)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه استان اصفهان.
کریمی، ی. (1393) نگرشوتغییرنگرش. نشر ویرایش.
موسی‌پور، ن.ا.؛ و احمدی، ا. (1395). طراحی کلان (معماری) برنامه درسی تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه فرهنگیان.
 
Bager, T. (2011). Entrepreneurship Education And New Venture Creation: a Comprehensive Approach. In: Hindle, K. & Klyver, K. (Eds.) Handbook of Research on New Venture Creation. Cheltenham, England Edward Elgar.
Bresler, L. (2011). Integrating the Arts: Educational Entrepreneurship in a School Setting. Hellenic Journal of Music, Education, and Culture, 2(1), 5-17
Lackéus, M., Lundqvist, M., & Williams Middleton, K. (2013). How can entrepreneurship bridge between traditional and progressive education?. In ECSB Entrepreneurship Education Conference; Arhus, Denmark; May 29-31.
OECD (2016). The Entrepreneurial School Part 2 Http://Www.Oecd.Org/Cfe/Leed/Skills-For- Entrepreneurship.Htm.
Ruhanen, L., Robinson, R., & Breakey, N. (2013). A foreign assignment: Internships and international students. Journal of Hospitality and Tourism Management. 20. 1–4.
Wang, C.K. & Wong, P.K. (2004). Entrepreneurial interest of university students in Singapore, Technovation,24(2), 163-72.