بررسی مسایل و مشکلات درس کارورزی از نظر مدرسین دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی پردیس فاطمه زهرا (س)، دانشگاه فرهنگیان اصفهان، ایران.

2 دانش آموخته دکترای برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مسایل و مشکلات درس کارورزی از نظر مدرسین این درس، در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بوده است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد کیفی و براساس نمونه‌گیری هدفمند، با 25 نفر از اساتید درس کارورزی دانشگاه فرهنگیان اصفهان، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. روایی محتوایی سوال‌های مصاحبه، توسط متخصصین تأئید شد. برای افزایش دقت تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها از روش پرسش از همکار، کاوش به وسیله افراد مورد مطالعه(هالوی و ویلر، 2009) و استفاده از مسیر ممیزی(گال و همکاران، 1391)، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت. یافته‌ها نشان داد که مشکلات درس کارورزی را می‌توان در دو بُعد «برنامه درسی» و «اجرای آن» دسته‌بندی کرد. طبق نتایج، بیشترین مشکلات در بُعد برنامه درسی، در مؤلفه اهداف برنامه درسی کارورزی: نگاه آرمان‌گرایانه و هدف‌گذاری‌های شخصی(84/0)، در مؤلفه محتوا: نگذراندن دروس پیش نیاز توسط دانشجو(84/0)، در مؤلفه راهبردهای یاددهی یادگیری: عدم آشنایی بعضی از مدرسین کارورزی با شیوه پژوهش‌های کیفی(60/0)، و در مؤلفه ارزشیابی: عدم هماهنگی لازم در شیوه ارزشیابی(52/0) بود. بیشترین فراوانی مشکلات شناسایی شده در بُعد اجرا نیز، شامل: عدم همکاری کافی آموزش و پرورش در ارسال مجوز(68/0)، نبود وسیله نقلیه برای مدرس کارورزی(54/0)، عدم توجیه مدیران مدارس نسبت به درس کارورزی(36/0)، کمبود معلم‌راهنمای خوب به عنوان الگو برای دانشجو معلم(68/0)، نبود کتاب درسی مناسب این درس (88/0)، پایین بودن سطح آگاهی دانشجو معلم در زمینه محتوای کتب درسی(52/0)، اختلاف نظر مدرسین دوره ضمن خدمت در آموزش واحد کارورزی(72/0)، کمبود نیروی انسانی آگاه به واحد کارورزی در دانشگاه جهت رفع مشکلات و ابهامات اجرایی- اداری(60/0) بود. به نظر می‌رسد شغل معلمی به منزله یک فعالیت حرفه‌ای نیازمند فلسفه‌ای برای پیوند میان نظریه و عمل است. لذا توجه به برنامه‌ریزی منسجم در راستای آموزش عملی و نظری مناسب درس کارورزی در دانشگاه فرهنگیان با توجه به چالش‌های پیش روی آن ضروری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the problems of internship course from the perspective of Farhangian University teachers (Case study: Farhangian University of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Dr pooran khorooshi 1
  • neda parishani 2
  • somaye ghorbani 2
1 Faculty of Educational Sciences and Psychology, Paedis Fatemezahra, Farhangian University, Isfahan
2 PhD in Curriculum Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the issues and problems of the internship course from the perspective of the teachers of this course in the curriculum of Farhangian University. For this purpose, using a qualitative approach and based on purposive sampling, semi-structured interview were conducted with 25 professors of internship in Isfahan Farhangian University. The content validity of the interview questions was confirmed by experts. To increase the accuracy of interview analysis, the peer question method, exploration by the subjects (Halloway & Wheeler, 2009) and the audit path (Gal et al., 2012) were used. Data analysis was performed in three stages of open, axial and selective coding.The results showed that the problems of the internship course can be classified into two dimensions: "curriculum" and "implementation". According to the results, the most problems in the curriculum dimension, In the component of internship curriculum objectives: idealistic view and personal goals (0.84), In the content component: student does not pass the prerequisite courses (0.84), In the component of learning-teaching strategies: Lack of familiarity of some internship teachers with the method of qualitative research (0.60), And in the evaluation component: the necessary lack of coordination in the evaluation method was (0.52). The highest frequency of problems identified in the implementation dimension, including: Insufficient cooperation of education in sending licenses (0.68), Lack of vehicle for internship instructor (0.54), Lack of justification of school principals for internship (0.36), Lack of good teacher educator as a model for student-teacher (0.68), Lack of suitable textbook for this course (0.88), Low level of knowledge of student-teacher about the content of textbooks (0.52), Disagreement of in-service teachers in the internship unit training (0.72), The shortage of manpower aware of the internship unit in the university to solve problems and administrative-administrative ambiguities was (0.60). The teaching profession seems to be a professional activity that requires a philosophy to link theory and practice. Therefore, it is necessary to pay attention to coherent planning in order to provide practical and theoretical training for the internship course at Farhangian University, considering the challenges it faces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internship
  • Farhangian University
  • Supervisor
  • Teacher Educator
  • Intern
امام‌جمعه‌زاده، محمدرضا؛ مهرمحمدی، محمود .(1385). نقد و بررسی رویکردهای تدریس فکورانه به منظور ارائۀ برنامه درسی تربیت معلم فکور. فصل‌نامه مطالعات برنامه درسی. 1(3)، 66-30.
امراله، امید و حکیم زاده، رضوان .(1393). بررسی تطبیقی نظام ارزیابی کیفیت برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای کره جنوبی، انگلستان و ایران. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. 5(9)، 29-7.
بیات، محمدمراد .(1382). جهانی شدن و فرصت تعامل و گفتگوی فرهنگی. مجموعه مقالات جهانی شدن: جهانی شدن و ضرورت تعامل و گفتگوی فرهنگی، پژوهشکده مطالعات راهبردی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.
تلخابی، محمود و فقیری، محمد. (1393). تحلیل گفتمان کارورزی، آموزش‌نامه دانشگاه فرهنگیان، 1(5): 13-8.
چاکر، آرتور دونالد؛ هاینز، ریچارد. (1376). مدارس برتر جهان، استانداردهای جدید آموزش و پرورش. ترجمه: مرجان مرندی. دفتر همکاری‌های بین المللی، وزارت آموزش و پرورش.
خروشی، پوران .(1396). روایت پژوهی؛ راهنمای عمل ویژۀ استادان، معلمان و دانشجومعلمان در پژوهش روایی. اصفهان: نشر نوشته.
رحیمی‌مند، مریم و عباس‌پور، عباس .(1394). تأثیر شیوه‌های جدید آموزش بر خلاقیت و پیشرفت دانشجویان. فصل‌نامه ابتکار در علوم انسانی، 4(4)، 142-119.
رستگاری، نرجس؛ موسی‌پور، نعمت‌الله؛ ناطقی، فائزه .(1396). تحلیل ساختاری مؤلفه‌های آموزش بالینی در تربیت و آماده‌‌سازی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان. فصل‌نامه مطالعات برنامه درسی ایران، 13(50): 196-167.
زارع‌صفت، صادق؛ تن‌زن، رامین؛ جباری کهجه‌ای، وحید .(1395). ادراکات دانشجومعلمان از مسائل کارورزی: یک بررسی پدیدارشناسانه. خلاصه مقالات نخستین همایش کارورزی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی مشهد مقدس.
سرکارآرانی، محمدرضا .(1382). اصلاحات آموزشی و مدرن‌سازی(با تأکید بر مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش ایران و ژاپن)، تهران: انتشارات روزنگار.
شاه پسند، محمدرضا .(1387). تعیین مؤلفه‌های فرایند توسعه حرفه ای مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی، پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی.4(81)، 139-130.
عارفی، محبوبه؛ فتحی واجارگاه، کورش و نادری، رحیم .(1388). معلمان دوره ابتدایی شهر همدان: دانش نظری و مهارت‌های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی از نظر یادگیری. فصل‌نامه نوآوری‌های آموزشی، 8(30)، 51-31.
کریمی، فریبا .(1387). مطالعه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدائی. فصل‌نامه رهبری و مدیریت آموزشی، 4(2)، 166-151.
گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس .(1391). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی(جلد اول)، ترجمه: احمدرضا نصر و همکاران. تهران: سمت.
ملایی‌نژاد، اعظم و ذکاوتی، علی .(1387). بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی، و ایران. فصل‌نامه نوآوری آموزشی، 26(7)، 61-35.
نامداری، مهدی؛ مولائی، حسین .(1395). آسیب شناسی برنامه کارورزی از دیدگاه استادان راهنمای آن: مطالعه‌ای کیفی. مجموعه مقالات دومین همایش ملی تربیت معلم. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
 
Birch, C., Allen, J., McDonald, J., & Tomaszczyk, E. (2010). Graduate Internships bridging the academic and vocational divide. In S. Halley, C. Birch, D. T. Tempelaar, M. McCuddy, N.
Borrowman, M. (1965). Teacher education in America: Adocumentary study. Chicago, H.: The University of Chicago Press.
Buczynskils, S., & Hansen, C.B. (2010). Impact of professional development on teacher practice. Uncorering connection. Teaching and Teacher Education, 26(3), 599-607.
Bukaliya, R. (2012). The potential benefits and challenges of internship programs in an ODL institution a case for the Zimbabwe Open University. International journal on new trends in education an their implications, 3(1), 118-133.
Butcher, J., Hogan, G., M., & Ryan, M. (2004). Whose focus? The case for new forms of partneng Edrships which enhance community and university capacity, paper presented at the Australian Universities Community Engagement Alliance national conference, Charles Sturt University, Bathurst, New South Wales, Australia.
Cannon, J. A., & Arnold, M, J. (1998). Student expectations of collegiate internship programs in business: A 10year update. Journal of Education for Business, 73(4), 202.
Charner, & Robin, W. (2015). Partnering to Prepare Tomorrow’s Teachers.
Chennat, S. (2014). Internship in Pre-Service Teacher Education Progromme: A Global Perspective. International Journal of Research in Applied, 2(11). 79-94.
Cuban, L. (1993). How teachers are taught: Counstancy and change in American classrooms, 1890-1990 (2nd Ed). New York: Teachers College Press, 359 pp.
D҆abate, C. P., Youndt, M. A., & Wenzel, K. E. (2009). Making the most of an internship: An empirical study of internship satisfy action. Academy of Management Learning & Education, 8(4), 527-539.
Darling, Hammond, L. & Gendler, T., Wise, A. E. (1990). The teaching internship: Practical preparation for a licensed profession. Santa Monica: RAND publication.
Darling-Hammond, L. & Bransford, J. (2007). Preparing teacher for a changing world: What Teachers Should Learn and Be Able to Do. (pp. 390-441). San Francisco: Jossey-Bass
Darling-Hammond, L., Hammerness, K., Grossman, P., Rust, F., & Shulman, L. (2006). The design of teacher education programs.
Darling-Hammond, L. (2014). Strengthening Clinical Preparation: The Holy Grail of Teacher Education. Darling-Hammond, Linda. Peabody Journal of Education. 89(4): 547-561.
Davies, L. , Anderson,M. , Deans,J. , Dinham,S. , Griffin,P. , Kameniar,B. ,... Tyler, D. (2013). Masterly preparation: embedding clinical practice in a graduate pre-service teacher education programme, Journal of Education for Teaching, 39(1): 93-106
Evans-Andris, M., Kyle, Diane. W., Larson, Ann E., Buecker, H., Haselton, W B., Howell, P., Weiland, I. (2014). Clinical Preparation of Teachers in the Context of a University-Wide Community Engagement Emphasis. Peabody Journal of Education: Issues of Leadership, Policy, and Organizations, 89(4): 466-481.
Fielder, A. (2010). Elementary school teachers’ attitudes toward professional development: A grounded theory study. United States. Arizona.
Jones, R.L. (2006). How can educational concepts inform sports coaching? In: R.L. Jones, The sports coach as educator: reconceptualising sports coaching (London, Routledge), 3-13.
Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2010). What makes professional development effectives? Results from a national sample of researcher. American Educational Research Journal. 38(4), 915-945.
Gault, J., Leach, E., & Duey, M. (2010). Effects of business internships on job marketability: The employers҆ perspective. Education & Training, 52(1), 76-88.
Gault, J., Redington, J., & Schlager, T. (2000). Undergraduate business internships and career success: Are they related? Journal of Marketing Education, 22:45-53.
Grossman, P. (2010). Learning to practice: The design of clinical experience in teacher preparation. Policy Brief, May 1010. American Association of Colleges for Teacher Education and National Education Association: Washington, DC
Halloway, I. Wheeler, S. (2009). Qualitative research in nursing and healthcare. Wiley-Blackwell.
Hattie, J. C. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London & New York.
Human Development Resource Center. (2011). Impact of teacher training on students’ learning outcomes. Department for Nternational Development.
Kriewaldt, J. & Turnidge, D. (2013). Conceptualising an Approach to Clinical Reasoning in the Education Profession. Australian Journal of Teacher Education. 38(6), 103.
Krippendorff, K. (2013). Content Analysis. An Introduction to Its Methodology (3rd Ed). California, CA: Sage Publications.
Levine, N. D. (2006). Powers of the mind: the reinvention of liberal learning in America, Chicago: The University of Chicago Press.
Katharine, B. & Trevor, M.  (2015). A review of “research-informed clinical practice” in Initial Teacher Education, Oxford Review of Education, 41(2), 217-233.
Manzar-Abbas, S., & Lu, L. (2013). Keeping the Practicum of Chinese Preservice Teacher Education in World's Perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(4), 172- 186.
McCollum, J. K., & Schoening, N. C. (2004). Case study of management internship: Eastern Europeans in America. International Journal of Public Administration, 27(11-12), 905- 915.
Melnick, S. A., & Meister, D. G. (2008). A comparison of beginning and experienced teachers’ concerns. Educational Research Quarterly, 31(3), 39-56.
Mitri, T. (2001). Interreligious and intercultural dialogue in the Mediterranean Area During a period of globalization, Prospects 27, 123–127 (1997). https://doi.org/10.1007/BF02755359
Moore, L. (2013). Starting the Conversation: Using the Currere Process to Make the Teaching Internship Experience More Positive and Encourage Collaborative Reflection in Internship Site Schools. Simposio internacional. Barcelona, 21 – 22 de noviembre.
Nir, A. E., & Bogler, R. (2008). The antecedents of teacher satisfaction with professional developmental programs. Teaching and Teacher Education.24: (2), 337-386.
Oliver, R. M., Wehby, J. H., & Reschly, D. J. (2011). Teacher classroom management practices: effects on disruptive or aggressive student behavior. Campbell SystematicReviews.
Piwowar, V., Thiel, F., & Ophard, D. (2013). Training inservice teachers’ competencies in classroom management. A quasi-experimental study with teachers of secondary schools.Teaching and Teacher Education 30(1): 1-12.
Richter, d., Kunter, M., Klusmann, U., Ludrke, O., & Baumert, j. (2011). Professional development across the teaching career. Teachers’ uptake of formal and informal learning opportunitres. Teaching and Teacher Education, 27(1): 116-126.
Sapp, D. A. & Zhang, Q. (2009). Trends in industry supervisors҆ feedback on business communication internships. Busines Communication Quarterly, 72(3), 274-288.
Schon, D. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: basic Books.
Schon, D.A. (1987). Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Designfor Teaching and learning in the Professions, Sanfrancisco: Jossey bass.
Stewart, T., Allen, K., & Bai, H. (2010). Service- learning and pre- internship teacher efficacy: A comparison of two designs. In J. Keshen, B. Moely, & B. Holland (Eds.), Research for what? Advances in service- learning (pp. 121- 145). Charlotte, NC: Information Age.
Stewart, T., Allen, K., & Bai, H. (2011).The Effects of Service- learning Participants on pre- internship Educators҆ Teachers҆ Sense of Efficacy. Alberta Journal of Educational Research, 57(3): 298- 316.
Taylor, M. S. (1998). Effects of college internships on individual participants. Journal of Applied Psychology, 73(3): 393-401.
Tynjala, P. (2008). Perspectives into Learning at the workplace. Educational Research Review, 3(2): 130-154.
Unterhalter, E., & Heslop, J. (2011). Transforming education for girls in Nigeria and Tanzania a cross-country analysis of baseline research. Institute of Education, University of London.
Van Driel, J. H., & Berry, A. (2012). Teacher professional development focusing on pedagogical content knowledge. Educational Researcher, 41(1): 22-28.