دوره و شماره: دوره 1، شماره 3 - شماره پیاپی 4، مهر 1396، صفحه 1-140 
تحلیلی پدیدارشناسانه بر درک تضمین کیفیت آموزش و آماده‌سازی دانشجومعلمان

صفحه 197-225

مهدی نامداری پژمان؛ سیدمحمد میرکمالی؛ جواد پورکریمی؛ مقصود فراستخواه