بازسرایی روایات و تجارب دانشجومعلمان به منظور شناسایی عوامل مؤثر در تکوین «هویت حرفه‌ای» آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی.

2 دانشجوی دکتری، مطالعات برنامه درسی،دانشگاه خوارزمی تهران.

3 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی و مدرس دانشگاه فرهنگیان.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بازسرایی روایت­های دانشجومعلمان دربارة شناسایی عوامل مؤثر در تکوین هویت حرفه­ای­ آنان انجام شده است. رویکرد پژوهش، کیفی و از نوع پژوهش روایی است. ابزار گردآوری داده­ها، یادداشت­های خودزیست­نگارانه و زیست­نگارانة دانشجومعلمان در قالب پروژۀ کارشناسی است. روش انتخاب شرکت­کنندگان، هدفمند و از نوع موارد مطلوب است. برای همین منظور، 22 پروژۀ کارشناسی برای تحلیل انتخاب شد. پژوهشگران در مرحلۀ اجرای پژوهش، نخست نوشته­های خودزیست­نگارانة دانشجومعلمان را بازبینی کردند و در نهایت مراحل کدگذاری سه مرحله­ای انجام شد. در مرحلۀ بازبینی روایات دانشجومعلمان تجارب دانشجومعلمان به سه مرحلۀ تقویمی شاملِ تجارب قبل از دانشجومعلمی، تجارب حین دانشجومعلمی و پیش­بینی دربارۀ آیندۀ معلمی خود، در قالبِ خودزیست­نگاری و خودارجاعی، توصیف، کدگذاری و تفسیر شد. پس از استخراج کدهای اولیه و نامگذاری محورها در مراحل تقویمی، بر اساس اطلاعات حاصل­شده، عوامل مؤثر در تکوین هویت حرفه­ای از مفاهیم پدید آمد؛ به این دلیل که در اعتباریابی مفاهیمِ به­دست­آمده بر اساس مصاحبه از دانشجومعلمان، تأثیرگذاری دوران قبل از دانشگاه در ساخت هویت معلمی و دوران چهارسالة تربیت معلم در تکوین و تکمیل هویت معلمی بی­تأثیر نبوده است؛ به­طوری که حتی این دوران از منظر مصاحبه­شوندگان اگر به لحاظ برنامه­ریزی درسی، امکانات آموزشی و سطح علمی مدرسان در شرایط بهتری قرار داشته باشد، بهتر از دوران قبل از دانشگاه نیز قابل تبیین خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Restoring of student-teachers' narratives and experiences in order to identify the factors affecting their "professional identity"

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Seyyedkalan 1
  • Morteza Bazdar Qomchi Qieh 2
  • Ayyoob Ibrahimi 3
  • Leila Ayari 2
1 PhD. Student of educational management, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 PhD. Student of curriculum studies, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran.
3 PhD. Student of educational management of Kharazmi University and lecturer at Farhangian University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate student-teachers’ narratives about the identification of effective factors in the creation of professional identity. The research approach used in this research was qualitative and type of research was the narrative approach. The data gathering tool was the autobiographical and biographical writtings of student- teachers in the form of Bachelor project. The method of selecting participants was purposeful and desirable items. To this end, 22 undergraduate projects were selected for analysis. At the stage of research implementation, at first, the researchers reviewed the autobiographical writtings of student- teachers. In the stage of reviewing the narratives of the student, the experiences of the student in three periods, the experiences of the pre-university student, the experiences of a student, a prediction about his future teacher, were described, encoded and interpreted in the form of self-referencing and outobiogeography. After extracting the initial codes and naming the axes in the calendar stages, based on the information obtained, the factors that contributed to the development of the professional identity of the concepts arose. Because, in the validation of the concepts derived from the interview from the student teachers, the effect of the pre-university era in building a teacher’s identity, and the four-year period of teacher training,  has influenced by the development of the teacher’s identity. So that even this period, from the perspective of the interviewees, can be explained better than in the pre-university period in terms of curriculum planning, educational facilities, and academic level of instructors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional identity
  • narrative research
  • restoring
  • Student-Teachers
  • Farhangian University
ساکی، رضا (1391). «پژوهش معلم­محور؛ پارادایمی نو در پژوهش­های آموزشی»، فصلنامة راهبردهای آموزش، 5 (3)، 191-197.
شیربیگی، ناصر؛ قادری، مصطفی و فریادرس، هادی (1395). «پدیدارنگاری درک و تجربة معلمان از ادامه تحصیل»، فصلنامة تربیتِ معلم فکور، بهار، 1 (2)، 32-3.
شورت، ادموند سی (1392). روش­شناسی مطالعات برنامة درسی، ترجمة مهرمحمدی، محمود و همکاران، انتشارات سمت، چاپ سوم.
کدخدایی، محبوبه السادات و مهرمحمدی، محمود (1395). «معلم دانشمند: نگاهی کاستی­جویانه به دانش معلم»،فصلنامة تربیتِ معلم فکور، بهار، 1 (2)، 50-33.
گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس (1390). روش­های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، جلد اول و دوم (ترجمه: احمدرضا نصر، حمیدرضا عریضی، محمود ابوالقاسمی، خسرو باقری، محمدحسین علامت ساز، محمدجعفر پاک­سرشت، علی دلاور، غلامرضا کیامنش، غلامرضا خوی­نژاد)، تهران، انتشارات سمت.
 جویس، بروس؛ کالهون، امیلی و هاپکینز، دیوید (1393). الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس، ترجمه: مهرمحمدی، محمود و عابدی، لطفعلی، تهران: انتشارات سمت، چاپ هشتم (انتشار به زبان اصلی، 2002).
حیدری نقدعلی، ژیلا؛ عطاران، محمد و حاجی حسین­نژاد، غلامرضا (1392). تجربه­های دوران تحصیل و      شکل­گیری هویت حرفه­ای معلم: پژوهشی خودمردم­نگارانه»، پژوهش­های انسان­شناسی ایران، بهار و تابستان، 3 (1) ، 7-28.
مهرمحمدی، محمود (1386). بازاندیشی فرایند یاددهی- یادگیری و تربیت معلم، تهران: انتشارات مدرسه.
یمنی دوزی سرخابی، محمد (1391). کیفیت در آموزش عالی، تهران: انتشارات سمت.
 
Alsup, J. (2005). Teacher identity discourses: Negotiating personal and professional spaces. UK: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Akkerman, S. F. & Meijer, P. C. (2011). A dialogical approach to conceptualizing teacher identity. Teaching and Teacher Education, 27, 308-319. doi:10.1016/j.tate.2010.08.013
Brott, P. E. & Kajs, L. T. (2001). Developing the professional identity of first-year teachers through a "Working Alliance". Retrieved April 12, 2010, from http://www.alt-teachercert.org/Working%20Alliance.html
Brouwer, N. & Korthagen, F. (2005). Can teacher education make a difference? American Educational Research Journal, 42, 153-224.
Borko, H. & Putnam, R. (1996). Learning to teach. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), Handbook of educational psychology (pp. 673-708). New York: Macmillan.
Bolívar, A.; Domingo, J. & Fernández, M. (2001). La investigación biográfico-narrativa en educación. Madrid: La Muralla.
Bullough, R. V. (2008). Counternarratives: Studies of Teacher Education and Becoming and Being a Teacher. Albany, NY: State University Press of New York Press.
Connelly, F. M. & Clandinin, D. J. (eds.) (1999). Shaping a professional identity: Stories of educational practice. New York: Teachers College Press.
Chong, S.; Ling, L. E. & Chuan, G. K. (2011). Developing Student Teachers’ Professional Identities – An Exploratory Study. International Education Studies, Vol. 4, No. 1, 30-38.
Chong, S.; Choy, D. & Wong, F. L. (2008, March). Pedagogical knowledge and skills of pre-service primary school teachers. Paper presented at the AARE Conference, Brisbane, Australia. Retrieved 21 April, 2010, from http://www.aare.edu.au/08pap/code08.htm
Clandinin, D. J. & Connelly, F. M. (2000). Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Danielewicz, J. (2001). Teaching selves: Identity, pedagogy, and teacher education. Albany, NY: State University of New York Press.
Feiman-Nemser, S. (2001). From preparation to practice: Designing a continuum to strengthen and sustain teaching. Teachers College Record, 103, 1013-1055.
Kearney, R. (2002). On Stories. London & New York: Routledge.
 
Kelchtermans, G. & Ballet, K. (2002). The micropolitics of teacher induction. A narrative-biographical study on teacher socialisation. Teaching and Teacher Education, 18, 105-120.
Kerby, A. (1991). Narrative and the self. Bloomington, IN: Indiana University Press.
Knowles, J. G. (1992). Models for understanding preservice and beginning teachers' biographies: Illustrations from case studies. In I. F. Goodson (ed.), Studying teachers’ lives (pp. 99-152). London, UK, & New York, NY: Routledge.
McLean, V. (1999). Becoming a teacher. In R. P. Lipka & T. Brinthaupt (eds.), The role of self in teacher development. Albany, NY: State University of New York Press.
McAdams, D. (2001). The psychology of life stories. Review of General Psychology, 5(2), 100-122.
Moreno, J. (2007). Do the initial and the continuous teachers’ professional development sufficiently prepare teachers to understand and cope with the complexities of today and tomorrow’s education?, Journal of Educational Change, 8(2):169-173.
Ollerenshaw, J. A. & creswell, J. W. (2002). Narrative Research: A Compauujujuurison of Two Restorying Data Analysis Approaches, Qualitative Inquiry, 8(3), 329-347.
Pérez-Valverde, C. & Ruiz-Cecilia, R. (2014). The Development of FL Teachers’ Professional Identity through the Production of Narratives, in Porta Linguarum, 22, 61-72.
Pérez-Valverde, C. & Ruiz-Cecilia, R. (2012). Paving the way towards the ECTS system: Self-assessment, metacognition, and professional competence in a literature course for FL teachers, in Porta Linguarum 17, 67-77.
Ramsey, G. (2000). Quality matters: Revitalising teaching: Critical times, critical choices: Report of the Review of Teacher Education and Training, New South Wales. New South Wales Department of Education and Training, Sydney.
Schempp, P. G.; Sparkes, A. C. & Templin, T. J. (1999). Identity and induction: Establishing the self in the first years of teaching. In R. Lipka & T. Brinthaupt (eds.), The role of self in teacher development (pp. 142-161). Albany, NY: State University of New York Press.
Steffy, B. E.; Wolfe, M. P.; Pasch, S. H. & Enz, B. J. (2000). Life cycle of the career teacher. Thousand Oaks, CA: Sage.
Volkmann, M. J. & Anderson, M. A. (1998). Creating professional identity: Dilemmas and metaphors of a first-year chemistry teacher, in Science Education, 82, 3: 293-310.