تحلیلی پدیدارشناسانه بر درک تضمین کیفیت آموزش و آماده‌سازی دانشجومعلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیارگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه برنامه‌ریزی توسعه آموزش‌عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی درک و تفسیرهای خبرگان، مدیران و دانشجویان از تضمین کیفیت روش آموزش و آماده­سازی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان است. بدین منظور، مطالعة کیفی با رویکرد پدیدارشناسی انجام شده است. 11 صاحب­نظر، 9 نفر از مدیران و 8 نفر از دانشجویان خبره به روش نمونه­گیری هدفمند از نوع بیشینة تغییرات انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از مصاحبة بدون ساختار بهره گرفته شد. پس از کدگذاری­های پژوهشگر، بررسی روایی و پایایی انجام شد. میزان پایایی کدگذاری مجدد 0.90 به دست آمد. برای شناسایی مضامین و مقوله­های تضمین کیفیت آموزش و آماده­سازی دانشجومعلمان از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در نهایت، 6 مؤلفه به عنوان درک افراد از تضمین کیفیت آموزش و آماده­سازی دانشجومعلمان شناسایی شد که عبارت­اند از پایش و بهبود مستمر، دستیابی به اهداف و استانداردها، به­روز­رسانی اهداف و استانداردها، شایستگی حرفه‏ای معلمی، نتایج و پاسخگویی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A phenomenological analysis of perception of quality assurance of educating and preparing the teracher-students

نویسندگان [English]

  • Mehdi Namdari Pejman 1
  • Seyed Mohammad Mirkamali 2
  • Javad pour Karimi 3
  • Maqsud Farasatkhah 4
1 Ph.D. of Educational Management, Lecturer in Farhangian University, Tehran, Iran.
2 Professor of Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Management and Educational Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Higher Education Planning Department, Institute for Research and Planning of Higher Education, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of present research was to identify the perceptions and interpretations of experts, managers and students about the quality assurance of how to educate and prepare a student in Farhangian University. For this purpose, qualitative study was conducted with a phenomenological approach. 11 experts, 9 managers and 8 students were selected through purposeful sampling with method of maximal variation. An unstructured interview was used to collect data. After a coding by the researcher, was conducted reliability and validity. The reliability of recoding by the researcher was 0.90. The thematic analysis method was used to identify the topics and quality assurance categories of student-teachers. Finally, 6 factors were identified as perceptions of the quality assurance of student education, which include monitoring and continuous improvement, achieving goals and standards, updating goals and standards, teacher professional competencies, results and accountability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality assurance
  • preparation of student-teachers
  • Farhangian University
ﺟﻤﺸﯿﺪی ﺗﻮاﻧﺎ، اعظم و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ (1395). «ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرورزی ﻓﮑﻮراﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎمة درﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی دانشجومعلمان». ﻣﺠﻠة ﭘﮋوهشﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣة درﺳﯽ، 6 (1)، 1-20.
حیدری نقدعلی، ژیلا؛ عطاران محمد وحاجی حسین نژاد؛ غلامرضا (1392). «تجربه­های دوران تحصیل و شکل­گیری هویت حرفه­ای معلم: پژوهشی خودمردم نگارانه». پژوهش­های انسان­شناسی ایران، 3(1)، 7-28.
خروشی، پوران؛ نصر، احمدرضا؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم و موسی­پور، نعمت الله (1394). «تبیین شایستگی­های معلم طراز جمهوری اسلامی ایران بر اساس اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش». مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام­های دانشگاهی. دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبه تهران.
خواستار، حمزه (1388). «ارائة روشی برای محاسبة پایایی مرحله­ی کدگذاری در مصاحبه­های پژوهشی». فصلنامة روش­شناسی علوم انسانی، 15 (58)، 161-174.
دانشگاه فرهنگیان (1395). برنامة راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشم­انداز 1404. تهران: انتشارات دانشگاه فرهنگیان.
سنگری، محمود و آخش، سلمان (1395). «بررسی تطبیقی نحوة جذب و آماده­سازی دانشجو در مراکز تربیت معلم کشورهای ژاپن، استرالیا و ایران». نامة آموزش عالی، 13(37)، 7-32.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1391). اساسنامة دانشگاه فرهنگیان. تهران: انتشارات دانشگاه فرهنگیان.
طاهری، مرتضی؛ عارفی، محبوبه؛ پرداختچی، محمدحسن و قهرمانی، محمد (1392). «مدل ادراک و نگرش معلمان نسبت به توسعة حرفه­ای در مراکز تربیت معلم: مطالعة ترکیبی». فصلنامة مشاوره شغلی و سازمانی، 5 (15)، 26-56.
عابدینی، احمد (1393). واژه­نامة تخصصی آموزش و پرورش. تهران: نشر سادس.
عباس­پور، عباس؛ مجتبی­زاده، محمد و اکرادی، احسان (1395). «ساخت، پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازه­گیری برای اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی ایران». فصلنامة اندازه­گیری تربیتی، 6(24)، 201-228.
فاضلی، احمدرضا و کرمی، مرتضی (1394). «تجارب دانشجویان تربیت معلم از طراحی آموزشی بر اساس رویکرد سازنده­گرایی». پژوهش در برنامه­ریزی درسی، 12 (2)، 140-150.
فراستخواه، مقصود (1388). دانشگاه ایرانی و مسئلة کیفیت. تهران: انتشارات آگاه.
قهرمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، محمود؛ عارفی، محبوبه و خاتمی، میرحمید (1391). «ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده­های دانشگاه شهید بهشتی». فصلنامة مشاوره شغلی و سازمانی، 4 (10)، 30-13.
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش 1. تهران: انتشارات جامعه­شناسان.
ملکی، صغری و مهرمحمدی، محمود (1395). «روایت­نگاری ابزار تأمل و بالندگی حرفه­ای؛ مطالعه­ای کیفی در زمینة تجربة         روایت­نگاری دانشجومعلمان در درس کارورزی». مجموعه­مقالات دومین همایش ملی تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر اصفهان.
 
Barber, M. & Mourshead, M. (2007). How the world’s best-performing school systems come out on top. London: McKinsey Company.
Bietenbeck, J. (2011). Teaching practices and studebt achievement: Evidence from TIMSS. Master’s Thesis presented in partial fulfillment of the 2009-2011 Master in Economics and Finance at the Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).
Bowen, C. & Bowen, W. M. (2008). Content Analysis; In Kaifeng Yang and Gerald J. Miller, Handbook of research methods in public administration. New York: Taylor & Francis.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101.
Bryson, J. M. (2011). Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement (4th Ed). San Francisco: Jossey-Bass.
Chauhan, A. & Sharma, P. (2015). Teacher education and Total Quality Management (TQM). The International Journal of Indian Psychology, 2(2), 80-85.
Chong, S. & Ho, P. (2009). Quality teaching and learning: a quality assurance framework for initial teacher preparation programmes’. International Journal of Management in Education, 3(3/4), 302–314.
Cochran-Smith, M. (2005). The new teacher education: for better or for worse? Educational Researcher, 34 (3), 3 – 17.
Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and
Qualitative Research (4th Ed). Boston: Pearson.
Depoy, E. & Gitlin, L. (2005). Introduction to research: Understanding and applying multiple strategies (3rd Ed). Mosboy Press.
Dilshad, M. & Iqbal, H. M. (2010). Quality Indicators in Teacher Education Programmes. Pakistan Journal of Social Sciences, 30(2), 401-411.
Eurydice (2006). Quality Assurance in Teacher Education in Europe. European Commission
Goff, L. (2013). Learning outcomes assessment: A practitioner’s handbook. CA: Higher Education Quality Council of Ontario.
Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. California: Sage publications.
Kulshrestha, A. K. & Pandey, K. (2013). Teachers training and professional competencies. Voice of Research, 1(4), 29-33.
Loughran, J. & Hamilton, M. L. (2016). International Handbook of Teacher Education (Vol. 1). Singapore: Springer, Science+Business Media.
Mukhopadhyay, R. (2014). Quality in teacher education: various parameters and effective quality management. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 19(2), 66-71.
Naeem Ahmed, S. & Abdul Aziz, S. (2012). Quality in teacher education: A situational analysis of quality assurance strategies of teacher education institutions in Pakistan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(7), 172-183.
NOVA Teaching Quality Council. (2011). NOVA’s teaching quality assurance system framework. Lisbon: Universidade Nova De Lisboa.
Oyewumi, C. F. & Fatoki, O. R. (2015). Quality assurance in teachers’ education in Kwara State: Challenges and the way forward. Merit Research Journal of Education and Review, 3(2), 119-125.
Padgett, D. K. (2008). Qualitative methods in social work research. London: SAGE.
Sacks, T. (2015). New pathways to analysis through thick description: Historical trauma and emerging qualitative research. Qualitative Social Work, 14(6):753-757.
Sharma, S. (2013). Quality assurance in teacher education. International Educational E-Journal, 2(3), 157-161.
Speziale, M. (2012). Differentiating higher education accountability in the global setting: A comparison between Boston University and University Of Bologna. Social and Behavioral Sciences, 47, 1153-1163.
Stensaker, B. & Harvey, L. (2011). Accountability in Higher Education: Global Perspectives on Trust and Power. Kindle Edition.
UNESCO. (2008). Regional overview: sub-Saharan Africa, for the Education for all global monitoring report 2009: Overcoming inequality: why governance matter. Available: http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001784/178418e. pdf (last checked by the author on the 10th of November 2010)
UNESCO (2010). EFA Global Monitoring Reports. Reaching the marginalized. Paris: UNESCO, Available: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001866/186606e.pdf (last checked by the author on the 10th of November 2010).
Verma, V. (2014). Quality assurance in teacher education system. Research Directions, 1(2), pp. 1-5.
Vlasceanu, L., Grunberg. L. & Parlea, D. (2007). Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions (2nd edition). Bucharest: UNESCO – CEPES.