کلیدواژه‌ها = پژوهش آمیخته
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 9-40

حسین خنیفر؛ یونس صحرانورد نشتیفانی؛ صلاح الدین ابراهیمی


شناسایی، طراحی و آزمون الگوی پیشایندهای جامعه یادگیرنده حرفه‌ای در مدارس ابتدایی: یک پژوهش آمیخته

دوره 1، شماره 3، مهر 1396، صفحه 73-104

جمال حاتمیان؛ حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبداللهی؛ حسین عباسیان