نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������������