بررسی و مقایسه رضایت‌مندی تحصیلی نومعلمان دانش‌آموخته کارشناسی پیوسته و مهارت‌آموز ماده(28) از کیفیت آموزشی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

2 دانش آموخته فلسفه تعلیم و تربیت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان یزد

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

توجه به ارزشیابی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های زیرنظام تربیت‌معلم، ایجاب می­کرد که رضایت‌مندی تحصیلی نومعلمان از کیفیت آموزشی دانشگاه فرهنگیان در سطح ملی مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش، با هدف مقایسه رضایت‌مندی تحصیلی نومعلمان دانش‌آموخته کارشناسی پیوسته و مهارت‌آموزان ماده(28) دانشگاه فرهنگیان، در معنای ادراک آنان از تأثیر کیفیت آموزشی دانشگاه در حیطه‌های برنامه‌ریزی و آماده‌سازی، محیط کلاس درس، آموزش، مسئولیت‌های حرفه‌ای، و امکانات و تجهیزات دانشگاه، با روش علّی- مقایسه‌ای انجام شد. جامعه آماری شامل 46851 نفر نومعلم دانش‌آموخته کارشناسی پیوسته و 14467 نفر مهارت‌آموز ماده(28) و حجم نمونه براساس جدول مورگان و متناسب با حجم جامعه آماری، شامل 379 نفر از گروه نومعلمان دوره کارشناسی پیوسته و 360 از نومعلمان مهارت آموخته ماده(28) بود که با نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه رضایت‌مندی تحصیلی محقق ساخته بود که پس از تأیید روایی و پایایی مورد استفاده گرفت. داده‌ها، با استفاده از روش تحلیل واریانس تحلیل گردید و نتایج نشان داد که نومعلمان دانش‌آموخته کارشناسی پیوسته در مقایسه با نومعلمان ماده(28)، به‌طور معناداری در حیطه‌های پنج‌گانه، رضایت‌مندی تحصیلی بیشتری دارند. باوجود تفاوت در سطح تحصیلات و جنسیت نومعلمان، رضایتمندی تحصیلی آن‌ها برحسب سطح تحصیلات و جنسیت در حیطه‌های پنج‌گانه، تفاوت معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and comparison of academic satisfaction of new teachers with a bachelor's degree and skills learned Madde 28 of the educational quality of Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Mansoor Dehghan Manshadi 1
  • Mohammadibrahim Ghaderimoghaddam 2
  • Reza Saki 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University
2 Graduated of research institute hawzaw and university
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University
چکیده [English]

Paying attention to the evaluation as one of the components of teacher training sub-system requires that the educational satisfaction new teachers of the educational quality of Farhangian University, be examined at national level. The aim of this study was to compare the educational satisfaction of new graduated teachers and Madde 28 of Farhangian University, in the sense of their understanding of the impact of the quality of university education in the domains of planning and preparation, classroom environment, education and professional responsibilities in their knowledge and skills during employment and satisfaction of university facilities and equipment was during education and training; Which was done by causal-comparative method. The statistical population was 46851 of new graduate teachers and 14467 of new teachers of Madde 28 in country and The sample size according to Morgan Table included 379 new graduate teachers and 360 new Madde 28 teachers. The sampling method was multi-stage cluster random sampling. The data collection tool was a researcher-made educational satisfaction questionnaire that was used after validation and reliability. Data were analyzed by analysis of variance. The results showed that the new teachers graduated teachers have significantly more educational satisfaction than the new teachers of Madde 28 in the five domains. Despite the difference in the level of education and gender of new teachers and the gender segregation in undergraduate education, their educational satisfaction does not differ significantly in terms of education level and gender in the five domains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farhangian University
  • Educational Satisfaction
  • Comparative causal
  • Quality of Education
  • Madde 28
آراسته، حمیدرضا؛ و بنی‌اسدی، احمد (1391). بررسی رضایت‌مندی تحصیلی دانشجویان اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش محور: مطالعه ای موردی، دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 1(2)، 5- 27.
ایزدی، صمد؛ صالحی، ابراهیم؛ و قره‌باغی، محمدمهدی (1387). بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان با توجه به معیار نتایج مشتری مدل EFQM(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران). فصل‌نامه انجمن آموزش عالی ایران، 1(3)، 53-19.
بریمانی، ابوالقاسم (1390). بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش عالی در دوره تحصیلات تکمیلی از دیدگاه دانشجویان. فصل‌نامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 2(8)، 70-51.
ترک‌زاده، جعفر (1393). اعتباریابی مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان. نامه آموزش عالی، 7(26)، 176-155.
خنیفر، حسین؛ و حیدرنیا، زهرا (1385). رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در بخش خدمات، فصل‌نامه فرهنگ مدیریت، 4(14)، 116-87.
دهقانی، علی (1393). عوامل مؤثر بر رضایتمندی تحصیلی؛ دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی جهرم، مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 7(3)، 154-147.
شریف‌زاده، ابوالقاسم؛ و عبدالله‌زاده، غلامحسین (1390). بررسی رضایت دانشجویان کشاورزی از کیفیت آموزشی. فصل‌نامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 17(61)، 74-51.
شورای عالی انقلاب فرهنگی (1383). شاخص‌های ارزیابی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی
صافی، احمد (1398). صدسال تربیت‌معلم در ایران: فرصت‌ها، تهدیدها و چشم‌انداز آینده. فصل‌نامه تعلیم و تربیت، 35(138)، 83- 106.
فارسیجانی، حسن (1386). استراتژی کلاس جهانی در مدیریت کیفیت بازرسی، چاپ اول، نشر قصیده سرا.
محمدی، مهدی؛ و ترک‌زاده، جعفر (1390). مقایسه‌ی رضایت دانشجویان از کیفیت برنامه‌ی درسی و عملکرد استادان و کارکنان دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز. مجله پژوهش‌های برنامه درسی، 1(1). 29- 49.
نژادحاجعلی ایرانی، فرهاد (1387). مدیریت رضایتمندی مراجعان در سازمان‌های دولتی. ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، 19(197)، 29- 33.
وزارت آموزش‌وپرورش. (1390) .سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش. وزارت آموزش‌وپرورش؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش‌وپرورش.
Danielson, C. (2013). The Framework for Teaching Evaluation Instrument. Teachscape.
Soltani, E.; Meer, R.B. van derGennard, J.;& Williams, M.T. (2004). Have TQM organizations adjusted their performance management, the TQM Magazine,16(6), 403-417
Spinoza, O; Fiegehen, L E G;  Sandoval,  L;  Mcginn, N. (2019). Graduates’ satisfaction with the Chilean basic education teacher training degree program, Higher Education, Skills and Work-Based Learning ahead-of-print.