نویسنده = ایوب ابراهیمی
عوامل مؤثر در نهادینه‌سازی فرهنگ ارزیابی در دانشگاه فرهنگیان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 189-213

ایوب ابراهیمی؛ حسنی سرمدی انصار؛ بیژن عبدالهی؛ محمدرضا هداوندی