نویسنده = ���������������� ��������������
احساس تنهایی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دوره 3، شماره 1، آذر 1399، صفحه 109-125

علی عابدی؛ محمدعلی سپهوندی؛ فضل اله میردریکوند