تأثیر روش آموزشی مبتنی بر وب‌کوئست بر یادگیری و میزان رضایت دانشجومعلمان از آن در درس طراحی آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه فرهنگیان

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر سنجش آموزش مبتنی بر وب‌کوئست بر یادگیری و رضایت از درس طراحی آموزشی است. روش تحقیق از نوع شبه‌آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویانی هستند که در نیمسال تحصیلی 96-95 به تعداد 107 نفر درس طراحی آموزشی را در دوره ابتدایی گذرانده‌اند. نمونه‌گیری تصادفی ساده شامل60 نفر است که در دو گروه گواه (30 نفر) وگروه آزمایش (30 نفر) قرارگرفته‌اند. ابزار پژوهش برای سنجش سطح رضایت پرسشنامه کرمی (1386) براساس مدل کرک پاتریک بوده که پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 93/. شده است. برای سنجش یادگیری از آزمون محقق‌ساخته استانداردشده استفاده شده است که روایی سؤالات را افراد متخصص تأیید کرده‌اند و پایایی آزمون، از روش آلفای کرونباخ در مؤلفه رضایت از یادگیری 83/. است. برای تحلیل داده‌ها نیز از آزمون‌های تحلیل واریانس و کواریانس چندمتغیری استفاده شده است. یافته‌ها بر اساس مقایسه روش آموزشی وب‌کوئست و روش آموزش سنتی در یادگیری و میزان رضایت از درس طراحی آموزشی نشان می‌دهد که یادگیری درس طراحی آموزشی در دانشجویان گروه آزمایش (دانشجویانی که برای یادگیری درس طراحی آموزشی، مبتنی بر آموزش وب‌کوئست) در مقایسه با گروه کنترل (دانشجویانی که در یادگیری درس طراحی آموزشی، آموزش به روش سنتی) به‌طور چشمگیری بیشتر است. عملکرد دانشجومعلمان آموزش مبتنی بر وب‌کوئست نسبت به دانشجومعلمان آموزش به شیوه سنتی، در درس طراحی آموزشی به صورت معناداری متفاوت نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of WebQuest-Based Education on the Learning and Satisfaction with the Course of Curriculum Design, According to Merrill’s Model: A Case Study of Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Alireza Badeleh 1
  • Abdolhamid Sabti 2
1 Assistant Professor in Instructional Technology, Farhangian University
2 MA of educational curriculum, University of Mazandaran
چکیده [English]

The objective of this survey is measurement of WebQuest-based education on the learning and satisfaction with the course of Curriculum Design on the basis of Merrill’s model. The research methodology is pseudo-experimental along with designing pretest, posttest and control groups. The statistical society of the survey is 107 university students who had passed the course of Curriculum Design for primary school in the year 2016-17. Sampling was simple random sampling including 60 students who were placed in the control group (30 individuals) and the test group (30 individuals). Conducting the survey was on the basis of Merrill’s model.
  Research tools for measuring level of satisfaction were Karami’s (2007) questionnaire on the basis of KIRK PATRICK’s model and reliability was measured by Cronbach’s alpha (Arab, 2014). In order to measure learning, researcher-made standardized test was used, validity of the items of the questionnaire was approved by experts, and the test reliability for the variable of satisfaction was achieved 0.83 through Cronbach’s alpha. For data analysis too, multivariable variance and covariance analysis tests were used. The findings about effects of WebQuest-based education and the traditional educational system on learning and satisfaction with curriculum design showed that learning curriculum design in the students of test group (WebQuest-based method) compared to students of control group (traditional method) significantly increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web Quest
  • learning
  • Satisfaction
  • Educational Design
  • Merrill’s model
  • Farhangian University
 اسدی لاری، مرضیه (1392). مقایسه دو روش آموزشی نقشه مفهومی و برنامه آموزشی مبتنی بر وب کوئست بر میزان یادگیری درس دیابت در دانشجویان سال دوم پرستاری دانشکده پرستاری مامایی حضرت فاطمه (س) شیراز. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، سال 1392.
 سراجی، فرهاد (1391). محیط‌های یادگیری مجازی، امکانی برای کمک به بهبود فرهنگ یادگیری. راهبرد فرهنگ، شماره هفدهم و هجدهم.
 فردانش، هاشم (1395). طراحی آموزشی مبانی، رویکردها و کاربردها، تهران: سمت.
 کرمی، مرتضی و سالاری، ضیاء‌الدین (1391). تأثیر محیط یادگیری ترکیبی بر رضایت و یادگیری کارشناسان بخش صنعت. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ششم، شماره 2
 کریمی مونقی، حسین و آرمات، محمدرضا (1392). کاربرد وب‌کوئست در آموزش علوم پزشکی. مجله آموزش در علوم پزشکی، دوره سیزدهم، شماره 5.
 نجفی، سیدسعید؛ حق‌گو، مهران؛ کاوه، محمدحسین و منصوری، پریسا (1391). مقایسه یادگیری تفسیر الکتروکاردیوگرام با دو روش وب‌کوئست و سخنرانی در دانشجویان پرستاری. آموزش پرستاری، دوره 1، شماره 2.
Dodge B. (2007). WebQuest Home Page. [Cited 2012 MAR 12]. Available from:          http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html.
Hampton J. (2003). The ECG made easy. London: Churchil Livingstone.
JacobsM, Sanford J.; Townsend-Rocchiccioli J. (2007). Technology: Using the WebQuest to Engage Learners in the Online Classroom. Nurse Educator. 2007; 32(5): 197-8.
Karagiorgi Y.; L. Symeou, (2005). Translating Constructivism into Instructional design, Potentiol and limitations. Educational Technology Society, 8(1), 16-22.
Karimi, Moonaghi H.; Armat, Mohammad, Reza (2013). Using WebQuest in Medical Education. Iranian Journal of Medical Education, 13(5).
Lahaie U. (2007). WebQuests: A New Instructional Strategy for Nursing Education. Computers, Informatics, Nursing; 25(3): 148-56.
Lahaie U. (2007). WebQuests: A New Instructional Strategy for Nursing Education. Computers, Informatics, Nursing; 25(3): 148-56.
Lahaie U. D. (2008). Is Nursing Ready for WebQuests? Journal of Nursing Education. 47(12): 567-70.
March T. (2004). The Learning Power of WebQuests. Educational Leadership. 61(4):42-7.
March T. (2004). The Learning Power of WebQuests. Educational Leadership. 61(4):42-7.
March T. (2006). What WebQuests Are (Really). [Cited 2012MAR 3]. Available from: http://bestwebquests.com/what_webquests_are.asp.
Mohamed Ham, er-Raheem RNAA. (2010). The Web Quest: Its Impact on Developing Teaching Skills of Physical Education Student Teachers. ICHPER-SD Journal of Research; 5(1): 10-15.
Mohammadi Aziz Abadi, Somayeh. (2010). Web Quest tool for learning. Iranian Journal of Educational Technology and Information and Communication, (2).
Sanford J.; Townsend-Rocchiccioli J.; Trimmd D. & Jacobs M. (2010). The WebQuest: Constructing Creative Learning. Journal of Continuing Education in Nursing; 41(10): 473-9.