استخراج ابعاد معلمان اثربخش به‌منظور ارائه چهارچوب مفهومی آموزش و تربیت‌معلم اثربخش و اعتباربخشی آن

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر استخراج ابعاد معلمان اثربخش به‌منظور ارائه چهارچوب مفهومی آموزش و تربیت ‌معلم اثربخش است. بدین منظور، تلفیقی از روش‌های تحلیل محتوای اسنادی، تحلیلی-توصیفی و کیفی استفاده شد. در بخش نخست، جامعه آماری شامل کلیه متون نظری و پژوهشی داخلی و خارجی در دسترس، مراجع مرتبط و اسناد بالادستی نظام آموزش‌وپرورش کشور جمهوری اسلامی ایران است که به‌صورت هدفمند 40 سند (29 مطالعۀ خارجی، 4 مطالعۀ داخلی و 7 سند بالادستی) انتخاب و مطالعه شدند. در این بخش، ابزار گردآوری داده‌ها چک‌لیست بوده است که روایی صوری، محتوایی آن مورد تأیید 3 نفر از متخصصان دانشگاهی قرار گرفت و با روش آزمون مجدد، پایایی آن 91/ به دست آمد. در این باره، 138 ویژگی برای معلمان اثربخش استخراج و در 37 مشخصه تلخیص شدند. 37 مشخصه نیز با توجه به قرابت ماهیتی در 5 بعد صلاحیت‌های حرفه‌ای (با 3 مشخصه)، ویژگی‌های شخصیتی (با 9 مشخصه)، مدیریت کلاس درس (با 5 مشخصه)، مهارت‌های تدریس (با 10 مشخصه) و نظارت و ارزشیابی (با 10 مشخصه) دسته‌بندی شدند. در بخش دوم، به استناد نتایج به‌دست‌آمده و مبانی نظری مرتبط، چهارچوب مفهومی ارائه شد. در بخش سوم نیز جامعۀ آماری شامل استادان رشته علوم تربیتی با گرایش برنامه‌ریزی درسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بوده است (31=N) که10 نفر به‌صورت هدفمند انتخاب و با مصاحبه نیمه‌ساختاریافته چهارچوب مفهومی اعتباربخشی شد. با معیارهای چهارگانه لینکلن و گوبا (اعتمادپذیری، انتقال‌پذیری، اتکاپذیری و تأییدپذیری) قابلیت اعتماد پژوهش لحاظ شد. بررسی نظرهای متخصصان مبین معتبر بودن چهارچوب مفهومی پیشنهادی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Extracting the Dimensions of Effective Teachers with Regard to Provide a Conceptual Framework of Education and Teacher Training

نویسندگان [English]

  • jamal Razi 1
  • mohamad reza Emam Jomea 2
  • golamali ahmadi 3
1 phD. in curriculum development of Shahid Rajaee Teacher Training, Corresponding Author
2 Associate Professor, faculty member of Shahid Rajaee Teacher Training University
3 Associate Professor, faculty member of Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

This study aims to the extracting the dimensions of effective teachers with regard to provide a conceptual framework of education and teacher training. The research methodology is mixed that it has been done by using of documents content analysis, descriptive-analytical and qualitative method. In the first part Statistical society includes all available internal and external research and theoretical texts, related references, and upper documents of Islamic Republic of Iran education system which are purposefully selected and considered; the numbers of considered documents are 40 cases. to collect the data check list used that Reliability approved by 3 experts university and validity by test-retest (α=/91).The major findings reveal 138 character that those sort in 5 dimensions with 37 items: professional competences (with 3 components), personality characteristics (with 9 components), classroom management (with 5 components), teaching skills (with 10 components), monitoring and evaluation (with 10components). Conceptual framework of education and teacher training has been designed in the second part. In section 3 also Statistical community includes curriculum specialists Tehran’s universities (N=31) that were selected 10 people with Purposive Sampling. White criteria of Lincoln & Guba (Credibility, Transferability, Dependability and Conformability) Trustworthiness research is considered. The proposed conceptual framework was received the general approval of the curriculum specialists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effective teachers
  • dimensions of effective teacher
  • effective teacher training
  • meta- documents
ندرسون، لورین دبل (1386). افزایش کارایی معلم (ترجمۀ علی رئوف و منیره رضایی). تهران: آییژ.
پورظهیر، علی‌تقی؛ امین‌فر، مرتضی و باقری، سیفعلی (1388). بررسی و مقایسه اثربخشی معلمان جذب‌شده از نهضت سوادآموزی و معلمان جذب‌شده از آموزش عالی و مراکز تربیت‌معلم در دوره ابتدایی. فصلنامه تحقیقات و مدیریت آموزشی، 2، 56-37.
حبیبی، کامل (1390). بررسی تطبیقی ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در کشورهای ژاپن، آلمان و ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
دانش‌پژوه، زهرا و فرزاد، ولی‌الله (1385). ارزشیابی مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی. فصلنامۀ نوآوری‌های آموزشی، 18، 170-135.
سلیمان‌پور، جواد (1384). بررسی میزان مهارت معلمین در به‌کارگیری انواع شیوه‌ها و الگوهای فعال تدریس و موانع موجود آن‌ها در مدارس دوره ابتدایی استان مازندران در سال تحصیلی (84 – 1383). طرح پژوهشی، مرکز پژوهش و تحقیقات آموزش‌وپرورش استان مازندران.
سند برنامه راهبردی آموزش ابتدایی (1390). تهران: تبلیغات ثانیه.
سند برنامۀ درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (1390). تهران: دبیرخانۀ طرح تولید برنامۀ درسی ملی.
سند تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش (1390). تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش.
سند چشم‌انداز بیست‌سالۀ جمهوری اسلامی ایران (1388). تهران: انتشارات پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (1388). فلسفه جدید تربیت و یا فلسفه جدید در آموزش‌وپرورش. تهران: موسسه اطلاعات.
عباس‌زاده، محمد (1391). تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، 45 ،34 -19.
عقیلی، جلیل (1388). بررسی ویژگی‌های معلم اثربخش از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان پسرانه مقطع متوسطه شهر نور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران (1389). تهران: انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران (1384). تهران: انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.
کریمی، فریبا (1388). صلاحیت‌های ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﻮزش ﻋﻤﻮمی و ارائه ﭼﺎرﭼﻮب ادراکی ﻣﻨﺎﺳﺐ. رساله دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.
مبانی نظری تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش (1391). وزارت آموزش‌وپرورش: دبیرخانه اجرایی ستاد تحول بنیادین آموزش‌وپرورش.
محمودی، امیرحسین (1377). بررسی ویژگی‌های معلم اثربخش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
مهرمحمدی، محمود (1387). بازاندیشی فرایند یاددهی-یادگیری. تهران: سمت.
مهرمحمدی، محمود (1392). برنامه درسی تربیت‌معلم و الگوی اجرایی مشارکتی آن؛ راهبرد تحولی برای تربیت‌معلم در ایران. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 1، 26-5.
نقشۀ جامع علمی کشور (1389). تهران: انتشارات پایگاه اطلاع‌رسانی دولت.
نیکنامی، مصطفی (1379). مقایسه ویژگی‌های معلمان خوب و اثربخش. فصلنامه روان‌شناسی و علوم تربیتی، 2(7)، 7 -18.
 هومن، حیدرعلی (1391). راهنمای عملی پژوهش کیفی. تهران: سمت.
Alsubaie, Merfat Ayesh (2016). Curriculum Development: Teacher Involvement in Curriculum Development. Journal of Education and Practice, 7(9), 105-107.
Asia- Pacific Economic Cooperation (2009). Preface and highlights of the study teacher preparation and professional development in APEC members: A comparative study. APEC Education Forum Document, No.19.
Barret, A.; Clegg, J. & Hinostroza, E. (2007). Initiatives to Improve the Quality of Teaching and Learning a Review of Recent Literature. Paris: UNESCO press.
Bishop, J. L. & Verleger, M. F. (2013). The Flipped Classroom: A Survey of the Research. Paper presented at the ASEE National Conference Proceedings, Atlanta.
Blanton, L. P. (2006). Models and measures of beginning teacher quality. The Journal of Special Education. 40(2), 115-127.
Brophy, J. E. (1999). Teaching. Retrieved from ERIC database. (ED440066).
Brophy, J. & Good, T. L. (1986). Teacher behaviour and student achievement in Wittrock, M. (ed.), Handbook of Research Teaching, 3rd ed., New York.
Brown, N. (2004). What makes a good educator? The relevance of meta-programmes. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(3), 515-533.
Brownell, Mary .T, Sindelar, Paul .T, Kiely, Mary Theresa, Danielson, Louis. C. (2010). Special Education Teacher Quality and Preparation: Exposing Foundations, Constructing a New Model. Council for Exceptional Children, 76, (3), 357-377.
Buldu, M. & Buldu, N. (2010). Concept Mapping as a Formative Assessment in College Classroom: Measuring Usefulness and Student Satisfaction. Procedia Social and Behavioral Sciences, 10, 99-104.
Bush, T. (2008). From management to leadership: Semantic or meaningful change? Journal of Educational leadership, 62(4) 331–338.
Cakmak, M. (2009). The Perceptions of Student Teachers About the Effective of ClassSize With Regard to Effective Teaching Process.The Qualitative Report,14)3(,395-408.
Cheung Lai-man, Cheng, May-hung, & Pang King, Chee (2008). Building a model to define the concept of teacher success in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, 19, 623-634.
Ching, S. (2014). The need for guidance and counselling training for teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 23, 36 – 43.
Cimer, A. (2007). Effective teaching in science: A review of literature. Journal of Turkish Science Education, 4(1), 20-44.
Cochran-Smith, M. & Villegas, A. (2014). Framing teacher preparation research: An overview of the field, Part One. Journal of Teacher Education, 70(1), 7-20.
Coe, Robert; Aloisi, Cesare; Higgins, Steve & Elliot, Lee (2014). What makes great teaching? Published by: The Sutton Trust.
Collins, A. (1990). Transforming the assessment of teachers: Notes on a theory of assessment for the 21st century. Paper presented at the Annual Meeting of the National Catholic Education Association, Boston.
Danielson, C. (1996). Enhancing professional practice: A framework for teaching. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Darling, H. L. (2007). Recognizing and enhancing teacher effectiveness.Washington DC: The Council of Chief State School Officer.
Darling-Hammond, L. & Bransford, M. (2006). Constructing 21st-century teacher education, Journal of Teacher Education, 57(3), 300-314.
Davies, L. & Iqbal, Z. (1997). Tensions in teacher training for school effectiveness: The case of Pakistan. School Effectiveness and School Improvement, 5(2), 254-266.
Davis, G. A. & Thomas, M. A. (1989). Effective schools and effective teachers. Boston, MA: Allyn & Bacon.
Flórez, M. T. & Sammons, P. (2013). Assessment for learning: Effects and impact. Reading: CfBT.
Frick, Theodore. W. (2012). Dimensions of Educational Quality. Department Of Instructional Systems Technology School of Education: Indiana University loomington.
Fuller, B. (1987). What school factors raise achievement in the Third World? Review of Educational Research, 57(3), 255-292.
Green Stein, L (2009). Every Day in Every Classroom. Educational Leadership, 67(3), 12-23.
Guskey, Thomas (2004). How classroom assessment improve learning. Educational leadership, 60(5), 31-44.
Howe, E. R. (2006). Exemplary teacher induction: An international review. Educational Philosophy and Theory, 38(3), 287-297.
Huberman, Tomas (2004). Teachers’ Professional Growth and Improvement. Published by: UNESCO.
Hung, Y. C, & Lin. S. H. (2014). Assessment of charisma as a factor in effective teaching. Educational Technology and Society, 17(2), 284-295.
Huntly, Helen (2008). Teachers’Work: Beginning Teachers’ Conceptions of Competence, Thesis, Central Queensland University. The Australian Educational Researcher, 35(1), 125-145.
Jean, G. & Simard, D. (2013). Deductive versus inductive grammar instruction: Investigating possible relationships between gains, preferences and learning styles. System, 41, 1023-1042.
Jusuf, H. & Gorontalo, I. N. (2005). Improving teacher quality, a keyword for education facing global challenges. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(1), 12-28.
Ko, James; Sammons, Pamela & Bakkum, Linda (2013). Effective teaching: A review of research and evidence. Published: by University Of Oxford.
Koster, Bob; Mieke, Brekelmans; Fred, Korthagen & Theo, Wubbels (2005). Quality requirements for teacher educators, Teaching and Teacher Education, 21(2), 157–176.
Kyriakides, L., Campbell, R. J., & Christofidou, E. (2002). Generating criteria for measuring teacher effectiveness through a self-evaluation approach: A complimentary way of measuring effectiveness. School Effectiveness & School Improvement, 13(3), 291-324.
Lee, Elliot (2015). Developing Teachers: Improving professional development for teachers. Published by: The Sutton Trust.
Lehmberg, Lisa J (2008). Perceptions of Effective Teaching and Pre-Service Preparation for Urban Elementary General Music Classrooms: A Study of Teachers of Different Cultural Backgrounds in Various Cultural Settings. South Florida: University Of South Florida Press.
Lewis, C.; Perry, R. & Friedkin, S. (2009). Lesson Study as Action Research, In S. Noffke and B. Somekh (eds.), The Sage Handbook of Educational Action Research, pp: 142-165, London: Sage Publications.
Louise, Amy (2012). Learning To Teach Where You Are: Alaska’s Teacher Certification Programs. Alaska Fairbanks: Faculty of Humanities of the University of Alaska Fairbanks.
Lui, S., Meng, L. (2009). Perceptions of Teachers, Students, and Parents of the Characteristics of Good Teachers: A Cross-Cultural Comparison of China and the United States. Educational Assessment, Evaluation, and Accountability, 21, 313-328.
Malikow, M (2006). Effective Teacher Study, national form of teacher. Education Journal-electronic, 16(3), 141-158.
Martin kloep & Fatos Tarifa (2005). Working Condition, work style and job Satisfaction a mony Albanian Teacher, Journal of International Review of Education, 40(3), 41-63.
Martin, N. K.; Shoho, A. & Yin, Z. (2003). Attitudes & Beliefs Regarding Classroom Management Styles: The Impact of Teacher Preparation vs. Experience. Research in the School, 10 (2), 29-34.
Martinet, M. A. Raymond, D. & Gauthier, C. (2001). Set out 12 professional teacher competencies in teacher training orientation professional competencies, The Ministry of education of Québec.
McArdle, K. & Coutts, N. (2003). A strong core of qualities – a model of the professional educator that moves beyond reflection. Studies in Continuing Education, 25(2), 225-237.
McNess, E.; Broadfoot, P. & Osborn, M. (2003). Is the effective compromising the affective? British Educational Research Journal, 29(2), 243-257.
Melinda, F. (2010). Empowering Effective Teachers. United States: Boston Consulting Group.
Million, S. (1987). Demystifying teacher evaluation: The multiple-strategies model used as an assessment device. Paper presented at the Annual Meeting of the National Council of States on in-Service Education, San Diego.
Moon Bob (2002). Teaching, Learning and the Curriculum in Secondary Schools, Routledge, Falmer.
Muijs, D. & Reynolds, D. (2005). Effective teaching: evidence and practice (2nd ed.), London: Sage.
National Assessment and Accreditation Council & Commonwealth of Learning (2007). Quality Indicators for Teacher Education. Sage: NAAC press.
Newman, Galen; Kim, Jun-Hyun & Lee, Ryun Jung (2016). The Perceived Effects of Flipped Teaching on Knowledge Acquisition. The Journal of Effective Teaching, 16, 52-71
Nijveldt, Mirjam; Mieke Brekelmans; Douwe Beijaard; Nico Verloop & Theo Wubbels (2005). Assessing the interpersonal competence of beginning teachers: The quality of the judgement process. International Journal of Educational Research, 43(1), 89-102. Available at: www.elsevier.com/locate/ijedures
Pantic, Natasha (2011). The Meaning of Teacher Competence in Contexts of Change. Bosnie and Herzegovina: Zuidamuithof Drukkerijen Print.
Parr, J. M. &Timperley, H. S. (2010). Feedback to Writing, Assessment for Teaching and Learning and Student Progress. Assessing Writing. Available at: www.sciencedirect.com.
Patrick, J. & Smart, R. M. (1998). An empirical evaluation of teacher effectiveness: The emergence of three critical factors. Assessment & Higher Education, 23(2), 165-179.
Pavri, Shireen (2012). Effective Assessment of Students: Determining Responsiveness to Instruction. New Jersey: Pearson Education, Inc.
Polk, J. A. (2006). Traits of effective teachers. Arts Education Policy Review, 10 (4), 23-29.
Remedios, L; Clarke, D. & Hawthorne, L. (2012). Learning to Listen and Listening to Learn: One Student’s Experience of Small Group Collaborative Learning. Australian Educational Researcher, 39)3(, 333-348.
Reynolds, D., Muijs, D. & Treharne, D. (2004). Teacher evaluation and effectiveness in the United Kingdom, 1-33.
Richter, M.; Klusman, U., Ludtke, D. & Baument, J. (2011). Professional development across the teaching career: Teachers uptake of formal and informal learning opportunities. Teaching and Teacher Education, 31(1), 116 -126.
Rikenberg, B. S. (2010). The relationship between students Perception of teachers and classrooms. Teachers’ goal toward teaching, and student rating of teachers Effectiveness. Doctoral Dissertation, Southern, Illinois’ university.
Rizvi, A. & Altaf, M. (2010). Integrated Model Of Teachers Training For The Muslim Teachers. International Jornal of Academic Research, 6(2), 224-229.
Robbins, S. (1998). Organizational Behavior (8th ed.), New Jersey Prentice-Hall.
Saunders, L. (2000). Key issues concerning school effectiveness and improvement. Retrieved from ERIC database. (ED453045).
Sherman, G. (2008). A comparision of elementary, middle and high school principal’s teacher selection practices and perception of teacher effectiveness. Journal of Teacher Education, 56, 239-256.
Siniscalco, M. T. (2002). A statistical profile of teaching profession. http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm.
Stone, B. B. (2012). Flip your classroom to increase active learning and student engagement. In Proceedings from 28th Annual Conference on Distance Teaching & Learning, Madison, Wisconsin, USA. Retrieved from:
 http://www.uwex.edu/disted/conference/resource_library/searchdetail.cfm? Presid=56511.
Strange, J. H. (2007). Qualities of Effective Teachers (2ND ED). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Strong, M.; Gargani, J. & Hacifazlioglu, Ö. (2011). Do We Know A Successful Teacher When We See One? Experiments in the Identification of Effective Teachers. Journal of Teacher Education, 7(2), 1-16.
Sullivan, C. (2001). Rewarding excellence: Teacher evaluation and compensation. Alexandria, VA: National School Boards Association.
Tardif, M (2001). Pre-Service Teacher Training Programs: Outcomes of recent reforms and new trends towards effective professional training. Pan Canadian Education Research Program Symposium. University Laval, Quebec City.
Tell, C (2000). Ensuring Teacher Quality. Fostering Performance & Respectability, ASCD, 22, 1-8.
The Association for childhood Education International (2004). ACEI position paper, preparation of Elementary teachers. Retrieved from: http:///www.acei.org.
Trehearn, Mary K. (2010). Practicing What We Teach: Effective Professional Development For Educators. Doctoral Dissertation, Saint Mary College.
Tuytens, M. & Devos, G. (2011). Stimulating Professional Learning Through Teacher Evaluation: An Impossible Task for the School Leader? Teaching and Teacher Education, 27(5), 891-899.
UNESCO (2015). Education for All Global Monitoring Report (GMR (. Paris: UNESCO.
UNESCO (2016). What Makes A Quality Curriculum? Paris: UNESCO.
Walberg, H. J. (1984). Improving the productivity of America‘s schools. Educational Leadership, 41(8), 19-27.
Yackulic R. A. & Nonnan, A. (2010). Quality Indicator for Teacher Training in Canada. Pan-Canadian Education Research Agenda Symposium Teacher, 13(2), 14-21.