بررسی تجارب زیسته آموزش مجازی معلمان ریاضی پایه ششم ابتدایی اصفهان در سال تحصیلی 1399-1400

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد پیام نور

2 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

در عصر کرونا و با بسته شدن مدارس، معلمان مجبور شدند فعالیت‌های آموزشی را از طریق فضای مجازی دنبال کنند و این امر موجب شد که معلمان، در امر تدریس در کلاس های مجازی، تجارب مختلفی کسب کنند. آشنایی با این تجارب و به اشتراک گذاشتن آن‌ها با سایر معلمان، می‌تواند در بهبود آموزش مجازی موثر باشد. از این رو، هدف از این پژوهش، بررسی روش‌های تدریس و تجارب معلمان ریاضی پایه ششم ابتدایی شهر اصفهان در تدریس ریاضی در عصر کرونا و ارایه پیشنهادات کاربردی است. (لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر در شهر اصفهان، دروس ابتدایی در برخی مدارس به‌صورت جداگانه تدریس می‌شود. لذا جامعه پژوهش حاضر معلمانی بوده است که درس ریاضی ششم را تدریس کرده اند). روش پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناختی می‌باشد. جامعه  پژوهش حاضر، تمام معلمان درس ریاضی پایه ششم ابتدایی شهر اصفهان است. شرکت‌کنندگان در پژوهش، شامل 35 نفر از معلمان پایه ششم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای انجام مصاحبه، سوالاتی با نظر متخصصان و اساتید علوم تربیتی تدوین گردید و داده‌های به دست آمده از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ ساختاریافته، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری وگزینشی تجزیه و تحلیل شدند. به طورکلی، در بخش یافته‌ها با توجه پاسخ‌های شرکت‌کنندگان مشخص شد که روش‌های مورد استفاده معلمان، روش سخنرانی و پرسش پاسخ در سبک مجازی است. جنبه‌های مثبت و منفی آموزش مجازی درشرایط کرونا به جنبه‌های آموزشی، زمانی و اقتصادی طبقه‌بندی شد و در مرحله بعد، طبق نظر معلمان، راهکارهایی جهت غلبه بر جنبه‌های منفی و محدودیت‌های آموزش مجازی درس ریاضی ششم ابتدایی در شرایط کرونا ارائه گردید که شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت توان‌افزایی معلمین در ارتباط با فضای مجازی، استفاده از پوشه کار الکترونیک جهت ثبت نتایج دانش‌آموزان،تنظیم و اجرای قوانین خاص در بستر آموزش مجازی و مواردی از این قبیل است و در پایان، روش‌هایی جهت استفاده معلمان پایه ششم در عصر کرونا معرفی و پیشنهاد شد که در این بین می‌توان به استفاده از هر دو روش مجازی و حضوری در تدریس در عصر کرونا اشاره کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of lived experiences of virtual education of sixth grade elementary mathematics teachers in Isfahan in the academic year 2021

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Dorstkar Siyani 1
  • Kamal Nosrati Heshi 2
  • Hamid Ahmadi-Hedayat 2
1 Senior student of Payame Noor
2 Faculty member in Farhangian University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the teaching methods and experiences of sixth grade elementary school teachers in Isfahan in teaching mathematics in the age of the corona and to provide practical suggestions.The research method is qualitative and phenomenological. Participants in the study including 35 sixth grade elementary school teachers in Isfahan in the academic year 2021 were selected through available sampling.To conduct the interview,questions were developed with the opinion of experts and professors of educational sciences and the data obtained through semi-structured interviews were analyzed in three stages of open, axial and selective coding.In general,in the findings section, according to the participants' answers,it was determined that the methods used by teachers are lecturing and answering questions in a virtual style.The positive and negative aspects of virtual learning in COVID were classified into educational, temporal and economic aspects, and in the next stage, according to the teachers, solutions includes holding educational workshops to empower teachers in relation to virtual environment, using the electronic workbook to record student results, setting and implementing special rules in the context of virtual learning, and etc.were provided to overcome the negative aspects and limitations of virtual learning in the sixth elementary mathematics course in the age of the corona. And at the end of the research, methods to the use of sixth grade teachers were introduced in the age of the corona. Among these, we can mention the use of both virtual and face-to-face methods in teaching in the age of the corona.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers
  • lived experiences
  • virtual mathematics education
  • education in the age of Corona
  • Phenomenology
احدیان، م؛ آقا زاده، م (1382). روش های نوین تدریس، نشر آییژ.
امامی سیگارودی، ع؛ دهقان نیری، ن؛ رهنورد، ز؛ و نوری سعید، ع (1391). پدیدار شناسی تحقیق کیفی، پدیدار شناسی-پرستاری و مامایی جامع نگر، 22(2)، 63-56.
برومز، د؛ کامبربچ، گ؛ و جیمز، آ. (1382). آموزش ریاضی به کودکان دبستانی، (م. کرامتی، مترجم)، انتشارات رشد. (چاپ اصلی 1996).
جویس، ب؛ کالهون، ا؛ و ویل؛ ما. (1388). الگوهای تدریس، (م. بهرنگی، مترجم)، انتشارات کمال تربیت. (چاپ اصلی 2004).
حاجی‌زاده، ا.؛ عزیزی، ق.؛ و کیهان، ج. (1400). تحلیل فرصت ها و چالش های آموزش مجازی در دوران کرونا: رهیافت توسعه آموزش مجازی در پسا کرونا، تدریس پژوهی، 9(1)، 204-174.
شاه بیگی، ف؛ نظری، س. (۱۳۹۰). آموزش مجازی: مزایا و محدودیت‌ها، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، ۶ (۱)، ۴۷-۵۴.
عبدالعلیان، م. (1379). روش های تدریس و یادگیری در آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بابل.
غلام آزاد، س. (1391). تاثیر گذاری آموزش به روش تقسیم بندی دانش آموزان به گروه های پیشرفت بر شاخص های شناختی، فراشناختی و عاطفی در یادگیری درس ریاضی، فصلنامه نوآوری های آموزشی، 41 (11)، 50-29.
محسن پور، م. (1390). ارزیابی داده های کیفی، فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 16(3و4)، 55-50.
معنوی فر، ل؛ جمالی، ج. (۱۳۹۱). مزایا و موانع آموزش ترکیبی حضوری- مجازی درس هماتولوژی عملی از دیدگاه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال ۱۳۹۰، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۲(۸)، ۶۱۹-۶۲۸.
نقیه، م. (1382). مصداقیابی الگوهای فعال تدریس3، الگوی تدریس اعضای تیم، انتشارات جوکار.
Andreas, M. R. (2003). Validity and reliability Tests in case study research: A literature review with “hands-on” applications for each research phase. Qualitative Market Research: An International Journal, 6(2), 75 – 86.
Ferguson, K. (2021). The Impact of COVID-19 on Mathematics Education Curriculum, Journal of Purdue Undergraduate Research, 11(2021), 34-43. http://dx.doi.org/10.7771/2158-4052.1505.
Garfin, DR., Silver, RC.,, & Holman, EA. (2020). The novel coronavirus (COVID-2019) outbreak: Amplification of public health consequences by media exposure. Health Psychology, 39(5), 355-357.
 Joy, D. (2004). Instructors Transitioning to Online Education [PhD Thesis]. USA: ProQuest Information and Learning.
Keller, Ch., Lindh, J., Hrastinski, S., Casanovas, I., & Fernandez, G. (2009). The Impact of National Culture on ELearning Implementation: A Comparative Study of an Argentinean and a Swedish University. Educational Media International, 46(1), 67-80.
Kluge, Hans Henri P. (2020). Statement – Physical and mental health key to resilience during COVID-19 pandemic. World Health Organization. Retrieved from: https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2020/statement-physical-and-mental-health-key-to-resilience-during-covid-19-pandemic
Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. New bury park, sage publication.
Mortazavi, F., Salehabadi, R., Sharifzadeh, M., & Ghardashi, F. (2021). Students' perspectives on the virtual teaching challenges in the COVID-19 pandemic: A qualitative study. Journal of education and health promotion, 10(59), 1-6. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_861_20
Rarkryan, P. A. (2020). Challenges of home learning during a pandemic through the eyes of a student. Retrieved from https://www. thejakartapost.com/ life /2020/04/11/challenges-of-home-learningduring-a-pandemic-through-the-eyes-of-a-student.html
Sari, T., & Nayır, F. (2020). Challenges in Distance Education During the (Covid-19) Pandemic Period. Qualitative Research in Education, 9(3), 328–360. https://doi.org/10.17583/qre.2020.5872
Strauss, A. L., & Corbin, J. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for developing Grounded Theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Strong, A., & Silver, M. & Perini, D. (2004), Teaching what matters most standard and strategies for raising student's achievement, ASCD Pub.