بررسی تطبیقی رویکردهای آموزشی و آموزش‌های ضمن خدمت در نظام تربیت معلم ایران، فنلاند، انگلستان و ژاپن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه کردستان

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان. ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

چکیده

رویکرد آموزشی، روشی برای نگریستن به آموزش و یادگیری، و زیربنای هر رویکرد آموزشی، دیدگاه نظری در خصوص ماهیت آموزش و چگونگی یادگیری در محیط­های آموزشی متنوع است. هر رویکردی به ایجاد روش­هایی منجر می­شود که فعالیت­ها و تکنیک­های کلاس درس برای کمک به یادگیری را شکل می­دهد. آموزش ضمن خدمت معلمان، یک فعالیت حرفه­ای و شخصی به منظور ارتقای کارایی، توانایی، دانش و انگیزه در فرایند زندگی حرفه­ای می‌باشد و به دنبال آن است که محیط­های مستعد و موثری را برای توسعه اثربخشی معلمان در کلاس درس ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی­های نظام تربیت معلم با تأکید بر رویکردهای آموزشی و آموزش ضمن خدمت معلمان در فنلاند، انگلستان، ژاپن و ایران است. بازتعریف و بهبود رویکردهای آموزشی و سازوکارهای آموزش‌های ضمن خدمت در آموزش معلمان، نیازمند نیازسنجی و استفاده از تجارب دیگر کشورها است. اگر هدف پژوهش­های تطبیقی، شناسایی شباهت­ها و تفاوت­ها بین موجودیت‌های اجتماعی است، با توجه به تسلط زبان علمی در نهادهای آموزشی متناسب با تعییرات دانش و فن­آوری در بستر جهانی‌سازی، فهم و استفاده از ظرفیت­های مفید دیگر کشورها در تعریف و به کارگیری رویکردهای آموزشی متنوع و کیفی کردن آموزش­های ضمن خدمت ضروری است. روش انجام این پژوهش، تطبیقی است که با رویکرد کیفی و با استفاده از الگوی چهار مرحله‌ای بردی انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از اسناد و مدارک علمی موجود و هم­چنین نتایج گزارش­های منتشر شده در خصوص نظام تربیت معلم در چهار کشور مذکور استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که از نظر شباهت، در چهار کشور مذکور، دوره­های آموزشی و کارورزی تعریف شده است. رویکردهای آموزشی در کشور فنلاند، ژاپن و انگلستان متنوع، پژوهش محور، متناسب با گفتمان­های علمی و فن­آوری، و تغییرات اجتماعی روز جوامع است و در ایران، آموزش محور است. هدف از آموزش ضمن خدمت معلمان در چهار کشور مورد مطالعه، رشد و توسعه حرفه­ای مداوم معلمان است. در کشور فنلاند، انگلستان و ژاپن این آموزش­ها برگرفته از نیاز واقعی جامعه معلمان، متناسب با ضروریات فردی، سازمانی، و اولویت­های علمی و آموزشی است. در ایران بیشتر بر موضوعات ارزشی و تربیتی تاکید می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of educational approaches and future training (in- service education) in teacher education in Iran and Finland, England, japan

نویسندگان [English]

  • hamed pasalari 1
  • Nematollah azizi 2
  • khalil gholami 3
1 PhD Student, Department of Education, kurdistan University
2 Professor of Education, Department of Education, University of Kurdistan. Iran
3 . Associate Professor, Department of Education, University of Kurdistan. Iran
چکیده [English]

Abstract: approach is a way of looking at teaching and learning. Underlying any teching approach is a theoretical view of nature of education and how to learn in diverse educational envirement. An approach gives rise to methods that shape classroom activites and techniques to aid learning. In service teacher education is to a promote the continuous professional development by providing planned efforts to promote the professional growth and development of teachers.  This paper aims to compare the characteristics of the teacher education system with emphasis on educational approaches and in- service teacher training in Finland, the United Kingdom, Japan and Iran. The method is comparative research with qualitative approach. Existing scientific documents as well as the results of published reports on the teacher education system in the four countries were used to collect data. The results showed that training and internship course there is in Iran and Finland, England, japan. Educational approaches in Finland, England, japan are diverse, research- oriented and Scientific and technological discourses, and social changes, but in Iran is Traditional education – oriented. The purpose of in-service training for teachers in Finland, England, japan are real needs of teachers and Individual and organizational priorities, but in Iran is more religious issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher Education
  • Comparative Research
  • educational approaches
  • in-service teacher training
ابراهیمی قوام، ص؛ و کریمیآه، ع.1. (1389). بررسی و تحلیل سرفصل ها، مباحث و برنامه های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت مربیان پیش دبستان در کشورهای ایران، استرالیا، کانادا و بریتانیا. فصلنامه روا‌نشناسی تربیتی، 6(18)، 71-102 .
اکبری عمروآبادی، ا؛ و رجایی­پور، س. (1389). تاثیر شیوه های مختلف تدریس در افزایش کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران شیمی دوره متوسطه. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، 7(25)، 163-142
برنا، محمد؛ و فولادچنگ، م. (1397). پیامدهای انگیزشی رویکرد آموزشی پیوندگرایی در مقایسه با رویکرد آموزشی دستور- ترجمه در دانش آموزان دبیرستانی. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 12(41)، 149-133
جوادین، س. (1375). برنامه‌ریزی نیروی انسانی، انتشارات دانشگاه تهران.
خروشی، پ؛ لیاقت دار، م؛ و کلباسی، ا. (1395). بررسی تطبیقی آموزش پیش از خدمت معلمان، آموزش معلمان مبتدی و آموزش ضمن خدمت معلمان در ایران و چند کشور جهان. مجله راهبردهای نوین تربیت معلمان، 2(4)، 50-25.
دانشگاه فرهنگیان. (1390). اساسنامه دانشگاه فرهنگیان. انتشارات دانشگاه.
رمضانی، گ؛ عزیزی، ن؛ و مهنی، ا. (1397). بررسی موانع و چالش های مؤثر بر ناکارآمدی پژوهش در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. 11(2)، 50-27.
زاهدی، ش. (1369). آموزش در ارتباط با توسعه، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
سمیعی زفرقندی، م. (1390). روش­های تکمیل و بهبود ضمن خدمت. فصلنامه علمی نوآوری­های آموزشی، 10(3)، 178-151.
شرفی، م؛ و بهار، م. (1395). بررسی تطبیقی تاثیر آموزش ضمن خدمت در رفع نیازهای آموزشی و رضایت شغلی معلمان ایران و آلمان. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،7۱ (25)، 45-21.
شفیع­زاده، ح؛ رزقی شیرسوار، ه؛ و شیروانی، ش. (1392). بررسی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت از دیدگاه کارکنان؛ مطالعه موردی. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، ۱(23)، 100-81.
فیروزی، ز؛ کرمی، م؛ سعیدی رضوانی، م؛ و کارشکی، ح. (1394). بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان. مجله مطالعات آموزش و یادگیری. 7(1)، 70-49.
قاری، ب؛ محمدزاده، ح؛ و احمدی، م. (1398). تاثیر سه رویکرد آموزشی بر عملکرد بازی بسکتبال در دانشجویان پسر. نشریه رفتار حرکتی، 11(35)، 84-63 .
قاضی­زاده طباطبائی، م؛ یوسفی افراشته، م؛ و صیامی، ل. (1392). بررسی رویکردهای یادگیری و چگونگی گرایش به آنها در دانشجویان: کاربردی از پژوهش آمیخته. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 19(4)، 50-27.
کریمی وحید، ف؛ اسکندری، ز؛ و اصغر پوربسیم، پ. (1391). رویکردهای آموزشی و توان بخشی در کودکان کم شنوا. تعلیم و تربیت استثنایی، 5(113)، 67-56.
کشاورز، ل؛ کمندی، ع؛ فرید فتحی، ا.؛ و سلطانی، م. (1394). ارتباط کارایی دوره های آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2(1)، 87-79.
محمدی، ن؛ و مستری، م. (1396). بررسی تاثیر رویکردهای آموزشی بر مهارتهای اجتماعی کودکان پیش دبستانی. فصلنامه تعلیم و تربیت،33(1)، 154-135.
مهربان، ز. (1395). یادگیری ترکیبی، رویکردی منعطفانه برای طراحی مدل آموزش ضمن خدمت معلمان ایران در حوزه علم و فناوری نانو. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 15(59)، 84-57.
میرزا محمدی، م؛ و قاضی­زاده، م. (1387). بررسی نگرش معلمان در زمینه عوامل موثر بر گرایش آنها به تحصیل در دوره های آموزش ضمن خدمت. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 4(1و2)، 208-193.
نصیری، ف؛ و فتحی واجارگاه، ک. (1384). امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرورش کشور. فصلنامه نوآوری های آموزشی، 4(1)، 129-111.
نیکخواه، م؛ و لیاقتدار، م. (1396). بررسی کیفیت اجرای برنامۀ درسی جدید آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان؛مطالعۀ موردی: استان چهارمحال و بختیاری. 1(3)، 105-134.
یزدانی، ف. (1393). فصلنامه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 5(2)، 122 -97.
Acquah, E. O., Szelei, N., & Katz, H. T. (2019). Using modelling to make culturally responsive pedagogy explicit in preservice teacher education in Finland. British Educational Research Journal, 46(1), 122-139. 
Alexander, C., Fox, J., & Aspland, T. (2020). ‘Third Wave’ Politics in Teacher Education: Moving Beyond Binaries. Teacher Education in Globalised Times, Local Responses in Action. Springer Nature Singapore.
Andrysová, P., & Chudý, S. (2019). Comparative Analysis of Teacher Education Programmes in Selected Countries. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 18(4), 7- 15.
Aspfors, J., & Eklund, G. (2017). Explicit and implicit perspectives on research based teacher education: newly qualified teachers’ experiences in Finland. Journal of Education for Teaching International research and pedagogy, 43(4),400-413.
Beauchamp, G., Clarke, G., Hulme, M., & Murray, J. (2015). Teacher education in the United Kingdom post devolution: convergences and divergences. Oxford Review of Education, 41(2), 154-170.
Berg-Schlosser, D., & Mitchell, G. (2002). Authoritarianism and Democracy in Europe 1919-39. Comparative Analyses. London, Palgrave.
Brunila, K., & Kallioniemi, A. (2017). Equality work in teacher education in Finland. Policy Futures in Education, 16(5), 539–552.
De Wever, B. Vanderlinde, R. Tuytens, M., & Aelterman, A. (2016). Professional learning in education, Challenges for teacher educators, teachers and student teachers. Academia Press is a subsidiary of Lannoo Publishers.
Department for Education (2018). Initial Teacher Training (ITT) Census for the academic year 2018 to 2019. London, DFE.
Douglas, A. S. (2017). Raising the standard: contradictions in the theory of student-teacher learning. European Journal of Teacher Education, 40(2), 157–170.

Dubovi, I. (2018). Designing for online computer-based clinical simulations: Evaluation of instructional approaches.

Eduardo, A. (2020). The Future of Schools and Teacher Education: How Far Ahead Is Finland? Oxford University Press.
Geisinger, K. F. (2016). 21st Century Skills: What Are They and How Do We Assess Them? Applied Measurement in Education, 29(4), 245–249.
GOV.UK (2013) website: https://www.gov.uk/government/publications/teachers- standards https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education
Isozaki, T. (2018). Science teacher education in Japan: past, present, and future. Asia-Pacific Science Education, 4(1), 1-14. Doi: 10.1186/s41029-018-0027-2.
Jenset, I. S. (2018). The Enactment Approach to Practice-Based Teacher Education Coursework: Expanding the Geographic Scope to Norway and Finland. Scandinavian Journal of Educational Research, 64(1), 1–20.
Kauppinen, M. Kainulainen, J. Hökkä, P., & Vähäsantanen, K. (2020). Professional agency and its features in supporting teachers’ learning during an in-service education programed. European Journal of Teacher Education, 43(3), 1–21. doi:10.1080/02619768.2020.1746264.
Kim, T. & Lee, Y. (2019). Principal instructional leadership for teacher participation in professional development: evidence from Japan, Singapore, and South Korea. Asia Pacific Education Review, 21, 261-278. 
Lavonen, j. (2018). Educating Professional Teachers in Finland through the Continuous Improvement of Teacher Education Programmes. Contemporary Pedagogies in Teacher Education and Development, Edited by Yehudith Weinberger and Zipora Libman, DOI: 10.5772/intechopen.77979.
Lockey, A. Conaghan, P. Bland, A., & Astin, F. (2021). Educational theory and its application to advanced life support courses: a narrative review. Resuscitation Plus, 5, 1-7.
Mäkinen, M. Linden, J. Annala, J., & Wiseman, A. (2018). Millennial generation preservice teachers inspiring the design of teacher education. European Journal of Teacher Education, 41(3), 343 359.
Menter, L., Hulme, M., Murray, J., Campbell, A., Hextall, L., Jones, M., Mahony, P., Procter, R. & Wall, K. (2010). Teacher education research in the UK: the state of the art. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 32(10), 121-142.

Mourtzis, D. Tsakalos, D. Xanthi, F., & Zogopoulos, V. (2019). Optimization of highly automated production line: An advanced engineering educational approach. Procedia Manufacturing, 31(2019), 45-51.

Oliver, B., & Jorre de St Jorre, T. (2018). Graduate attributes for 2020 and beyond: recommendations for Australian higher education providers. Higher Education Research & Development, 37(4), 821–836.
Osamwonyi, E.F. (2016). In-Service Education of Teachers: Overview, Problems and the Way Forward. Journal of Education and Practice, 7(26), 83-87
Sahlberg, P. (2021). Finnish Lessons 3.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? Third Edition. Teachers College Press.

Saini, C. & Abraham, J. (2019). Implementing Facebook-based instructional approach in pre-service teacher education: An empirical investigation. Computers & Education, 128(1), 243-255.

Sato, T., Tsuda, E., McKay, C., Furuta, Y., & Kajita, K. (2020). Japanese Elementary Teachers’ Learning Experiences of Physical Education Professional Development. The Teacher Educator, 25(2), 1–19.
Scherer, R. Siddiq, F., & Sánchez, B. V. (2020). A meta-analysis of teaching and learning computer programming: Effective instructional approaches and conditions. Computers in Human Behavior.  109, 1-18
Terry, R. (2019). Capturing learning: using visual elicitation to investigate the workplace learning of “newly qualified” in-service teachers in further education. Research in Post-Compulsory Education, 24(2-3), 268–289.
Tirri, K. (2014).  The last 40 years in Finnish teacher education. Journal of Education for Teaching, International research and pedagogy, 40(5), 600-609.
Uztosun, M. S. (2017). In-service teacher education in Turkey: English language teachers’ perspectives. International Professional Development Association. 44(4), 557-569
Viinikka, K., Ubani, M., Lipiäinen, T., & Kallioniemi. A. (2019). 21st Century Skills and Finnish Student Teachers’ Perceptions about the Ideal RE Teacher Today and in the Future. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18(8), 75-97.
White, J. (2018). Philosophy and Teacher Education in England: The Long View. British Journal of Educational Studies. 67(2). 187-200.
Whiting, K. Whitty, G. Menter, I. Black, P. Hordern, J. Parfitt. A. Reynolds, K., & Sorensen, N. (2018). Diversity and complexity: Becoming a teacher in England in 2015–2016. Review of Education, 6(1), 69–96.

Yamanaka, S., & Suzuki, K. H. (2020). Japanese Education Reform Towards Twenty-First Century Education. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41882.

Yoo, S.S., & Lee, J.M. (2013). In-Service Education and Training for Teachers in Korea and the Role of the Private Sector from 1945 to 1970s. INSET for Teachers in Korea. Springer.
Youens, B. Smethem, L., & Simmons, M. (2018). Move over Nelly: lessons from 30 years of employment-based initial teacher education in England. Teachers and Teaching Teory and Practice, 24(5), 1-16.
Zeynep, A. Seyma, C., & Abdurrahman, K. (2016). Teachers' Adaptation Level of Student Centered Education Approach. Journal of Education and Practice, 7(29), 133-144.