بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش مجازی در دوران همه‌گیری کرونا از دیدگاه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران. ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان. ایران.

چکیده

در سال‌های اخیر، جهان با بیماری کرونا مواجه شد که یکی از پیامدهای آن، برگزاری کلاس‌های دانشگاه‌ها به‌صورت مجازی بود؛ امری که بدون آمادگی کامل قبلی دانشگاه‌ها، اساتید و دانشجویان رخ داد و نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهایی را به دنبال داشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای آموزش مجازی در دوران همه‌گیری کرونا از دیدگاه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با بهره‌گیری از مدل swot- که عبارت است از سرواژه­های لاتین قوت، ضعف، فرصت، تهدید - صورت گرفته است. جامعه پژوهش مشتمل بر کلیه دانشجومعلمان پردیس فاطمه زهرا دانشگاه فرهنگیان و نمونه پژوهش شامل 22 دانشجومعلم پردیس فاطمه زهرا می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی انجام ‌شده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، مصاحبه ساختارمند و روش تحلیل داده‌ها، روش تحلیل مضمون بوده است. مدت‌زمان هر مصاحبه از 10 الی 25 دقیقه متغیر بود و پس از 22 مصاحبه؛ اشباع اطلاعاتی حاصل شد. به‌منظور بررسی اعتبار فرآیند کدگذاری، از شیوه کدگذاری مجدد برای حداقل ۲۰ درصد از مصاحبه‌ها استفاده شد. در فرآیند اعتبارسنجی یافته‌ها، با قرار دادن متن مصاحبه‌ها در اختیار مشارکت‌کنندگان، پژوهشگران به بررسی اعتبار توصیف خود از داده­های مصاحبه پرداختند. با استفاده از روش‌های تطابق همگون یافته‌ها، بازخورد مشارکت‌کنندگان، و خبرگان غیرمشارکت‌کننده، از اعتبار تحلیل‌ها اطمینان حاصل شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که 5/86 درصد از مصاحبه‌شوندگان، از آموزش مجازی رضایت داشتند و بهترین نقطه قوت آموزش مجازی را، ذخیره و صرفه‌جویی زمان ذکر نموده و به دو مورد فرصت، یعنی کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا اشاره کردند. پرتکرارترین نقطه‌ضعف آموزش مجازی، اختلال در وب‌سایت آموزش الکترونیکی می‌باشد و مواردی همچون قطعی اینترنت، سرعت‌پایین اینترنت و هزینه اینترنت، به ترتیب از پرتکرارترین موارد در تهدیدها هستند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که تفاوت فرهنگی و شخصیتی افراد در تعیین نقاط قوت و ضعف آموزش مجازی تأثیرگذار بوده و همچنین نقش مدرس و ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری او نیز در بهبود فرآیند تدریس بسیار با اهمیت اعلام‌ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Opportunities and Threats of Virtual Education during the Corona Epidemic from the Perspective of Farhangian University Student-Teacher

نویسندگان [English]

  • asma yazdi 1
  • ashraf mirhaedari 2
چکیده [English]

In recent years, the world has been plagued by coronary heart disease, and one consequence has been the holding of virtual university classes, without the full preparation of universities, faculty and students.

The aim of this study was to examine the opportunities and threats of e-learning during the corona epidemic from the perspective of Farhangian University student-teachers with the swot model. The research population includes all student-teachers of Farhangian University, Fatemeh Zahra Campus. The sample includes 22 student-teachers of Fatemeh Zahra Campus by purposive sampling method. The research was applied in terms of purpose and in terms of method, quality and tools used, structured interview as well as analysis method, content analysis.

86.5% of people were satisfied with the training and the best strength is saving and saving time and mentioned two opportunities: reducing air pollution and preserving the environment and preventing the spread of Corona virus. The most common weakness of e-learning is the disruption of the e-learning website, and interruptions, low speeds, and Internet costs are the most common external threats to the organization, respectively. Cultural and personality differences of individuals are also effective in determining the strengths and weaknesses of e-learning; The role of the teacher and his / her personality traits are important in improving teaching. It is suggested that in-service courses be introduced to the types of virtual education and familiarity with appropriate tools in order to produce content and review the facilities of the virtual education website of Farhangian University for professors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual education
  • Farhangian University virtual education
  • coronary heart disease
  • threats and opportunities of virtual education
 
پاک‌سرشت، ص؛ خلیلی ثابت، م؛ واحدی، م؛ و منفرد، آ. (1395). مقایسه دانش و نگرش دانشجویان آموزش مجازی با دانشجویان غیر مجازی در مورد آموزش الکترونیکی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8(4)، 59-66.
پورخیاط، م .(1393). نقش فن آوری اطلاعات در وضعیت آموزش مجازی ادارات خراسان شمالی از دیدگاه کارکنان. خلاصه مقالات اولین همایش کشوری روش‌های یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاه، 1(1).
تاری، ف؛ شمس، غ؛ و رضایی‌زاده، م. (1396). شناسایی و مدلسازی مهم ترین چالش های بکارگیری آموزش الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) در شرکت ملی گاز ایران. آموزش و توسعه منابع انسانی، 4(14)، 1-27.
جزینی، ع. (1397). تأثیر دوره های آموزش مجازی دانشگاه ها و مؤسسات غیرانتفاعی بر توسعه دانش. آموزش و توسعه منابع انسانی، 5(16)، 133-150.
خراسانی، ا؛ و دوستی، ه. (1390). ارزیابی میزان رضایت و اهمیت عوامل موثر بر اثربخشی آموزش های الکترونیکی از دیدگاه کارکنان (مطالعه موردی: بانک سامان). فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1(4)، 37-58.
دلشاد، م؛ حیدرنیا، ع؛ حیدرنیا، م؛ نیکنامی، ش؛ و پورحاجی، ف. (1395). بررسی کیفیت رضایت کارکنان تیم سلامت از آموزش مبتنی بر وب به منظور مداخله پیشگیرانه بیماری هپاتیت ب: مداخله آموزشی USP. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، 26(2)، 99-108.
رازقی، ب؛ و صابری، ه. (1396) مطالعۀ مقایسه‌ای خودنظم‌دهی و پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد سیستم‌های یادگیری الکترونیکی و حضوری. پیاورد سلامت، ۱۱(۱)، 98-105.
ربیعی‌پور، س؛ خواجه علی، ن؛ و صادقی، ا. (1395) بررسی اثربخشی آموزش سنتی در مقایسه با آموزش مجازی در یادگیری درس ارزیابی سلامت جنین در دانشجویان مامایی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۹(۱)، 15-8.
زمانی، ب؛ پرهیزی، ر؛ و کاویانی، ح. (1394). شناسایی چالش های ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره های الکترونیکی. فناوری آموزش (فناوری و آموزش)، 9(3)، 199-206.
عزیزی، آ؛ علایی، آ؛ ولایی، ن؛ امجدزاده، م؛ و فردین نصر، ا. (1396). مقایسه تاثیر روش تدریس مجازی (الکترونیکی) با روش سخنرانی بر میزان یادگیری دانشجویان در درس بیماری های دهان و فک و صورت و رضایتمندی ایشان. تحقیق در علوم دندانپزشکی، 14(1)، 57-62.
غلامی، ب.، و نوروزی، د. (1396). آموزش مجازی و رضایتمندی از یادگیری: تجربه ای از شرکت ملی نفت ایران. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 9(33)، 185-212.
فتحی واجارگاه، ک؛ پرداخت چی، م؛ و ربیعی، م. (1390). ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد). فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1(4)، 5-21.
فلاح، ع.؛ عزتی، س.؛ نیک‌رفتار، ف.؛ و عزتی، ر. (1396). نقش و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش‌وپرورش، دومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی، تهران.
گیلاوند، ع؛ و حسین‌پور، م. (1393). بررسی میزان رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی‌شاپور اهواز از دوره‌های آموزش ضمن خدمت مجازی در سال 1393. فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور اهواز، 6(3)، 260-253.
مومنی‌راد، ا؛ علی‌آبادی، خ؛ فردانش، ه؛ و  مزینی، ن. (1392). تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج. اندازه‌گیری تربیتی، 14(4)، 187–222.
میرزایی، ع.؛ و شعبانی‌نیا، ف. (1392). مروری بر سیستم‌های نوین آموزش الکترونیکی. نشریه دانشگاهی یادگیری الکترونیکی (مدیا)، 4(3)، 62-74.
وطن‌پرست، م؛ رویانی، ز؛ و قاسمی، ح. (1394). نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به آموزش مجازی و ارتباط آن با سبک های یادگیری (مقاله کوتاه). گام های توسعه در آموزش پزشکی،12(3)، 537-544.
هاشمی‌پرست، م؛ صادقی، ر؛ قانع‌پور، م؛ اعظم، ک؛ و طل، آ. (1395). تعیین و مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش الکترونیک و سخنرانی بر میزان آگاهی کارکنان اداری بخش های بالینی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی. پیاورد سلامت، 10(3)، 230-238.
Berrio-Quispe, M. L., Chavez-Bellido, D. E., & González-Díaz, R. R. (2022). Virtual Education: University Students’ Experiences in the Time of Covid-19. In Developments and Advances in Defense and Security (pp. 459-466). Springer, Singapore.‏
Chickering, A. W., & Gamson, Z. F. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate education. AAHE bulletin, 39(7), 3-7.
Feeley, A., Feeley, I., Carroll, A., & Hehir, D. J. (2022). Student Acceptance of Virtual Bedside Surgical Tutorials During COVID-19; A Randomized Control Trial. Journal of Surgical Research270, 261-265.‏
Hakami, Z. (2021). Comparison between Virtual and Traditional Learning Methods for Orthodontic Knowledge and Skills in Dental Students: A Quasi-Experimental Study. In Healthcare, 9 (9): p. 1092). Multidisciplinary Digital Publishing Institute.‏
Khan, B. H. (Ed.). (2005). Managing e-learning: Design, delivery, implementation, and evaluation. IGI Global.‏
McDonald, E. W., Boulton, J. L., & Davis, J. L. (2018). E-learning and nursing assessment skills and knowledge–An integrative review. Nurse education today66, 166-174.‏
Mortazavi, F., Salehabadi, R., Sharifzadeh, M., & Ghardashi, F. (2021). Students’ perspectives on the virtual teaching challenges in the COVID-19 pandemic: A qualitative study. Journal of Education and Health Promotion10.‏
Quacquarelli, S. (2020). The impact of the coronavirus on global higher education. Shkarkuar nga: http://info. qs. com/rs/335-VIN-535/images/The-Impact-of-the-Coronavirus-on-Global-Higher-Education. pdf Accessed, 27.‏
Rappa, N. A., Yip, D. K. H., & Baey, S. C. (2009). The role of teacher, student and ICT in enhancing student engagement in multiuser virtual environments. British Journal of Educational Technology, 40(1), 61-69.‏
Rodrigues, M. W., Isotani, S., & Zarate, L. E. (2018). Educational Data Mining: A review of evaluation process in the e-learning. Telematics and Informatics, 35(6), 1701-1717.‏
Succar, T., Beaver, H. A., & Lee, A. G. (2022). Impact of COVID-19 pandemic on ophthalmology medical student teaching: educational innovations, challenges, and future directions. Survey of Ophthalmology, 67(1), 217-225.‏