اندازه‌گیری دانش موضوعی تربیتی ریاضی معلمان پایة سوم دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار سنجش آموزش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران:

چکیده

دانش معلمان یکی از ابعاد اصلی شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان است. از میان دانش معلمان، برخورداری از دانش موضوعی تربیتی به دلیل منحصر به فرد بودن برای معلمان و اثر آن بر عملکرد دانش‌آموزان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه،‌ دانش موضوعی تربیتی ریاضی 330 معلم پایة سوم ابتدایی در چهار استان خراسان رضوی، گیلان، یزد و شهرستان‌های استان تهران با استفاده از سؤالات استاندارد شدة مطالعة تدز‌-ام بررسی شد. نتایج نشان داد که میانگین دانش موضوعی تربیتی معلمان پایة سوم از نقطة وسط مقیاس پایین‌تر است. ‌همخوانی نمرة حاصل شده با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان ابتدایی در مطالعة تیمز احتمال رابطة بین این دو متغیر را تقویت می‌کند. هم‌چنین، دانش معلمان مرد و زن و معلمان شاغل در مدارس دولتی و غیر دولتی تفاوتی نداشت ولی معلمان با مدرک لیسانس و بالاتر از معلمان با مدرک کمتر از لیسانس دانش بیشتری داشتند. علاوه‌براین، معلمان با رشته‌های تحصیلی آموزش ابتدایی دانش کمتری را نسبت به معلمانِ دارای رشته‌های تحصیلی دیگر نشان دادند. در نهایت، رابطه سن و سابقة معلمان با دانش معلمان منفی بود. دو یافتة آخر با انتظارات معمول در تعارض بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of mathematical pedagogical content knowledge of third-grade teachers

نویسنده [English]

  • Masud Kabiri
(PhD), Research Institute of Education (Ministry of Education), Tehran, Iran
چکیده [English]

Teacher knowledge is one of the main aspects of teacher competencies. Among various necessary knowledge, pedagogical content knowledge is crucial because of uniqueness and its effect on students' performance. In the present study, it was assessed the pedagogical content knowledge of 330 third-grade teachers of four provinces including Razavi Khorasan, Gilan, Yazd, and Tehran Province by using selected items of TEDS-M. the results showed that the average of pedagogical content knowledge of them is lower than the scale center point. The association of these results with the performance of students in TIMSS supports the likely relation between them. Also, there is no difference between the knowledge of male/female and public/private teachers, but teachers with Bachler degrees or higher showed more knowledge than teachers with lower degrees. Moreover, teachers who educated in primary education revealed lower knowledge than teachers who educated in other disciplines. Finally, there was a negative relation between age and experience of teachers with teacher knowledge. Two last results were considered strange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher competency
  • teacher knowledge
  • pedagogical content knowledge
  • survey
  • mathematics
ایزدی، م. و ریحانی، الف. (1399). استفاده از یک تکلیف غیرمعمول برای بررسی دانش تکلیف ریاضی و دانش محتوایی عمومی معلمان دوره ابتدایی استان تهران از مفهوم کسر، فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 7(4)، 70-55.
کاظمی، ف.، رفیع پور،الف.، و فدایی، م. (1398). بررسی دانش محتوا و دانش پداگوژی محتوای معلمان ابتدایی و ارتباط آن با توانایی حل مسائل کسرهای ریاضی دانش آموزان، پژوهشدربرنامه‌ریزیدرسی، 16(2)، 104-120.
مرتاضی مهربانی، ن. و غلام‌آزاد، س. (1394). دانش مورد نیازِ آموزگاران برای تدریس ریاضی، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 6(12)، 152-135.
Askew, M. (2014). Mathematics teachers’ content knowledge. In H. Venkat, M. Rollnick, J. Loughran, & M. Askew (Eds.), Exploring mathematics and science teachers’ knowledge: Windows into teacher thinking (pp. 3-14). New York: Routledge.
Blömeke, S., & Delaney, S. (201‌‌4). Assessment of teacher knowledge across countries: A review of the state of research. In S. Blömeke, F. Hsieh, G, Kaiser & W. Schmidt (Eds.), International perspectives on teacher knowledge, beliefs and opportunities to learn: TEDS-M Results (pp. 541-586). New York: Springer.
Chapman, O. (2013). Mathematical-task knowledge for teaching. Journal of Mathematics Teacher Education, 16(1), 1-6.
Hansson, S. O. (2013). What is technological knowledge? Journal of Mathematics Teacher Education, 16, 1–6.
Ingvarson, L., Schwille, J., Tatto, M. T., Rowley, G., Peck, R., & Senk, S. L. (2013). An Analysis of Teacher Education Context, Structure, and Quality-Assurance Arrangements in TEDS-M Countries: Findings from the IEA Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M): ERIC.
Loughran, J. (2014). Recognizing and valuing teachers’ professional knowledge of practice. In H. Venkat, M. Rollnick, J. Loughran, & M. Askew (Eds.), Exploring mathematics and science teachers’ knowledge: Windows into teacher thinking (pp. 195-204). New York: Routledge.
Mavhunga, E. (2014). Improving PCK and CK in pre-service chemistry teachers. In H. Venkat, M. Rollnick, J. Loughran, & M. Askew (Eds.), Exploring mathematics and science teachers’ knowledge: Windows into teacher thinking (pp. 31-48). New York: Routledge.
Tatto, M. T., Schwille, J., Senk, S., Ingvarson, L., Peck, R., & Rowley, G. (2008). Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M):Policy, practice, and readiness to teach primary and secondary mathematics. Conceptualframework. East Lansing, MI: Teacher Education and Development International Study Center, College of Education, Michigan State University.
Tatto, M. T., Peck, R., Schwille, J., Bankov, K., Senk, S. L., Rodriguez, M. & Rowley, G. (2012). Policy, Practice, and Readiness to Teach Primary and Secondary Mathematics in 17 Countries: Findings from the IEA Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-MM): ERIC.