راه‌کارهای مناسب برای بزرگداشت مقام معلم از دیدگاه‌ معلمان نمونه کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار رشته مدیریت بازرگانی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران. ایران. kewmarsf@ yahoo.com

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رضایت‌مندی معلمان از برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام معلم و با هدف کاربُردی ارائه راه‌کارهای بهینه برای بزرگداشت منزلت معلمان انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان نمونه آموزش و پرورش در سال‌های تحصیلی 1390 تا 1394 به تعداد 8980 نفر بودند که از این جامعه، تعداد 368 نفر از معلمان دوره‌های مختلف تحصیلی سراسر کشور با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد که روایی آن به روش روایی محتوایی و از طریق بررسی نظرات متخصصان، مورد تایید قرار گرفته و اعتبار پرسش‌نامه نیز با محاسبه ضریب آلفاى کرونباخ برابر با 94% محاسبه شده که نشانگر همسانى درونى و پایایی بالاى پرسش‌هاى پرسش‌نامه است. در این پژوهش، سازوکارهای انتخاب معلمان نمونه، میزان رضایت‌مندی از این سازوکارها، نقاط قوت و ضعف برنامه‌های بزرگداشت هفته معلم و ارائه راه‌کارهای بهینه برای آن، از دیدگاه معلمان نمونه مورد پرسش قرار گرفته است. یافته‌های مطالعه، نشان‌دهنده آن است که: پاسخگویان، در میان برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام معلم، تسهیلات رفاهی و ارتقاء شغلی را مهم‌ترین نقاط قوت و کم‌توجهی به ارتقاء علمی را از نقاط ضعف این برنامه‌ها برشمرده‌اند. معلمان نمونه، از برنامه‌های ستاد بزرگداشت مقام معلم رضایت دارند، اما ارزیابی کلی آنان از برنامه‌ها متوسط است. پاسخگویان تمایل دارند که قدردانی از معلمان نمونه در مرحله اول، بُعد ارتقاء علمی داشته باشد. راهکارهای مناسب به‌نظر آنان، پس از ارتقاء علمی، توجه بیشتر به تسهیلات رفاهی و ارتقاء شغلی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appropriate strategies for honoring the position of teacher from the perspective of Iran's exemplary teachers

نویسنده [English]

  • Kewmars Fallahi
Associate Professor of Business Management - Institute of Education Studies - Tehran, Iran kewmarsf @ yahoo.com
چکیده [English]

The present study has been conducted to investigate the level of teachers' satisfaction with the teachers' commemoration week programs, and with the aim of providing the optimal strategies for honoring the status of teachers. It was a survey study. The research population included all the exemplary teachers (N = 8980) in the academic year 2012 up to 2017. The research sample consisted of 368 teachers of all educational levels throughout the country who were selected through cluster sampling method. To collect the data, a researcher-made questionnaire was used. Its content validity was confirmed through interview and getting the specialists' opinions. The questionnaire's reliability was also checked by computing Cronbach's alpha coefficient (α = 94%) which indicated the high internal consistency and reliability of the questionnaire items.
In this study, the mechanisms for selecting the exemplary teachers, the level of satisfaction with these mechanisms, the strengths and weaknesses of the teachers' commemoration week programs, and providing optimal strategies for it have been questioned from the perspective of the exemplary teachers. Findings indicated that the respondents have considered the welfare facilities and career promotion as the most important strengths and the lack of attention to the scientific promotion as the weaknesses of the teachers' commemoration week programs. The exemplary teachers were satisfied with the programs of the teacher's status commemoration headquarters, but their overall evaluation of the programs was average. According to the respondents, the first appropriate strategy could be the appreciation of the exemplary teachers in terms of the scientific promotion dimension. Paying more attention to the welfare facilities and job promotion could be the next appropriate strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exemplary Teacher
  • Exemplary Teacher Selection Mechanisms
  • Teacher's Week Commemoration Programs
  • Appropriate Strategies
  • Survey Method