تأثیر تدریس با روش معکوس در مقایسه با روش‌های همیاری، کاوشگری و سخنرانی بر یادگیری علوم‌تجربی دانش‌آموزان پایۀ ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر استفاده از روش­های معکوس، همیاری، کاوشگری و سخنرانی بر یادگیری علوم‌تجربی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی انجام شده­است. این پژوهش کاربردی، با رویکرد کمی و به روش شبه آزمایشی با استفاده از سه گروه آزمایش و یک گروه گواه انجام شد. جامعه آماری، کلاس­های پایه ششم مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان نیشابور بودند که در این پژوهش، 40 دانش­آموز از چهار کلاس در مدارس ابتدایی پسرانه در شهرستان نیشابور، که معلمان آن­ها به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، مشارکت داشتند. در هر مدرسه ده نفر از دانش‌آموزان پایه ششم که با نظر معلمان از هوش متوسطی برخوردار بودند، انتخاب شدند. گروه­های آزمایش با استفاده از روش­های تدریس کاوشگری، همیاری و معکوس و گروه گواه به روش سخنرانی در پنج جلسه 45 دقیقه‌ای با استفاده از پروتکل­های طراحی شده آموزش دیدند. لازم به ذکر است دو جلسه هم به آموزش معلمان برای اجرای صحیح پروتکل­های آموزشی اختصاص یافت. مدت این دوره پنج هفته و محتوای آن درس نهمِ کتاب علوم تجربی، مبحث انرژی بود. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل پروتکل­های طراحی شدۀ تدریس در روش­های همیاری، معکوس و کاوشگری و فرم­های پیش‌آزمون و پس­آزمون هر کدام با ده سوال بود؛ که روایی آن با استفاده از نظر معلمان مورد بررسی قرارگرفت. جهت تحلیل داده­های آماری از شاخص­های آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(تحلیل کواریانس تک‌متغیره، تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی جهت بررسی معناداریِ تفاوت میانگین بین گروه­ها) استفاده شد. در رابطه با سوالاتِ تحقیق، نتایج نشان داد؛ بین روش‌های تدریس معکوس، کاوشگری، همیاری و سخنرانی در یادگیری دانش­آموزان پایه ششم ابتدایی در مبحث انرژی علوم تجربی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج حاکی از آن بود که بین اثرِ روش معکوس با اثرِ سایر روش­ها تفاوت معناداری وجود دارد. این پژوهش کاربرد روش تدریس معکوس را برای تدریس مباحث مختلف در کنار روش­های دیگری همچون همیاری و کاوشگری برای درس علوم تجربی پیشنهاد می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of flipped teaching methods in comparison with cooperative, inquiry and speech methods on learning experimental sciences for sixth grade elementary students

نویسندگان [English]

  • Arezoo Ahmadabadi 1
  • hasan reza zeinabadi 2
  • Maryam Ostadrahimi 3
1 PH.D Student of Educational Management, Faculty of Management, University of kharazmi, Tehran, Iran (Corresponding author)
2 Department of Educational Management, Faculty of Management, University of kharazmi, Tehran, Iran.
3 MA in Educational Adminstration from Khārazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Goals: Today, much emphasis is placed on the application of the flipped method in the teaching of various experimental sciences. Despite this emphasis, there is not much research evidence to support it. This study examines the impact of the use of flipped methods, collaboration, exploration, and lecturing on the experimental science learning of sixth grade elementary school students.
Method: The current research is applied in terms of purpose and quantitative approach, which was performed on a quasi-experimental basis using four groups with pre-test and post-test with the control group. The statistical population was the sixth grade classes of boys 'primary schools in Neishabour city. In this study, 40 students from four classes in boys' primary in the city of Neyshabour, whose teachers were purposefully selected, participated. In each school, ten sixth-graders with moderate intelligence were selected according to the teachers. The experimental groups were trained using exploratory, collaborative and reverse teaching methods, and the control group was trained by lecturing in Five 45-minute sessions using designed protocols. It should be noted that two sessions were dedicated to teacher training for the proper implementation of educational protocols. The duration of this course was five weeks and the content of that ninth chapter was the topic of the Energy Science textbook. Data collection tools included designed teaching protocols in collaborative, reverse and exploratory methods, and pre-test and post-test forms, each with ten questions, the validity of which was examined using teachers' opinions. To analyze statistical data, descriptive statistics indicators(mean and standard deviation) and inferential statistics(one-way analysis of variance, analysis of covariance and for significant differences between groups, Toki follow-up test) were used. Regarding the research questions, the results showed that there is a significant difference between the methods of reverse teaching, exploration, cooperation and lecturing in the learning of sixth grade elementary students in the field of experimental science energy.
Findings: there is a significant difference between the effect of the flipped method and the effect of other methods. This study suggests the use of flipped teaching methods to teach various topics along with other methods such as collaboration and exploration for experimental science lessons.
Conclusions: Generally, the results showed a significant increase in the flipped teaching method compared to other methods. Also, the collaborative method had a greater impact on the learning rate of experimental sciences than the exploration and lecture method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flipped teaching
  • cooperative
  • Inquiry
  • speech
  • learning
  • Quasi-experimental
آقازاده، محرم؛ و احدیان، محمد. (1380). راهنمای روش­های نوین تدریس برای آموزش و کارآموزی. تهران: انتشارات آییژ.
احمدآبادی، آرزو؛ صفری، محمود و علیزاده، حمیده. (1399). روش تدریس معکوس، شیوه‌ای نوین بر کاهش کم‌رویی در دانش‌آموزان. فصلنامه آموزش‌پژوهی. 6(22)، 37-48.
اسماعیلی‌فر، محمدصادق؛ تقوایی‌یزدی، مریم؛ و نیازآذری، کیومرث (1394). تاثیر رویکرد کلاس معکوس بر احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان دوره ابتدایی. کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش­های علوم انسانی. تهران.
امینی، ارکان (1390). تعیین میزان تاثیر آموزش کتاب دین و زندگی با روش پرسش و پاسخ، بر رشد مهارت­های تفکر انتقادی دانش­آموزان پایه سوم دوره متوسطه، پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز.
الیس، سوزان؛ و والن، سوزان (1387). آشنایی با یادگیری از طریق همیاری(ط. رستگار و م. ملکان، ترجمه). نشرنی. (چاپ اصلی 1990).
جهاندیده، جواد (1391). بررسی مقایسه اثربخشی روش تدریس همیاری با روش کاوشگری بر خلاقیت دانش­آموزان دختر در درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی شهرستان کبودرآهنگ در سال تحصیلی 91-1390، پایان­نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
حسنی، حسین؛ و جهاندیده، جواد (1394). بررسی تاثیر روش تدریس همیاری بر خلاقیت دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی در درس علوم تجربی، نشریه پژوهش­های آموزش و یادگیری، 6، 139-150.
خفته­دل، مسعود؛ ادیب­نیا، اسد؛ و مهاجر، یحیی (1394). مقایسه تاثیر روش تدریس همیاری با روش تدریس 5 ای بر پیشرفت تحصیلی و مهارت­های اجتماعی دانش­اموزان پسر در درس علوم­تجربی پایه پنجم ابتدایی. پژوهش در برنامه­ریزی درسی، 12(46)، 90-103.
دوبونو، ادوارد. (1386). خلاقیت کارآمد: مدیریت فکر. (م. ق. نیک­بخش، ترجمه). تهران: نشراختران. چاپ اصلی(1992).
رحیمی، مهتاب (1389). تاثیر میزان اثربخشی روش تدریس کاوشگری با روش تدریس سخنرانی در پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی منطقه 15 شهر تهران در سال تحصیلی 89-88، پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
زنگنه، حسین؛ و خدامرادی، حجت الله (۱۳۹۶). تاثیر روش تدریس مبتنی بر «تکالیف مشارکتی» بر یادگیری و یادداری دانش‌آموزان در درس ریاضیات پایه نهم، فصلنامه تدریس پژوهی، ۵(۱)، ۴۷-۶۴.
سعید، نسیم؛ و زارع، حسین (1396). روش تدریس پیشرفته. دانشگاه پیام نور.
شعبانی، حسن. (1385). مهارت­های آموزشی و پرورشی (روش­ها و فنون تدریس). تهران: انتشارات سمت.
صفوی، امان­اله. (1396). روش­ها، فنون و الگوهای تدریس. تهران: انتشارات سمت.
عبیری، مرجان؛ صادقی، عباس؛ خسرو‌جاوید، مهناز؛ و افقی، نادر. (1393). مقایسه تأثیر روش تدریس همیاری(مشارکتی)، اکتشافی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به درس فیزیک. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 11(42)، 55-67.
عبدالهی، بیژن؛ و احمدآبادی، آرزو (۱۳۹8). نظریه زمینه­ای یادگیری به روش معکوس: ایجاد یادگیری به روش معکوس در کلاس درس، فصلنامه توسعه حرفه‌ای معلم، ۴(۲)، ۲۹-۴۵.
فضلعلی, فاطمه؛ علوی, سیدمحمد؛ و کیوان پناه, شیوا. (1396). تأثیر یادگیری معکوس بر توسعه حرفه‌ای نومعلمان زبان انگلیسی : میزان مشغول بودن و نگرش آنها. پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی،  7(2), 471-496.
کاویانی، الهام؛ مصطفایی، سیدمحمدرضا؛ و خاکره، فتانه. (1394). بررسی تاثیر رویکرد کلاس معکوس بر پیشرفت تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی، تعامل گروهی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان. فصلنامه پژوهش در آموزش. 5(5)، 52-69.
کونانی، عباس (1390). بررسی تاثیر یادگیری همیاری بر خلاقیت دانش­آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان کوهدشت در سال تحصیلی 90-1389، پایان­نامه کارشناسی ارشد، برنامه­ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
گلزاری، زینب؛ و عطاران، محمد (1395). تدریس به روش معکوس در آموزش عالی: روایت های یک مدرس دانشگاه. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، ۴(۷)، ۸۱-۱۳۶.
ملکی‌آوارسین، صادق؛ و مصطفی‌پور، روزیتا. (1394). بررسی تاثیر روش تدریس کاوشگری بر میزان پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش­آموزان پسر پایۀ پنجم ابتدایی. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 8(29)، 43-59.
نجفی، حسین. (۱۳۹۸). مقایسه تاثیرآموزش به روش ترکیبی و سنتی در یادگیری، مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی، ۱۱(۲)، ۵۴-۶۳.
یوسف‌زاده، محمدرضا؛ معروفی، یحیی؛ رضایی، علی­اصغر؛ و قبادی، محترم. (۱۳۹۰). تاثیر روش تدریس کاوشگری بر پرورش مهارت‌های تفکر فلسفی دانش‌آموزان پایۀ پنجم ابتدایی در درس علوم تجربی، نشریه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 18(1)، 39-52.
 
Abdisa, G., & Getinet, T. (2012). The effect of guided discovery on students’ Physics achievement. Journal of Physics Education,6(4), 530-537.
Evseeva, A., & Solozhenko, A. (2015). Use of flipped classroom technology in language learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 206, 205-209.
Fautch, J. M. (2015). The flipped classroom for teaching organic chemistry in small classes: is it effective? Chemistry Education Research and Practice16(1), 179-186.
Findlay-Thompson, S., & Mombourquette, P. (2014). Evaluation of a flipped classroom in an undergraduate business course. Business Education & Accreditation6(1), 63-71.
Gillies, R. M. (2004). The effects of cooperative learning on junior high school students during small group learning. Learning and instruction, 14(2), 197-213.
Gross, D., Pietri, E. S., Anderson, G., Moyano-Camihort, K., & Graham, M. J. (2015). Increased preclass preparation underlies student outcome improvement in the flipped classroom. CBE—Life Sciences Education14(4), ar36.
Helgeson, J. (2015). Flipping the English classroom. Kappa Delta Pi Record51(2), 64-68.
Leigh, J., Vasilica, C., Dron, R., Gawthorpe, D., Burns, E., Kennedy, S., Kennedy, R., Warburton, T., & Croughan, C. (2020). Redefining undergraduate nurse teaching during the coronavirus pandemic: use of digital technologies. British Journal of Nursing29(10), 566-569.
Lee, A., & Boyle, P. (2008). Quality assurance for learning and teaching: A systemic perspective. Ideas on Teaching, 6, 82-94.
McLean, S., Attardi, S. M., Faden, L., & Goldszmidt, M. (2016). Flipped classrooms and student learning: not just surface gains. Advances in physiology education, 40(1):47-55.
Post, J. L., Deal, B., & Hermanns, M. (2015). Implementation of a flipped classroom: Nursing students' perspectives. Journal of Nursing Education and Practice5(6), 25-30.
Prince, M. (2013). Does active learning work? A review of the research. Journal of engineering education, 93(3), 223-231.
Rotellar, C., & Cain, J. (2016). Research, perspectives, and recommendations on implementing the flipped classroom. American journal of pharmaceutical education80(2), 1-9.
Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1994). Computer support for knowledge-building communities. The Journal of Learning Sciences. 3(3): 265-283.
Schultz, D., Duffield, S., Rasmussen, S. C., & Wageman, J. (2014). Effects of the flipped classroom model on student performance for advanced placement high school chemistry students. Journal of Chemical Education, 91(9), 1334-1339.
Spiro, R.J., Coulson, R.L., Feltovich, P.I., Anderson, D.K. (1988). Cognitive flexibility theory:Advanced knowledge acquisition in ill-structured domains. Proceedings of the l0th Annual Conference of the Cognitive Science Society. pp. 375-383.
Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments Research, 15(2), 171-193
Tallent-Runnels, M. K., Thomas, J. A., Lan, W. Y., Cooper, S., Ahern, T. C., Shaw, S. M., & Liu, X. (2006). Teaching courses online: A review of the research. Review of educational research, 76(1), 93-135.
Uside, O. N., Barchock, K. H., & Abura, O. G. (2013). Effect of discovery method on secondary school student’s achievement in physics in Kenya. Chuka University Journal. 2(3), 351-358.