بررسی برنامه ‏درسی کارورزی با رویکرد تربیت معلم فکور از منظر اساتید دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ایران. (نویسنده مسئول)

2 دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران.

چکیده

 
این پژوهش، با هدف بررسی دیدگاه اساتید کارورزی دانشگاه فرهنگیان به شیوه کیفی و روش پدیدارشناختی انجام شده است. گردآوری اطلاعات با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و در ابتدا پرسش‏های راهنمای مصاحبه تهیه و پس از اجرای یک نمونه، متن مصاحبه پیاده و پرسش‏ها مورد تجدید نظر قرار گرفت، تا داده‏های جمع‏آوری شده برای پاسخ به پرسش پژوهش از ظرفیت بیشتری برخوردار باشد. تعداد 15 نفر از اساتید به‌صورت هدفمند انتخاب شدند این افراد به عنوان مجری برنامه‏ کارورزی با رویکرد معلم فکور در 4 ترم متوالی، اطلاعاتی عمیق و غنی از چگونگی اجرای برنامه و تأثیرات آن بر دانشجویان در اختیار پژوهشگر قرار دادند. هر مصاحبه بین 60 - 45 دقیقه به طول می‌انجامید و متن‏های حاصل از مصاحبه‏ها، با استفاده از روش کدگذاری(سه مرحله­ای) تحلیل و تفسیر شد. ارتباط طولانی مدت پژوهشگر به عنوان مدرس پرسابقه تربیت معلم و مشاهدات مداوم این محیط پژوهشی، اعتبار یافته­های پژوهش را مورد تایید قرار می‌دهد و یادداشت‌برداری دقیق و کدگذاری مفصل پایایی یافته‌ها را ممکن می‌سازد. یافته­های پژوهش نشان داد که رویکرد برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر عمل تأملی و موقعیت محور تأکید دارد اما محتوا، مستلزم به‌کارگیری دانش ترکیبی(تربیتی موضوعی) و کاربردی است. یادگیری مبتنی بر بافت/ زمینه است و با توجه به موقعیت و تجربیات فردی، سازماندهی می‏شود. برنامه با به‌کارگیری راهبرد مشاهده تأملی، روایت‌نویسی، کنش‌پژوهی و درس‌پژوهی؛ گفتگوی دیالکتیکی، حل مسئله در آموزش، ارائه بازخوردهای تأملی، خودارزیابی و ارزیابی همتایان ‏بر اساس سطوح موفقیت در ارزشیابی، توانسته بر خودآگاهی حرفه‏ای، عاملیت، میل به یادگیری و تغییر، ریسک­پذیری برای روبرو شدن با چالش­ها، تعامل حرفه‏ای و کاهش فاصله میان نظر و عمل دانشجویان تأثیرگذار باشد. در اجرا، برنامه با چالش‏های: ساختار‏ها‏ی سازمانی، قوانین و رویه‏های حاکم بر روابط میان دانشگاه و آموزش و پرورش، حاکمیت روش‏ها‏ی سنتی در مدارس و محدود بودن شرایط برای کسب تجربیات حرفه‏‏ای، عدم پشتیبانی علمی‏ و حرفه‏ای از مجریان از سوی مراجع ذی‏ربط، مراکز علمی و پژوهشی متناسب با اقتضائات برنامه که موجب بازتعریف نوآوری‏ها در قالب تجربیات پیشین روبرو بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the internship curriculum with the approach of educating refelective teachers from the perspective of professors of Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Ameneh Ahmadi 1
  • Negar Elhamian 2
1 Ph.D of Curriculum Studies at Allame Tabatabayi University. tehran.iran
2 Ph.D in Curriculum Studies at Kharazmi University. tehran.iran
چکیده [English]

                                                                       
The aim of this study was to investigate the views of internship professors at Farhangian University in a qualitative manner using phenomenological methods. The method of data collection was semi-structured interviews; For this purpose, 15 professors were purposefully selected. Data were collected through semi-structured interviews and the text of the interviews was analyzed and interpreted using a coded (three-step) method. Findings showed that the curriculum approach of Farhangian University emphasizes reflective action, and position-oriented, content requires the application of interdisciplinary knowledge (PCK) and applied. The program uses the strategy of reflective observation, narration, personal action research, and lesson study; Dialectical dialogue, problem-solving in education and providing reflective feedback, Self-assessment, and peer evaluation based on levels of success in assessment, has been able to influence professional self-awareness, agency, desire to learn and change, risk-taking to face challenges, professional interaction and reduce the gap between students' opinions and actions. The results also showed that the program has faced challenges in implementation, including organizational structures, laws, and procedures governing the relationship between the university and education, the dominance of traditional methods in schools and the limited conditions for gaining professional experience, lack of scientific and professional support from the authorities by the relevant authorities, scientific and research centers in accordance with the requirements of the program, which redefines innovation Are in the form of previous experiences.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional competence
  • curriculum
  • internship
  • teacher education
  • Reflective
 
احمدی، آمنه؛ صفرنواده، خدیجه؛ آل‌حسینی، فرشته؛ سلیمانی‌آقچای، مژگان؛ حسین‌زاده، غلامحسین؛ موسی‌پور، نعمت‌الله؛ مهرمحمدی، محمود؛ احمدی، فاطمه‌زهرا؛ الهامیان، نگار؛ مهدوی‌هزاوه، منصوره؛ و مشفق‌آرانی، بهمن (1394). راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت معلم فکور. انتشارات دانشگاه فرهنگیان.
استراس، انسلم؛ و کوربین، جولیت (1393). اصول روش تحقیق کیفی. (بیوک محمدی، ترجمه). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.(چاپ اصلی 2006).
الماسی، حجت اله؛ زارعی زوارکی، نیلی؛ و دلاور، علی (1396). ارزشیابی برنامه درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف‌محور تایلر. تدریس پژوهی، 5(1)، 24-1.
جعفریان، مجید؛ و محمودی، فیروز (1398). پدیدارشناسی تجارب معلمان راهنمای کارورزی از طرح جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی. فصلنامه علمی- پژوهشی تدریس پژوهی. 7(2)، 69-54.
جمشیدی توانا، اعظم؛ و امام جمعه، محمدرضا (1395). بررسی تأثیرکارورزی فکورانه در برنامه درسی تربیت معلم بر رشد شایستگی‌های دانشجو معلمان. پژوهش‌های برنامه درسی، 6(1)، 1-20.
داودی، آذر؛ کشتی‌آرای، نرگس؛ و یوسفی، علیرضا (1393). تبیین پدیدارشناسانه اصول برنامه درسی «تجربه تدریس»(کارورزی) در دانشگاه فرهنگیان. برنامه ریزی درسی نظریه و عمل، 3(6)، 28-5.
زارع صفت، صادق (1396). واکاوی تجربه های زیسته کارورزی در دانشگاه فرهنگیان: الگوی مفهومی. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. 5(9)، 68-37.
صفرنواده، مریم؛ موسی‏پور، نعمت‏الله؛ اظهری، محبوبه؛ و محمدشفیعی؛ عبدالسعید (1398). تجربه زیسته دانشجو معلمان از برنامه کارورزی جدید تربیت معلم. دوفصلنامه برنامه‏درسی آموزش عالی. 10(19)، 149-169.
شورت، ادموند (1394). روش شناسی مطالعات برنامه درسی. (مهرمحمدی و همکاران، ترجمه). انتشارات سمت. (چاپ اصلی 1991).
عبدالهی، حسین (1388). تحلیل وضعیت اجرای برنامه کارورزی مدیریت در سازما‏ن‏های آموزشی. فصلنامه تعلیم و تربیت. 26(101)، 101-85.
قادرمرزی، حبیب الله؛ علی عسگری، مجید؛ معروفی، یحیی؛ و حسینی خواه، علی (1396). مقایسه برنامه قصد شده، اجرا‌شده و کسب شده درس کارورزی به منظور ارائه راهکار مناسب(مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان استان کردستان). تدریس پژوهی، 5(3)، 143-131.‎
قنبری، مهدی؛ نیکخواه، محمد و نیکبخت، بهاره (1396). آسیب‌شناسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان به منظور ارائه‌ی الگوی مطلوب: یک مطالعه آمیخته. برنامه ریزی درسی نظریه و عمل، 5(10)، 64-33.‎
قربانی، حسین؛ میرشاه‌جعفری، سیدابراهیم؛ نصراصفهانی، احمدرضا؛ و نیستانی، محمدرضا (1398). خود شرح‌حال‌نویسی مشارکتی: الگویی نوین و منطبق با برنامه‌ی درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان. پژوهش‏های برنامه‏درسی. 9(2)، 84-44.‎
کرسول، جان دبلیو (1396). طرح پژوهش، رویکردهای کمّی، کیفی و ترکیبی.(علیرضا کیامنش و مریم دانا طوسی، ترجمه). (چاپ اصلی 2009).
مهرمحمدی، محمود (1392). برنامه درسی تربیت معلم و الگوی اجرائی مشارکتی آن؛ راهبرد تحولی برای تربیت معلم در ایران. دو فصلنامه نظر و عمل برنامه درسی. 1(1)، 26-5.
مهرمحمدی، محمود؛ موسی‏پور، نعمت الله؛ احمدی، آمنه؛ صادق زاده، علیرضا؛ و ساکی، رضا (1393). طراحی کلان(معماری) برنامه درسی تربیت معلم.(برنامه درسی ملی تربیت معلم). مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم.
 
Ball, D. L., & Cohen, D. K. (1996). Reform by the book: What is—or might be—the role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform? Educational Researcher, 25(9), 6–14.
Beyer, C. J., & Davis, E. A. (2012). Learning to critique and adapt science curriculum materials: Examining the development of preservice elementary teachers’ pedagogical content knowledge. Science Education, 96(1), 130–157.
Bourgonje, P., & Tromp, R. (2011). Quality Educators: An International Study of Teacher Competences and Standards. Education International Oxfam.
Boud, D. (2001). Using journal writing to enhance reflective practice. New directions for adult and continuing education, 2001(90), 9-18.
Bukaliya, R. (2012). The potential benefits and challenges of internship programmes in an ODL institution: A case for the Zimbabwe Open University. International journal on new trends in education and their implications3(1), 118-133.
Carr, D. (1995). Is understanding the professional knowledge of teachers a theorypractice problem? Journal of Philosophy of Education, 29(3), 311-331.
Chennat, S. (2014).Internship in Pre-Service teacher Education Program: A Global Perspective. International Journal of research in Applied Natural and Social Sciences. 2(11).pp79-94.
Clarà, M., Mauri, T., Colomina, R., & Onrubia, J. (2019). Supporting collaborative reflection in teacher education: a case study. European Journal of Teacher Education,‌ 42(2), 175-191.
Cochran-Smith, M. (2002). The outcomes question in teacher education. Paper presented at the Challenging Futures: Changing Agendas in Teacher Education conference, February, University of New England, Armidale, NSW, Australia.
Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (Eds.). (1999). shaping a professional identity: Stories of educational practice. New York: Teachers College Press.
Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2005). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Danielewicz, J. (2001). Teaching selves: Identity, pedagogy, and teacher education. Albany, NY: State University of New York Press.
Fenstermacher, G. D. (1978). 4: A Philosophical Consideration of Recent Research on Teacher Effectiveness. Review of research in education6(1), 157-185.
Forbes, C. T., & Davis, E. A. (2010). Curriculum design for inquiry: Preservice elementary teachers' mobilization and adaptation of science curriculum materials. Journal of research in science teaching47(7), 820-839.
Fuller, F. F. (1969). Concerns of teachers: A developmental conceptualization. American educational research journal6(2), 207-226.
Fullan, M. (2014). The Principal: Three Keys to Maximizing Impact. San Francisco: Jossey-Bass.Gary D. Borich. (2014). Observation skills for effective teaching, Research- Based practice. Paradigm publishers.USA
JesusMárquez-García, M., Kirsch, W., & Leite-Mendez, A. (2020). Learning and collaboration in pre-service teacher education: Narrative analysis in a service learning experience at Andalusian public schools. Teaching and Teacher Education.Volume 96, p 103187. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103187
Geer, G., Anast-May. L., & Gurley, D. K. (2014). Interns Perceptions of Administrative Internships: Do Principals Provide Internship Activities in AreasThey Deem Important? International Journal of Educational Leadership Preparation. 9(1). Pp 1-15.
Hall, G. E., & Hord, S. M. (2006). Implementing change: Patterns, principles, and potholes.Hegarty, E. (1971). The problem identification phase of curriculum deliberation: Jurnal of Curriculum Studies, 18, 115-132.
Harris, D., & Sass, T. (2011). Teacher Training, Teacher Quality and Student Achievement. Journal of PublicEconomics, 95(Aug.): 798–812.
Hanushek, E. A., & Rivkin, S. G. (2012). The distribution of teacher quality and implications for policy. Annu. Rev. Econ.4(1), 131-157.
Hendrikse, J. Valerie. (2013). Teacher Education by Means of Internship: A Case Study. Master Dissertation, University of South Africa.
Köksal, D. (2019). Learning while teaching: Student teachers’ reflections on their teaching practicum. Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi15(3), 895-913.
Kunzman, R. (2002). Preservice education for experienced teachers: What STEP teaches those who have already taught. Issues in Teacher Education, 11(1), 99-112.
McLean, L., Taylor, M., & Jimenez, M. (2019). Career choice motivations in teacher training as predictors of burnout and career optimism in the first year of teaching. Teaching and Teacher Education85, 204-214.
Mesárošová, M., & Mesároš, P. (2012). Learning to learn competency and its relationship to cognitive competencies of university students. Procedia-social and behavioral sciences46, 4273-4278.
Mizell, H. (2010). Why Professional Development Matters. Learning Forward. 504 South Locust Street, Oxford, OH 45056.
Mulder, M. J., Gulikers, H. Biemans., & R. Wesselink (2009). The new competence concept. in higher education: error or enrichment? Journal of European Industrial Training, 33(8/9), 755-770.
Powell, J. C., & Anderson, R. D. (2002). Changing teachers’ practice: Curriculum materials and science education reform in the USA. Studies in Science Education, 37, 107–135.
Remillard, J. T. (2005). Examining key concepts in research on teachers’ use of mathematics Curricula. Review of Educational Research, 75(2), 211–246.
Pedro, J. Y. (2005). Reflection in teacher education: exploring pre‐service teachers’ meanings of reflective practice. Reflective practice, 6(1), 49-66.
Rychen, D. S., & Salganik, L. H. (Eds.). (2003). Key competencies for a successful life and well-functioning society. Hogrefe Publishing.
Richter, D., Kunter, M., Klusmann, U., Lüdtke, O., & Baumert, J. (2011). Professional development across the teaching career. Teaching & Teacher education, 27(1), 116-126.
Robson, C. (2002). Real world research (2nd ed.). Blackwell
Rocco, S. (2010). Making reflection public: Using interactive online discussion board to enhance student learning. Reflective Practice, 11(3), 307-317.
Saldaña, J. (2015). The coding manual for qualitative researchers. Sage.
Sannen, J., De Maeyer, S., Struyf, E., De Schauwer, E., & Petry, K. (2020). Connecting teacher collaboration to inclusive practices using a social network approach. Teaching and Teacher Education. Contents lists available at ScienceDirect. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/tate.
Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner. New York, NY: Basic Books.
Schön, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco, CA: Jossey-Bass
Singh, S. D. (2008). Quality Process Norms for Teacher Education System and Role of Teacher Educators. University News; 46(96), 110-112.
Spence, K. K., & McDonald, M. A. (2015). Assessing vertical development in experiential learning curriculum. Journal of Experiential Education, 38(3), 296-312.
Steffy, B. E., Wolfe, M. P., Pasch, S. H., & Enz, B. J. (2000). Life cycle of the career teacher.
Taylor, J. A., Getty, S. R., Kowalski, S. M., Wilson, C. D., Carlson, J., & Van Scotter, P. (2015). An efficacy trial of research-based curriculum materials with curriculum-based professional development. American Educational Research Journal, 52(5), 984-1017.
Yates, Lyn (2016). Europe, transnational curriculum movements and comparative curriculum theorizing. European Educational Research Journal. 15(3) 366– 373.
Zeichner, K. M., & Liston, D. P. (1996). Reflective teaching. An introduction. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Walkington, J. (2005). Becoming a teacher: Encouraging development of teacher identity through reflective practice. Asia-Pacific Journal of Teacher Education,33(1), 53Ð64. http://dx.doi.org/10.1080/1359866052000341124
Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). Understanding by design. ASCD.
Williams, N. W. (2012). The learning and competency development of master teachers in alternative high schools for at-risk youth: A case Study. Dissertation for the Degree of Education in Teacher College. Columbia University.
Willis, J. (1992). Technology diffusion in the" soft disciplines": Using social technology to support information technology. Computers in the Schools, 9(1), 81-106.
Windshitl, M., Thompson, J., Braaten, M., & Stroupe, D. (2012). Proposing a core set of instructional practices and tools for teachers of science. Science Education, 96(5), 878-903.