نویسنده = ���������������� ���������� ������������